Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
06.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.1-10904-2022/73478
Názov dokumentu:
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-10904-2022
Anotácia dokumentu:
Peter Žamboky, Ulica Š. Baniča 777/2, 971 01 Prievidza, podal dňa 06. 07. 2022 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks ihličnatej dreviny (obvod kmeňa 130 cm), ktorý rastie na pozemku C-KN parc. č. 5788 (druh pozemku Zastavaná plcha a nádvorie), z dôvodu, že drevina ohrozuje majetok, je nebezpečná a vysoká. Pozemok je v spoluvlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Dulova Ves - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Dulova Ves - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené do:
05.07.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
uznesenia_23_zasadnutie
Anotácia dokumentu:
[https://www.dulovaves.sk/download_file_f.php?id=1706980]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
JUDr. Hildegarda Laclavíková, exekútor
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
254EX 474/19
Autor dokumentov:
JUDr. Hildegarda Laclavíková, exekútor
Zverejnené do:
05.07.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
254EX 474/19
Názov dokumentu:
Exekučný príkaz na predaj nehnuteľnosti
Anotácia dokumentu:
Exekučný príkaz na predaj nehnuteľnosti podľa § 134 a nasl. Exekučného poriadku
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
JUDr. Hildegarda Laclavíková, exekútor
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
254EX 474/19
Autor dokumentov:
JUDr. Hildegarda Laclavíková, exekútor
Zverejnené do:
05.07.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
254EX 474/19
Názov dokumentu:
Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehn.
Anotácia dokumentu:
Upovedomenie o začatí exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti podľa § 134 a nasl. Exekučného poriadku
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Zvolen (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
TS12
Autor dokumentov:
Mesto Zvolen (OVM)
Zverejnené do:
30.11.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
StU/3478/2022/75690/sdoc
Názov dokumentu:
zverejnenie podľa §58a ods. 3 stavebného zákona
Anotácia dokumentu:
SO.05 - objekt "D" povoľovanej pod názvom „Rýchle občerstvenie BURGER KING“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Čierny Balog - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Čierny Balog - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené do:
03.11.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Informácia o určení volebných obvodov pre komunálne voľby v obci Čierny Balog a o počte obyvateľov obce
Anotácia dokumentu:
Informácia o určení volebných obvodov pre komunálne voľby v obci Čierny Balog a o počte obyvateľov obce [https://www.ciernybalog.sk/download_file_f.php?id=1706412]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Čierny Balog - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Čierny Balog - Zverejňovanie na CUET
Zverejnené do:
03.11.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Všeobecné informácie o práve voliť a práve byť volený - komunálne voľby 2022 - obec Čierny Balog
Anotácia dokumentu:
Všeobecné informácie o práve voliť a práve byť volený - komunálne voľby 2022 - obec Čierny Balog [https://www.ciernybalog.sk/download_file_f.php?id=1706408]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Ľubica (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
VA22
Autor dokumentov:
Obec Ľubica (OVM)
Zverejnené do:
31.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
5197/370/2022/GCo
Názov dokumentu:
Oznamenie o vytvoreni volebneho obvodu a urceni poctu poslancov pre volby do organov samospravy obci
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o vytvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obci
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Ľubica (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
VA22
Autor dokumentov:
Obec Ľubica (OVM)
Zverejnené do:
31.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
5197/370/2022/GCo
Názov dokumentu:
Oznamenie o vytvoreni volebneho obvodu a urceni poctu poslancov pre volby do organov samospravy obci
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o vytvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obci
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prešov (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Prešov (OVM)
Zverejnené do:
31.10.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OSO/145/127139/2022
Názov dokumentu:
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb
Anotácia dokumentu:
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 29.10.2022 na podmienky mesta Prešov.