Zverejnený dokument Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Sever
Zverejnené od:
14.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Sever
Zverejnené do:
06.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 08.08.2019 trvalý pobyt občanom: Alexandra Balážik, nar. 31.07.1978, Šimon Balážik, nar. 26.09.2014, Alexandra Pigulová, nar. 09.12.2003. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.  Vyvesené: 08.08.2019 Zvesené: 23.08.2019
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu