Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Levice
Zverejnené od:
13.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Levice
Zverejnené do:
11.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00113/2022/OULV
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška - oznámenie o pozemkových úpravách v k.ú. Medvecké
«1»