Zverejnený dokument Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Lidické námestie 18, Košice

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
13.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Lidické námestie 18, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň –Zelenina, ovocie, zemiaky“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 16.08.2019 do 15:00 hod. Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/lidickenam/nastenka
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu