Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
03.08.2021
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
31.12.2050
Číslo registratúrneho záznamu:
OSaŽP/259-87242/2021/Kch
Názov dokumentu:
Mesto Trnava 87242/2021
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na stavbu Komerčno -podnikateľská zóna Trnava, Mikovíniho-Zelenečská ulica, SO 01.4 Hlavný stavebný objekt- Administratíva so skladovou halou a SO 01.5 Reklamné totemy , parc. č. 10548/119, k.ú. Trnava. Podrobnosti v texte.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
03.08.2021
Registratúrna značka:
2.4.1-10050-2021/74755
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
03.08.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
EB2
Názov dokumentu:
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-10050-2021
Anotácia dokumentu:
OD PRIOR STRED, a. s., Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, podalo dňa 29. 07. 2021 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice čiernej (obvod kmeňa 180 cm), ktorá rastie na pozemku C-KN parc. č. 2123/1 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu ohrozenia bezpečnosti na parkovisku a poškodenia majetku, zdravotný stav – suchý, starý, labilný. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
03.08.2021
Registratúrna značka:
1.2-7993-2021/75207
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
03.08.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MA32
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru - Ing. Dávod Pavlák a manž.,
Anotácia dokumentu:
Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza na Súkenníckej ulici, pozemok parcela registra C KN č. 528/7, diel 1, záhrada s výmerou 33 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 3226/5, ostatná plocha s výmerou 65 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652 a pozemok parcela registra C KN č. 528/789, diel 2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 37 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 528/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1779 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, oba pozemky zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 52433927-137/2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 11. 06. 2021 pod č. 554/21, pozemky spolu s výmerou 70 m2, pre Ing. Dávida Pavláka a manželku Mgr. Natáliu Pavlákovú spoločne trvalý pobyt Klampiarska ulica 289/9, 971 01 Prievidza do BSM, za cenu 20,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho vysp
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
03.08.2021
Registratúrna značka:
1.2-7992-2021/75490
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
03.08.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MA32
Názov dokumentu:
zverejnenie zámeru formou zámeny, osobitný zreteľ - Marek Danihel
Anotácia dokumentu:
Predmetom zámeny je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza na Bazovej ulici, pozemok parcela registra C KN č. 7066/85, orná pôda, s výmerou 1 440 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 6 483 m2 Geometrickým plánom č. 52433927-132/2021, vyhotovený spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 27. 05. 2021, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 02. 06. 2021 pod č. 507/2021, vedený na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve mesta Prievidza ako zamieňajúceho 1, na účel výstavby rodinného domu a zveľadenia pozemku pre zamieňajúceho 2, za nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza pozemky parcely registra C KN č. 562/31, ostatná plocha s výmerou 859 m2 a C KN č. 562/38, ostatná plocha s výmerou 99 m2 , vedené na liste vlastníctva č. 11585, v celosti spolu s výmerou 958 m2 vo vlastníctve Mareka Danihela, trvalý pobyt Riečna 365/19, 971 01 Prievidza ako zamieňajúceho 2 nachádzajúce sa v mestsko
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
03.08.2021
Registratúrna značka:
1.2-5940-2021/19292
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
03.08.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MA3
Názov dokumentu:
Franmtišek Hartmann
Anotácia dokumentu:
Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku parcela registra C KN č. 858/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 120 m2, parcela registra C KN č. 879/7, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2 a parcela registra C KN č. 880/4, záhrada vo výmere 16 m2 zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 52433927-09/2021, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 05.02.2021, z pozemkov parcela registra E KN č. 1364/1, ostatná plocha s výmerou 3455 m2, parcela registra E KN č. 1807, ostatná plocha s výmerou 2531 m2, zapísaných na LV č. 1599 vedených Okresným úradom v Prievidzi, katastrálnym odborom, pre Františka Hartmanna, trvalý pobyt Podhorská č. 30, 971 01 Prievidza, za cenu 10, 00 €/m2, na záhradkárske účely a vjazd na pozemok, s povinnosťou kupujúceho ako povinného z vecného bremena zriadiť právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré spočíva v práve mesta Prievidza vybudovať vo verejnom záujme na novovytvorenýc
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
03.08.2021
Registratúrna značka:
1.2-5731-2021/52904
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
03.08.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
MA3
Názov dokumentu:
Mgr. Katarína Vidová
Anotácia dokumentu:
Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra CKN č. 6652/21 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 m2, vedený na LV č. 1 a pozemku parcela registra CKN č. 6652/241 záhrada s výmerou 19 m2, odčleneného geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou GEOMETRA – Ing. Danou Gašparovičovou, pod č. 44/20, úradne overeného Ing. Beatou Petriskovou pod č. 748/2020 zo dňa 6.7.2020 z pozemku parcela registra CKN č. 6652/23, oba vedené na LV č. 1, pre Mgr. Katarínu Vidovú, trvalý pobyt Cigeľ 270, za cenu 20,00 €/m2, na účel scelenia pozemku.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
03.08.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
02.08.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0 -2021
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška OU PD - Rozhodnutie 019398 - 031
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
03.08.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
02.08.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza zo dňa 2.8.2021
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
03.08.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
02.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ÚJD SR 2714-2021
Anotácia dokumentu:
Správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou projektu zmeny - zverejnenie začatia SpK a žiadosti žiadateľa.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Topoľčany (OVM)
Zverejnené od:
03.08.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Topoľčany (OVM)
Zverejnené do:
02.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na odstránenie vraku
Anotácia dokumentu: