Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Žilina
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Žilina
Zverejnené do:
30.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o celomestskej deratizácií - od 21.10.2019 do 30.11.2019
Anotácia dokumentu:
(4013) Oznámenie o celomestskej deratizácií - od 21.10.2019 do 30.11.2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Zvolen
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Zvolen
Zverejnené do:
15.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o odstávke elektrickej energie
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o odstávke elektrickej energie v termíne od: 14.11.2019 07:30 do: 14.11.2019 15:30
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Moldava nad Bodvou
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Moldava nad Bodvou
Zverejnené do:
15.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prerokovanie zadania pre spracovanie návrhu ÚP
Anotácia dokumentu:
Mesto Moldava nad Bodvou ako oznamuje, že prerokovanie ZADANIA pre spracovanie návrhu územného plánu zóny "Nová ulica, Regulačný plán, Moldava nad Bodvou" sa uskutoční v čase od 14.10.2019 do 15.11.2019.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Martin
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Útvar hlavného architekta mesta Martin
Zverejnené do:
14.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Útvar hlavného architekta mesta Martin, zastupujúci dotknutú obec Martin, zverejňuje Správu o hodnotení v zmysle zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Zariadenie na spracovanie starých vozidiel – prevádzka Martin“.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Tvrdošovce
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Tvrdošovce
Zverejnené do:
13.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky
Anotácia dokumentu:
V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené: „ Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “ Ján Šimko- od Všeobecná zdravotná poisťovňa, pod.č.UC259835306Sk do 22.10.2019 Pavel Slaný- od Všeobecná zdravotná poisťovňa, pod.č.UC259835460Sk do 25.10.2019 Ivan Vanya- od Všeobecná zdravotná poisťovňa, pod.č.UC259835898Sk do 25.10.2019 Ladislav Svetko- od Exekútorský úrad, pod.č.OA035865974Sk do 29.10.2019 Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Tvrdošovce
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Tvrdošovce
Zverejnené do:
13.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA 586/2019-05
Anotácia dokumentu:
Číslo: 586/2019-05 OZNÁMENIEO ZAČATÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA Ing. Tomáš Tóth a Veronika Tóthová, obaja bytom T. Vansovej 28, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len "stavebník"), v zastúpení spoločnosťou SAFI, s.r.o., Nitrianska 1541/95, 927 05 Šaľa, 17.5.2019 podali žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní na stavbu: "Rodinný dom" miesto stavby: Tvrdošovce, Ovocná ulica (ďalej len „stavba“) na pozemku registra "C" parc. č. 3233/31 v katastrálnom území Tvrdošovce. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. Členenie stavby: vlastná stavba, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka a žumpa Účel stavby: bývanie Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný... Detailnejšie informácie nájdete na: https://tvrdosovce.esmao.sk/edem/noticeboard/notice/49825
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Kováčová, okres Zvolen
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Kováčová, okres Zvolen
Zverejnené do:
13.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmluva o budúcej zmluve
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené do:
13.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Anotácia dokumentu:
Adresát písomnosti: Soňa Stančíková, 841 02 Bratislava - Dúbravka Písomnosť číslo: UE-K0/2019/27/27165/otr zo dňa 02.04.2019Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt alebo sídlo adresáta, v zmysle § 35 zákona č . 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Trenčín doručuje písomnosť Verejnou vyhláškou.Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín , na prízemí v kancelárii ekonomického útvaru, číslo dverí 22.Toto oznámenie musí byť vyvesené na verejnej tabuli mesta 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Michalovce
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Michalovce
Zverejnené do:
13.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - BOM-EX MI, s.r.o.
Anotácia dokumentu:
Daňový úrad Košice zverejňuje oznámenie o mieste uloženia písomnosti -BOM-EX MI, s.r.o.. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Michalovce
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Michalovce
Zverejnené do:
13.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - CK BOMEX, s.r.o.
Anotácia dokumentu:
Daňový úrad Košice zverejňuje oznámenie o mieste uloženia písomnosti -CK BOMEX, s.r.o.. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.