Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Partizánske (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Partizánske (OVM)
Zverejnené do:
01.12.2039
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Úplné znenie VZN č. 1/2020
Anotácia dokumentu:
Úplné znenie VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Partizánske
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Považská Bystrica (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Považská Bystrica (OVM)
Zverejnené do:
17.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
zamer_priameho_prenajmu_nehnutelneho_majetku_mesta
Anotácia dokumentu:
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica formou priameho nájmu, a to časti pozemku C KN parc. č. 772/1 zastavaná plocha a nádvorie zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica vrátane spevnenej plochy nachádzajúcej sa na tomto pozemku – parkovacie miesta č. 1., 19. a 20..
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Považská Bystrica (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Považská Bystrica (OVM)
Zverejnené do:
16.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zamer priameho prenajmu_Zemiansky Kvašov
Anotácia dokumentu:
Zámer priameho prenájmu_Zemiansky Kvašov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Humenné (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Humenné (OVM)
Zverejnené do:
15.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné
Anotácia dokumentu:
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prešov (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Prešov (OVM)
Zverejnené do:
08.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OVS/93/145515/2020
Názov dokumentu:
Informácia ozačatí konania
Anotácia dokumentu:
Informácia ozačatí konania: parc. č. KNC 2535/2vk. ú. Solivar.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prešov (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2020
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Prešov (OVM)
Zverejnené do:
08.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OVS/93/145515/2020
Názov dokumentu:
Informácia ozačatí konania
Anotácia dokumentu:
Informácia ozačatí konania: parc. č. KNC 3060/3vk. ú. Solivar.
«1»