Zverejnený dokument Obnova bytového domu, Žižkova 27, 29, Košice

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
11.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
10.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu, Žižkova 27, 29, Košice
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie podľa ust. § 66 stavebného zákona a ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
SBDIV Obnova BD Zizkova 27 a 29 SP ROZ.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 322,69 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.