Zverejnený dokument Významná obnova bytového domu Jesenského 2 - Masarykova 1, Košice

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
14.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Významná obnova bytového domu Jesenského 2 - Masarykova 1, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
19_17500_jesenskeho_2_masarykova_1.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 315,43 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.