Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 38

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
23.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
23.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZN?MENIA O DORU?EN? P?SOMNOST?
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
23.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
07.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Ozn?menie o doru?en? p?somnosti
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
23.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhl??ka o ozn?men? miesta ulo?enia p?somnosti
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
22.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
22.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZN?MENIA O DORU?EN? P?SOMNOST?
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
20.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
10.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Ozn?menie o doru?en? p?somnosti
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
20.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
30.09.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Z?sady hospod?renia s finan?n?mi prostriedkami
Anotácia dokumentu:
N?vrh dodatku ?. 3 k Z?sad?m hospod?renia s finan?n?mi prostriedkami Mesta Byt?a
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
18.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
18.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZN?MENIA O DORU?EN? P?SOMNOST?
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
17.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
17.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZN?MENIA O DORU?EN? P?SOMNOST?
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
06.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebn? povolenie TECHNOMETAL
Anotácia dokumentu:
Stavebn? povolenie V?robno-skladov? hala TECHNOMETAL situ?cia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené od:
31.08.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Bytča (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Program hospod?rskeho a soci?lneho rozvoja
Anotácia dokumentu:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn
«1234»