Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Sever
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Sever
Zverejnené do:
29.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia zásielky
Anotácia dokumentu:
V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Tibor Dolyák, Košice – Sever.Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 15.11.2019 do 30.11.2019.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bystričany
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bystričany
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh Dodatku č. 3 k VZN 4/2016 o určení podrobností financovania materskej školy, školského klubu detí a zariadení školského stravovania na území obce Bystričany
Anotácia dokumentu:
Návrh Dodatku č.3 kVZN 4/2016
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bystričany
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bystričany
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN 5/2019 o miestnych daniach
Anotácia dokumentu:
Návrh VZN č.5/2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bystričany
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bystričany
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN 6/2019 o miestnom podplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Anotácia dokumentu:
Návrh VZN č.6/2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bystričany
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bystričany
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN 7/2019 o užívaní verejnej kanalácie a nakladaní s odpadovými vodami na území Obce Bystričany
Anotácia dokumentu:
Návrh VZN č.7/2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bystričany
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bystričany
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN 5/2019
Anotácia dokumentu:
Návrh VZN č.5/2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bystričany
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bystričany
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN 8/2019 ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 1/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Bystričany
Anotácia dokumentu:
Návrh VZN č.8/2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Moldava nad Bodvou
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Moldava nad Bodvou
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru odpredaja časti nehnuteľnosti
Anotácia dokumentu:
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer priameho odpredaja časti pozemkov v podielovom spoluvlastníctve mesta Moldava nad Bodvou, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Modra
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Modra
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Hlásenie Západoslovenskej energetiky
Anotácia dokumentu:
Hlásenie Západoslovenskej energetiky
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Michalovce
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Michalovce
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Upustenie od dražby
Anotácia dokumentu:
dražby a aukcie, s.r.o. zverejňuje "Oznámenie o upustení od dražby"č. 190029, zapísanej v NCrDr pod č. N 423/2019, 3886/2019, a ktorá sa mala konať dňa 28.11.2019 o 12:30 hod. v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.