Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
JUDr. Michal Brožina, exekútor
Zverejnené od:
18.06.2018
Registratúrna značka:
12EX 38/18
Autor dokumentov:
JUDr. Michal Brožina, exekútor
Zverejnené do:
23.07.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dražobná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
18.06.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.07.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Košice – Juh – úprava NN siete
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
18.06.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.07.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Priemyselný park AIRPORT Košice - I. etapa - SO 01.A - Prístavba výrobnej haly SO 01
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
18.06.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.07.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
INS FTTH KE Kosice Ukrajinska
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Juh
Zverejnené od:
18.06.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Juh
Zverejnené do:
10.07.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie VSD o preušení distribúcie elektriny dňa 9.7.2018 na ul. Miškovecká 13, 14
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Juh
Zverejnené od:
18.06.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Juh
Zverejnené do:
10.07.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie VSD o prerušení distribúcie elektriny dňa 9.7.2018 na ul. Pasteurovo námestie č. 2
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Krásno nad Kysucou
Zverejnené od:
18.06.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Krásno nad Kysucou
Zverejnené do:
09.07.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže: B
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 9a zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o nájme alebo zmluva o predaji nebytových (komerčných) priestorov „Bývalá požiarna zbrojnica č. 1594“ za účelom prenájmu majetku vyhlasovateľa.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bojnice
Zverejnené od:
18.06.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bojnice
Zverejnené do:
03.07.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania vedeného podľa ust. § 88 ods. 1 písm. b) a §-u 88a stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Jelšava
Zverejnené od:
18.06.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Jelšava
Zverejnené do:
02.07.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení s
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Detva
Zverejnené od:
18.06.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Banská Bystrica
Zverejnené do:
02.07.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška M&J HOLDING s. r. o. Detva
Anotácia dokumentu:
«12»