Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Stráne pod Tatrami
Zverejnené od:
20.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Stráne pod Tatrami
Zverejnené do:
04.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zásady podávania podnetov
Anotácia dokumentu:
Zásady podávania podnetov [https://www.stranepodtatrami.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah208_2.pdf&original=zásady podávania podnetov.pdf]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Žilina
Zverejnené od:
20.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Žilina
Zverejnené do:
31.01.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VV v konaní o vyhlásenie za mŕtveho - Ing. Richard Stehlík
Anotácia dokumentu:
VV v konaní o vyhlásenie za mŕtveho - Ing. Richard Stehlík
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené od:
20.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené do:
17.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
07545/2010/SCDPK/02804
Názov dokumentu:
D4 Jarovce - Ivanka, sever, PHS - zverej žiadosti
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Hlohovec
Zverejnené od:
20.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Hlohovec
Zverejnené do:
02.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky pre občanov s trvalým pobytom Mesto Hlohovec
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
20.01.2020
Registratúrna značka:
268/2020-IK
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
29.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
268/2020-IK
Názov dokumentu:
Informácie o začatých správnych konaniach
Anotácia dokumentu:
Informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Žarnovica
Zverejnené od:
20.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Žarnovica
Zverejnené do:
20.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhlaška
Anotácia dokumentu:
Mesto Žarnovica ako obstarávateľ územného plánu mesta v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebného zákona) oznamuje verejnou vyhláškou dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a ich odborným organizáciám, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a verejnosti začatie prerokovania návrhu : NÁVRH „Územný plán mesta Žarnovica“.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Rajec
Zverejnené od:
20.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Rajec
Zverejnené do:
20.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na ...
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza
Zverejnené od:
20.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza
Zverejnené do:
20.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dražobná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Dražobná vyhláška
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza
Zverejnené od:
20.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza
Zverejnené do:
20.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dražobná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Dražobná vyhláška
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Považská Bystrica
Zverejnené od:
20.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Považská Bystrica
Zverejnené do:
20.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ŽSR Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina
Anotácia dokumentu:
ŽSR Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa: úsek Púchov - Považská Teplá, objekt SO 44.38.09 Púchov - Považská Bystrica, úprava komunikácie II/507 pri portáli tunela Diel - predĺženie stavebného povolenia