Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené od:
16.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené do:
15.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Anotácia dokumentu:
Obsah sa pripravuje...
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené od:
16.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené do:
15.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Anotácia dokumentu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým pobytom mestská časť Bratislava–Dúbravka: Ľudovít Nagy -2x, Zuzana Wänkeová, Peter, Bubla, Vilma Bednářová, Zuzana Jankulíková, Miroslav Cibula, Marek Bobál, Richard Bernadič, Jozef Németh, Diana Koszeghyová, Stanislav Kavulič, Pavol Lámoš že mu bola doručená písomnosť a zároveň ho vyzýva osobne si prevziať listovú zásielku, na hospodárskej správe Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Dúbravka, Žatevná č. 2 v úradných hodinách v lehote od 16. 10. 2018 do 2.11. 2018.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené od:
16.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené do:
15.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (289 kB)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Predajňa potravín LIDL, Herlianska , Košice
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Juhoslovanská 4 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Juhoslovanská 4, 040 17 Košice. Termín podania prihlášky: 6.11.2018
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Havanská 13, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pereš, ul. Vranovská – zriadenie trafostanice, VN prípojky a úprava NN siete
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Komplexná obnova BD Jasuschova 14, 16, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rekonštrukcia plynovodov Košice, KVP, Húskova, UO01698_2020
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO
Anotácia dokumentu:
„Bytový dom s polyfunkciou - LAGO“ v skladbe stavebného objektu 1. časť SO 03 – Spevnené plochy a komunikácie - vnútroareálové
«1234»