Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
17.10.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.11.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavba pod názvom: "AB Dunajská" na ul. Dunajská v Mestskej časti Košice – Juh
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
17.10.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.11.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
RADOVÉ DOMY NA TERASE - SO 20 Objekty vonkajšej architektúry, SO 22 Oplotenie
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
17.10.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.11.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Polyfunkčný objekt, Alžbetina č. 53, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie ústneho pojednávania.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
17.10.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.11.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
FTTH KE IBV Pri Ihrisku Kolónia Krásna
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
17.10.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.11.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v areáli ZŠ Požiarnická 3 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín rastúcich v areáli ZŠ Požiarnická 3 v Košiciach
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
17.10.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.11.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania stavebného povolenia na uskutočnenie vodných stavieb realizovaných v rámci stavby "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh, stavba II. rkm 140,575 - 142,517."
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
17.10.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
11.11.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Kremácia uhynutých domácich miláčikov
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.10.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Kremácia uhynutých domácich miláčikov (spoločenských zvierat)“ MČ Košice –Sídlisko Ťahanovce, k.ú. Nové Ťahanovce
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
17.10.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
10.11.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Územný plán zóny Košice – Kavečany
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 09.10.2017 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny Košice – Kavečany“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
17.10.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
10.11.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 09.10.2017 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
17.10.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
10.11.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Telekomunikačný stožiar Kavečany
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení stavby
«123456»