Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
21.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zv
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Zverejňovanie na CUET - Obec Vavrečka
Zverejnené od:
23.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Zverejňovanie na CUET - Obec Vavrečka
Zverejnené do:
31.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Listová zásielka Richard Šimuradík
Anotácia dokumentu:
rs.pdf (146.64 kB) [https://www.vavrecka.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah76_1.pdf&original=rs.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Topoľčianky (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Topoľčianky (OVM)
Zverejnené do:
24.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení poštovej zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky.doc (243 kB) [https://www.topolcianky.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah887_2.doc&original=Oznámenie o uložení zásielky.doc]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Omšenie (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Omšenie (OVM)
Zverejnené do:
24.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Doručenie verejnou vyhláškou
Anotácia dokumentu:
p. Helena Porubčanová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Zemianske Kostoľany (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Zemianske Kostoľany (OVM)
Zverejnené do:
23.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška - pozvánka na zhromaždenie revír - Drieňová
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bíňovce
Zverejnené od:
23.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bíňovce
Zverejnené do:
23.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Okresný úrad Trnava – Verejná vyhláška – Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania
Anotácia dokumentu:
Okresný úrad Trnava –Verejná vyhláška – Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Šaštín - Stráže (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Šaštín - Stráže (OVM)
Zverejnené do:
23.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Ohlasovňa pobytu vŠaštíne-Strážach nanávrh občana alebo nanávrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7ods. 1písm. f zákona č.253/1998 Z. z. ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky aregistri obyvateľov Slovenskej republiky vznení zákona č.454/2004 Z. z. zrušila dňom 23.04.2021 trvalý pobyt občanovi Šimonovi Bartalovi, nar. 29.09.1992. Adresa nového trvalého pobytu je Šaštín – Stráže.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Michalovce (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Michalovce (OVM)
Zverejnené do:
23.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania - ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné
Anotácia dokumentu:
Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania -ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
23.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 2997/54 k. ú. Južné Mesto
Anotácia dokumentu:
Žiadateľ: fyzická osoba Dátum podania žiadosti: 20.04.2021 Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 dreviny rastúcej na parc. č.: 2997/54 k. ú. Južné Mesto. V žiadosti nebol bližšie určený ani druh dreviny ani biometrické parametre (obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou). Podľa doložených podkladov je žiadateľka jednou so spoluvlastníčok dotknutej parcely. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že drevina poškodzuje strechu garáže a jej korene poškodzujú stavbu zospodu. Sp. zn. konania: MK/A/2021/12943 Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 6 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: lubomira.marcinova@kosice.sk
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
23.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
Anotácia dokumentu:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného /mesač./ nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 06.05.2021 (vrátane) do 15:00 hod.