Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Olšovany (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
003/2021
Autor dokumentov:
Obec Olšovany (OVM)
Zverejnené do:
14.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
1
Názov dokumentu:
Zmluva o dielo 003/2021
Anotácia dokumentu:
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v obci Olšovany
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
EB1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
31.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
15726/5643/2021
Názov dokumentu:
Oprava potrubných rozvodov pre byt. dom Labe, Ďumbier a Kriváň
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o plánovanom výrube drevín
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Zvolen (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Zvolen (OVM)
Zverejnené do:
15.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
ORG/31/2021/56526/tbad
Názov dokumentu:
Oznámenie o odstávke elektrickej energie
Anotácia dokumentu:
že v termíne od: 14.06.2021 07:30:00 do: 14.06.2021 13:30:00
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Turie (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Turie (OVM)
Zverejnené do:
11.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nitrianske Pravno - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nitrianske Pravno - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené do:
11.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
Anotácia dokumentu:
Navrhovateľ, Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, podal dňa 29.3.2021 prostredníctvom splnomocnenej spoločnosti Profi – NETWORK s.r.o., Bratislavská 117/48, 48, 911 05 Trenčín, ktorá splnomocnila Ing. Martina Štiffela, Kollárova 1305/15, 018 41 Dubnica nad Váhom... [https://www.nitrianskepravno.sk/oznamy/verejna-vyhlaska-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavby.html]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené do:
11.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dodatok k uzneseniu MsZ č. 93/2019 prijatého na rokovaní MsZ zo dňa 11.9.2019
Anotácia dokumentu:
Dodatok k uzneseniu MsZ č. 93/2019 prijatého na rokovaní MsZ zo dňa 11.9.2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené do:
11.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Tomášov
Anotácia dokumentu:
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Tomášov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené do:
11.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s VJM – Alapiskola, Tomášov – Fél
Anotácia dokumentu:
Obec Tomášov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Školská 7, 900 44 Tomášov – Fél s predpokladaným nástupom 1. augusta 2021. Plné znenie oznámenia nájdete v prílohe.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené do:
11.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky- Matiašovič, Kuzma
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky Adresát písomnosti / Odosielateľ písomnosti: Roman Matiašovič / Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Ján Kuzma Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ ureferenta služieb mesta na prízemí do:27.5.2021 Senci dňa : 12.5.2021
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Senec (OVM)
Zverejnené do:
11.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ZBERNÝ DVOR BUDE 13. MÁJA Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÝ
Anotácia dokumentu:
Zberný dvor bude vo štvrtok 13. mája 2021 z technických príčin zatvorený!