Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Raková - stavebný úrad
Zverejnené od:
18.01.2017
Registratúrna značka:
Č.: S: 884/ R: 3043/2016 – OcÚ
Autor dokumentov:
Obec Raková - stavebný úrad
Zverejnené do:
01.02.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Č.: S: 884/ R: 3043/2016 – OcÚ
Názov dokumentu:
STAVEBNÉ POVOLENIE
Anotácia dokumentu:
Stavebník: Mateičková Viera Adresa: SNP 741/44 Čadca požiadala dňa 19.10.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu " Záhradný sklad" v spojenom územnom a stavebnom konaní. Obec Raková, zastúpená Mgr. Antonom Heglasom starostom obce, ako príslušný správny orgán, podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní podľa §37, §39a, §62 a §63 stavebného zákona rozhodol takto:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad vlády Slovenskej republiky - Petície
Zverejnené od:
18.01.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie výsledku vybavenia petície
Anotácia dokumentu:
Oznámenie výsledku vybavenia petície „Petícia za opravu účelovej komunikácie“. Dokument obsahuje informácie o spôsobe vybavenia nekvórovej petície „Petícia za opravu účelovej komunikácie“, ktorej vybavovateľom je Mesto Prievidza.
«1»