Zverejnený dokument Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
18.04.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Webové sídlo
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
10.04.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
25.04.2019
Názov prílohy:
DOD2_VZN_4_2017_bezpodp_pripom.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 397,28 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.