Zverejnený dokument Zmluva o dielo č.2019200601

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Čifáre
Zverejnené od:
09.07.2019
Registratúrna značka:
AS 15
Autor dokumentov:
Obec Čifáre
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
2019/E707/S150
Názov dokumentu:
Zmluva o dielo č.2019200601
Typ dokumentu:
Elektronický úradný dokument
Anotácia dokumentu:
Zmluva o dielo č.2019200601
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Zmluva o dielo Bitcomp.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 88,72 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.