Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 148

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
28.09.2021
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
13.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
74538/5558/2021
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytového domu Cér, s. č. 2347/1, k.ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
27.09.2021
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
12.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
74704/6400/2021
Názov dokumentu:
Obnova strechy bytového domu na ul. Hviezdoslavova a bytového domu na ul. D. Tatarku. k.ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
27.09.2021
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
12.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
73758/7060/2021
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy v byte, bytový dom Bodrog, ul. Tomášikova, k. ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
27.09.2021
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
12.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
72738/7003/2021
Názov dokumentu:
Objekt pre služby a krátkodobé ubytovanie, ul. Oravská, Poprad, k.ú. Veľká
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
27.09.2021
Registratúrna značka:
FE12
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
12.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
75103/1612/2021
Názov dokumentu:
Alena Jurská, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
27.09.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
12.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
75136/8336/2021
Názov dokumentu:
VZN mesta Poprad o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 9/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
27.09.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
12.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
75135/8335/2021
Názov dokumentu:
VZN mesta Poprad o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta Poprad č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších Všeobecne záväzných nariadení
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
27.09.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
12.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
75133/8334/2021
Názov dokumentu:
VZN mesta Poprad ktorým sa vyhlasuje záväzná část územnoplánovacieho dokumentu
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 7/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacieho dokumentu Zmena a doplnok č. 96 Územného plánu mesta Poprad, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2019, ktorým je vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Poprad v platnom znení.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
27.09.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
12.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
75118/8333/2021
Názov dokumentu:
VZN mesta Poprad o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Poprad
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 4/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Poprad v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 3/2018 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 5/2016.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
24.09.2021
Registratúrna značka:
TS11
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
11.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
73847/5517/2021
Názov dokumentu:
Stavebný objekt SO-06 verejné osvetlenie (2. etapa), bytový dom URSUS, k.ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie