Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.07.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
23.08.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a opakovaná výzva na predloženie dokladov prerušeného územného konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.07.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.08.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Krakovská č. 15, Košice
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.07.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.08.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Business centrum T2, Košice
Anotácia dokumentu:
Business centrum T2, Košice“ v skladbe stavebných objektov SO 10 – Komunikácie, parkoviská a chodníky, SO 13 – Dopravné napojenie areálu BCT2
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.07.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.08.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
"Radové domy na Terase" SO 06 komunikácie
Anotácia dokumentu:
"Radové domy na Terase" SO 06 komunikácie - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Navrhovateľ ENTO, spol. s r.o. Košice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.07.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.08.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu, Belehradská 10, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.07.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.08.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu č. 9 na 5. poschodí bytového domu Dénešová 51, Košice
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.07.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.08.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu č. 52 na 11. poschodí bytového domu na Hemerkovej 35, Košice
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.07.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.08.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu č. 36, Zupkova 6, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.07.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.08.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu č. 13, 7. poschodie, Varšavská 29, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.07.2017
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.08.2017
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rekonštrukcia plynovodov UO01598 ul. Slovenskej jednoty, Národná trieda, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania
«1234»