Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 150

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
EB1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
31.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
15726/5643/2021
Názov dokumentu:
Oprava potrubných rozvodov pre byt. dom Labe, Ďumbier a Kriváň
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o plánovanom výrube drevín
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
28.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
15506/4685/2021
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu a Odstránenie systémových porúch loggií s.č. 212/4, 6,8, 10 v Poprade
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
28.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
15155/5379/2021
Názov dokumentu:
Vybudovanie výťahov v bytovom dome Memphys, s.č. 584/11, 13, k.ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
TS11
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
27.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
14319/3006/2021
Názov dokumentu:
Rekonštrukcia plynovodov Poprad
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
TS11
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
27.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
13893/1363/2021
Názov dokumentu:
Zmena v užívaní časti stavby, byt. dom Hortenzia, Popradskej brigády 748, Poprad
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
19.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
15724/5645/2021
Názov dokumentu:
Informácia o začatí konania - KN-C 266/7 a KN-C 266/5 v k.ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
12.05.2021
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
19.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
15693/5644/2021
Názov dokumentu:
Informácia o začatí konania - KN-C 2993/622 v k.ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
10.05.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
25.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
15475/5151/2021
Názov dokumentu:
Makro Group s.r.o., 29. augusta 152/7, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
10.05.2021
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
25.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
15352/5151/2021
Názov dokumentu:
Ing. Štefan Mezovský, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
10.05.2021
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
17.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
15370/5589/2021
Názov dokumentu:
Informácia o začatí konania - KN-C 989/1 v k.ú. Matejovce
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín