Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Žarnovica
Zverejnené od:
10.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Žarnovica
Zverejnené do:
09.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 05/2020
Anotácia dokumentu:
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže  č. 05/2020 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – p [https://www.zarnovica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=280324]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Žarnovica
Zverejnené od:
10.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Žarnovica
Zverejnené do:
09.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 04/2020
Anotácia dokumentu:
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže  č. 04/2020 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – p [https://www.zarnovica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=280323]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Trnava
Zverejnené od:
10.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Trnava
Zverejnené do:
24.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-TT-OSZP3-2020/008005-003
Názov dokumentu:
CUET-00038/2020/OUTT
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Ihráč
Zverejnené od:
10.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Ihráč
Zverejnené do:
24.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v obci Ihráč
Anotácia dokumentu:
Obec Ihráč v súlade s § 4, ods. 1, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v [https://www.ihrac.sk/oznamy/vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-riaditelky-materskej-skoly-v-obci-ihrac-0.html]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Ihráč
Zverejnené od:
10.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Ihráč
Zverejnené do:
24.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Marek Ceplák
Anotácia dokumentu:
[https://www.ihrac.sk/oznamy/zverejnenie-zameru-predaja-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-marek-ceplak.html]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Ihráč
Zverejnené od:
10.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Ihráč
Zverejnené do:
24.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Marek Ceplák
Anotácia dokumentu:
[https://www.ihrac.sk/oznamy/zverejnenie-zameru-predaja-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-marek-ceplak.html]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Ihráč
Zverejnené od:
10.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Ihráč
Zverejnené do:
24.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Ivan a manželka Viera Ivanová
Anotácia dokumentu:
[https://www.ihrac.sk/oznamy/zverejnenie-zameru-predaja-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-peter-ivan-a-manzelka-viera-ivanova-0.html]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Ihráč
Zverejnené od:
10.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Ihráč
Zverejnené do:
24.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Ivan a manželka Viera Ivanová
Anotácia dokumentu:
[https://www.ihrac.sk/oznamy/zverejnenie-zameru-predaja-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-peter-ivan-a-manzelka-viera-ivanova-0.html]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Ihráč
Zverejnené od:
10.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Ihráč
Zverejnené do:
24.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v obci Ihráč
Anotácia dokumentu:
Obec Ihráč v súlade s § 4, ods. 1, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v [https://www.ihrac.sk/oznamy/vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-riaditelky-materskej-skoly-v-obci-ihrac-0.html]
«1»