Zverejnený dokument Zámer predaja pozemkov - Trnavská ul.

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
11.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
26.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer predaja pozemkov - Trnavská ul.
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Predaj pozemku parc. č. KN-C 7916/13 (zast. pl.) s výmerou 45 m2 zapísaného v LV 1 a geometrickým plánom č. 19/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7911/2 (TTP) s výmerou 69 m2 a KN-C 7916/17 (zast. pl.) s výmerou 100 m2, z pozemku parc. č. KN-C 7916/10 zapísaného v LV 1 a pozemkov parc. č. KN-E 55662/2 a KN-E 55690/3 zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ľubomíra Podvojského a manž. Lesanky Podvojskej, Za kaštieľom 1308/2, 053 11 Smižany.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
11.09.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
26.09.2019
Názov prílohy:
trnavska_ul.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 647,95 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.