Zverejnený dokument Stavebné úpravy bytu č. 16 v bytovom dome na Húskovej ulici č. 83 v Košiciach

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu č. 16 v bytovom dome na Húskovej ulici č. 83 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie pre zmenu časti dokončenej stavby bytového domu na Húskovej ulici č. 83 v Košiciach, súpisné číslo 1294 na pozemku parcelné číslo 2773 registra „C“,, kat. územie Grunt, spočívajúcu v stavebnej úprave bytu č. 16 na 8. p. bytového domu, v rozsahu realizácie dverného otvoru v nosnej stene o rozmeroch 1000 x 2000 mm a ďalších stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie,
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
dea_isza_10472_2019_sp.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 397,8 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.