Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
22.02.2019
Registratúrna značka:
EI54
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
28.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Informácie o úrovni vytriedenia KO
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Žilina
Zverejnené od:
22.02.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Žilina
Zverejnené do:
24.05.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Volebné okrsky a volebné miestnosti v meste Žilina - 25.05.2019
Anotácia dokumentu:
(752) Volebné okrsky a volebné miestnosti v meste Žilina - 25.05.2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Žilina
Zverejnené od:
22.02.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Žilina
Zverejnené do:
24.05.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zoznam volebných okrskov, volebných miesta
Anotácia dokumentu:
(753) Zoznam volebných okrskov, volebných miestností a ulíc zaradených do vol. okrskov v meste Žilina
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Považská Bystrica
Zverejnené od:
22.02.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Považská Bystrica
Zverejnené do:
21.04.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Upozornenie_a_vyzva_na_odstranenie_stareho_vozidla_+_foto
Anotácia dokumentu:
Typ: ford FOCUS combi Farba: strieborná Miesto odstavenia: parkovisko na ul. Slov.partizánov pri budove BREL Vyzývame týmto držiteľa tohto vozidla k splneniu povinnosti ustanovenej v §67 ods. 1 až 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") odstrániť vozidlo z cesty alebo verejného priestranstva Mesta Považská Bystrica do 60 dní odo dňa upozornenia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené od:
22.02.2019
Registratúrna značka:
-
Autor dokumentov:
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené do:
30.03.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
-
Názov dokumentu:
Oznámenie o čase a mieste konania volieb
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené od:
22.02.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené do:
24.03.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výrub 1 ks stromu - p.č. 120/2, druh pozemku záhrada, v k. ú. Dúbravka
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto oznamuje začatie správneho konania sp. zn. ŽP/2783/2019/Kn, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Miroslava Ágha, Koprivnická 9C, 841 01 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu na p.č. 120/2, druh pozemku záhrada, v k. ú. Dúbravka. Dôvodom výrubu stromu je zlý zdravotný stav stromu. V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia t. j. do 01.03.2019 na adresu zuzana.knetigova@dubravka.sk
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené od:
22.02.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené do:
24.03.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výrub 1 ks stromu - p.č. 139 v k. ú. Dúbravka
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto oznamuje začatie správneho konania sp. zn. ŽP/2779/2019/Kn, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Miroslava Ágha, Koprivnická 9C, 841 01 Bratislava, ktorý zastupuje občianske združenie K Horánskej studni, Panská 17, 811 01 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu na p.č. 139 v k. ú. Dúbravka. Dôvodom výrubu stromu je skutočnosť, že strom rastie v tesnej blízkosti domu a zároveň koruna zasahuje do elektrického verenia. V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia t. j. do 01.03.2019 na adresu zuzana.knetigova@dubravka.sk
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené od:
22.02.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené do:
24.03.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Mestská spoločnosť OLO začne s odvozom bio odpadu z hnedých zberných nádob od 1. 3. 2019
Anotácia dokumentu:
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začne s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad od piatka 1. 3. 2019. Odvoz bio odpadu potrvá do 30. 11. 2019. Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov realizovaný sezónne, od marca do novembra, v intervale jedenkrát za 14 dní. Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bio odpadu, nájdu obyvatelia na nálepke, umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe. Môžu si ho však zistiť aj priamo na www.olo.sk, prostredníctvom aplikácie „Zistite si Váš odvozný deň bio odpadu.“ Prosíme obyvateľov, aby svoje hnedé zberné nádoby vyložili vždy deň pred plánovaným odvozom. Bio odpad zo záhrad je možné počas celého roka... Detailnejšie informácie nájdete na: http://odu.esluzbyba.skedem/noticeboard/notice/8769
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Sever
Zverejnené od:
22.02.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Sever
Zverejnené do:
22.03.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebnéhokonaniapre líniovú stavbu:"V221 - Košice - Horný Bankov - zriadenie a úprava TS, VN a NN"napozemkoch v katastrálnom územíČermeľ.Vyvesené: 21.02.2019Zvesené: 08.03.2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
22.02.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
12.03.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
«12345»