Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
JUDr. Marianna Vargová, exekútor
Zverejnené od:
19.01.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
JUDr. Marianna Vargová, exekútor
Zverejnené do:
19.02.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dražobná vyhláška Spis. zn.: EX 662/15-39
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.01.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
18.02.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice-podnet
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.01.2018 mu bol ako dotknutej obci doručený podnet navrhovanej činnosti: „Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice-podnet“ k.ú. Košice – Skladná, Košice I
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.01.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
17.02.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Významná obnova bytového domu Dénešova 57, 59 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu "Významná obnova bytového domu Dénešova 57, 59 v Košiciach", súp. č. 1138, na pozemku registra KN-C parc. č. 3392, kat. úz. Grunt, Dénešová ul. č. 57, 59 v Košiciach, realizovanej za účelom odstránenia systémovej poruchy a zníženia spotreby energií na vykurovanie,
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.01.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
17.02.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 16.01.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.01.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
17.02.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Ždiarskej ulici č. 8 a 12 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.01.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
17.02.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Komplexná obnova bytového domu, Krakovská 11, Košice
Anotácia dokumentu:
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník
Zverejnené od:
19.01.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník
Zverejnené do:
02.02.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do skúšobnej prevádzky
Anotácia dokumentu:
Skúšobná prevádzka: "Drevárska výroba", Ul. čet. Nebiljaka 406, 089 01 Svidník Žiadateľ: Skamat Interiér s.r.o., Sov. hrdinov 165, 089 01 Svidník
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
19.01.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
02.02.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvlého pobytu Miroslava Smetanová
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad vlády Slovenskej republiky - Petície
Zverejnené od:
19.01.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie výsledku vybavenia petície
Anotácia dokumentu:
Oznámenie výsledku vybavenia petície „Žiadosť o riešenie problému s neprispôsobivými občanmi na Ul. Kvetnej v Hurbanove.“. Dokument obsahuje informácie o spôsobe vybavenia nekvórovej petície „Žiadosť o riešenie problému s neprispôsobivými občanmi na Ul. Kvetnej v Hurbanove.“, ktorej vybavovateľom je Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
JUDr. Peter Molnár PhD., exekútor
Zverejnené od:
19.01.2018
Registratúrna značka:
EX 6824/15
Autor dokumentov:
JUDr. Peter Molnár PhD., exekútor
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
EX 6824/15 Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľností
Anotácia dokumentu:
«1»