Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 13

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
10.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
25.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 2355-2024
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie informácií k správnemu konaniu číslo UJD SR 2355-2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
09.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
24.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 2736-2024
Anotácia dokumentu:
zaslanie listu s upozornením na neúplnosť predloženej žiadosti (04.07.2024) a zaslanie listu so žiadosťou o zaslanie záväzného stanoviska k ekonomickej časti Plánu V. etapy vyraďovania JE A1 (08.07.2024)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
04.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
19.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 2844-2024
Anotácia dokumentu:
rozhodnutie o prerušení správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
03.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
18.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 2844-2024
Anotácia dokumentu:
upovedomenie o začiatku správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
03.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
18.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 2936-2024
Anotácia dokumentu:
oznámenie o začiatku správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
03.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
18.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 2360-2024
Anotácia dokumentu:
zverejnenie rozhodnutia č. 288/2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
02.07.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
17.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 1335-2024
Anotácia dokumentu:
upovedomenie o návrhu rozhodnutia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
07.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Retícia proti spracovávaniu rádioaktívneho odpadu
Anotácia dokumentu:
Úradu jadrového dozoru SR bola dňa 14.01.2020 listom Ministerstva životného prostredia SR postúpená na vybavenie 1. a 3. časť petície "Petícia proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR", zaevidovaná ako č. záznamu 343/2020.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
27.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výsledok vybavenia petície
Anotácia dokumentu:
Petícia proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
12.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
UJD SR 2211-2019
Názov dokumentu:
Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality
Anotácia dokumentu:
Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívanie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre prechodové skrinky LOCA BTII v rozsahu prílohy č. 3 PNM34405860 rev. 01 a požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ pre 3. a 4. blok MO34
«12»