Zverejnený dokument Zámer 48

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bojnice
Zverejnené od:
12.02.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bojnice
Zverejnené do:
28.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer 48
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru mesta Bojnice dať do prenájmu nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 12.2.2019 Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods.9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer dať do prenájmu svoj nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu sú nebytové priestory o celkovej výmere 10 m2 vo vlastníctve mesta Bojnice – v budove „Pivár“ na Hurbanovom námestí, súpisné číslo 29 na parcele č. 2112/4, LV č. 1 v k.ú. Bojnice.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
zamer_48.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 234,25 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.