Zverejnený dokument Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : na parc. č. 787/1, Gelnická ul. č.141, kat. územie Pereš

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
10.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
09.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : na parc. č. 787/1, Gelnická ul. č.141, kat. územie Pereš
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 787/1, Gelnická č.141, v MČ Košice - Pereš
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu