Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bolešov (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
UK1
Autor dokumentov:
Obec Bolešov (OVM)
Zverejnené do:
26.09.2033
Číslo registratúrneho záznamu:
BOL-29/2023-2321/2023
Názov dokumentu:
Zápisnica z rokovania OZ 12.09.2023
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Liešťany (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Liešťany (OVM)
Zverejnené do:
26.09.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Faktúry na zverejnenie 08/2023
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Liešťany (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Liešťany (OVM)
Zverejnené do:
26.09.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Faktúry na zverejnenie 07/2023
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
01.01.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. – rozšírenie, oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Anotácia dokumentu:
<div>Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre využitie územia a umiestnenie stavby s názvom : „Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. – rozšírenie“, ktorej predmetom je rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu o teleso skládky V. etapy, v tesnej blízkosti skládky nebezpečného odpadu (I. až III. Etapy) <div />
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Žilina (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
UU
Autor dokumentov:
Mesto Žilina (OVM)
Zverejnené do:
27.11.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
11956/2021-156296/2021-OVOS-MKK
Názov dokumentu:
Výzva na odstránenie mot.vozidla - Audi, bez EČV a
Anotácia dokumentu:
(3348) Výzva na odstránenie mot.vozidla - Audi, bez EČV - ul. Pod Laščeky, P. Chlmec, Žilina
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Zverejnené do:
24.11.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie o vykonaní povinnej deratizácie
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania a Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice o vykonaní povinnej deratizácie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Košický samosprávny kraj
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
KA3
Autor dokumentov:
Košický samosprávny kraj
Zverejnené do:
23.11.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
24669
Názov dokumentu:
Žiadosť o stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Kópia žiadosti o stavebné povolenie Údaje o sprístupnení Rozhodnutia č: OU-KE-OSZP3-2020/029029 zo dňa 09.10.2020 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kosice-pri-hati
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Holíč (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
AA1
Autor dokumentov:
Mesto Holíč (OVM)
Zverejnené do:
21.11.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
1244/360
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti p. Róbert Hommer - poštový poukaz na výplatu
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Vydrník
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
OcÚ-Vyd-2023/00365
Autor dokumentov:
Obec Vydrník
Zverejnené do:
12.11.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznam o vyhlásení VK
Anotácia dokumentu:
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Vydrník 2023-2026
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Vydrník
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Vydrník
Zverejnené do:
12.11.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh Dodatku č.4 k VZN obce Vydrník č. 1/2009
Anotácia dokumentu:
Návrh Dodatku č.4 k VZN obce Vydrník č.1/2009