Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 136

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
30.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
59175/6372/2021
Názov dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poprad
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
30.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
59174/6371/2021
Názov dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 4/2021 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
30.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
59170/6369/2021
Názov dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad o určení výšky príspevku v školskej jedálni
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri školách v zriadovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
14.06.2021
Registratúrna značka:
TS12
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
30.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
56928/1298/2021
Názov dokumentu:
Umiestnenie stavby - Obchodné centrum K a K na pozemkoch k.ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
14.06.2021
Registratúrna značka:
TS11
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
29.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
57268/5983/2021
Názov dokumentu:
Polyfunkčné centrum CORRIB - Poprad 2. etapa na pozemku k.ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
14.06.2021
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
29.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
56890/4790/2021
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Záhorie, s. č. 166 na ul. 29. augusta, k.ú. Poprade
Anotácia dokumentu:
Oprava chyby v písaní
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
14.06.2021
Registratúrna značka:
FE12
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
29.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
57289/1612/2021
Názov dokumentu:
Urszula Wioletta Novická, Široká 1877/88, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
14.06.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
29.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
58838/6170/2021
Názov dokumentu:
Mária Fišer, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
14.06.2021
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
21.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
58878/6307/2021
Názov dokumentu:
Informácia o začatí konania - KN-C 30 v k.ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
10.06.2021
Registratúrna značka:
TA3
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
12.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
12664/5086/2021
Názov dokumentu:
Návrh Zmeny a doplnku č. 96 ÚPN mesta Poprad
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmeny a doplnku č. 96 ÚPN mesta Poprad