Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
29.09.2022
Registratúrna značka:
EH3
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
19.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OÚRaK/42065-105479/2022/Švá
Názov dokumentu:
105479_22_Švá
Anotácia dokumentu:
Mesto Trnava, MÚ v Trnave oznamuje verejnosti, že od 29.9.2022 do 19.10.2022 je možné v súlade s § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oboznámiť sa so zámerom navrhovanej činnosti: Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ - obce Trstín - Bíňovce - Horná Krupá - Dolná Krupá - Trnava, ktoré predložil navrhovateľ Združenie obcí EKO KARPATY, Obecný úrad, 919 65 Horná Krupá 186, IČO:37845438 v zastúpení Ľubicou Markovou, J. Kráľa 605/22, 922 42 Madunice, IČO:54344514. Do posudzovaného zámeru možno nahliadnuť na MÚ v Trnave, OÚRaK, č. 248, Trhová ulica 3, 917 71 Trnava. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti na adresu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava, najneskôr do 21 dní od zverejnenia.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Rimavská Sobota
Zverejnené od:
29.09.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Rimavská Sobota
Zverejnené do:
18.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00098/2022/OURS
Anotácia dokumentu:
Oznam o plánovanom konaní pozemkových úprav_Kružno
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Košice
Zverejnené od:
29.09.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Košice
Zverejnené do:
15.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00319/2022/OUKE
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Košice
Zverejnené od:
29.09.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Košice
Zverejnené do:
15.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00321/2022/OUKE
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Košice
Zverejnené od:
29.09.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Košice
Zverejnené do:
15.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00320/2022/OUKE
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Košice
Zverejnené od:
29.09.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Košice
Zverejnené do:
15.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00318/2022/OUKE
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
29.09.2022
Registratúrna značka:
KPUNR-2022/17142-5/79896/PAT
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
14.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Úľany nad Žitavou, líniová stavba
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný súd Bratislava I
Zverejnené od:
29.09.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný súd Bratislava I
Zverejnené do:
06.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
11C/47/2021 - oznámenie o VVR - podpísané pečaťou
Anotácia dokumentu:
«1»