Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 2

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Bratislavský samosprávny kraj
Zverejnené od:
22.02.2024
Registratúrna značka:
5098/2024/ŠSMD-3
Autor dokumentov:
Bratislavský samosprávny kraj
Zverejnené do:
09.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
7379/2024
Názov dokumentu:
oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu „Bratislavské podhradie – Vydrica, I. etapa – Dopravné napojenie 1“
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Bratislavský samosprávny kraj
Zverejnené od:
30.01.2024
Registratúrna značka:
5884/2024/PRA-1
Autor dokumentov:
Bratislavský samosprávny kraj
Zverejnené do:
23.02.2026
Číslo registratúrneho záznamu:
3876/2024
Názov dokumentu:
Zverejnenie zámeru v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie zámeru v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov
«1»