Zverejnený dokument Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Sever
Zverejnené od:
14.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Sever
Zverejnené do:
12.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Anotácia dokumentu:
Adresát písomnosti: KaL s.r.o., Gerlachovská 21, Košice - mestská časť SeverPísomnosť č. 101763806/2019 zo dňa 19.07.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 14.08.2019 Zvesené: 29.08.2019
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu