Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 71

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
18.07.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.08.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie pre stavebné objekty SO 203 Prístupová komunikácia, SO 205 Autobusová zastávka, SO 206 Kruhový objazd, SO 207 Úprava MK Zelená stráň – Rozšírenie odbočovacieho pruhu stavby Obchodné centrum SHOPBOX, Herlianska ul. Košice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
18.07.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
17.08.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova obalových konštrukcií stavby bytového domu na Mikovíniho 41, 42, 43, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
18.07.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
11.08.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obytný súbor GROT IV. Košice, pre SO 01 - Pozemné komunikácie
Anotácia dokumentu:
zverejnenie verejnej vyhlášky - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
18.07.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.08.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy stavby LIDL – Predajňa potravín Košice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.07.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.08.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu č. 16 na 7. poschodí bytového domu na Uralskej ulici č. 9 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.07.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.08.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk - Eurovelo 11
Anotácia dokumentu:
Názov predmetu zákazky: „Stavebné práce – výstavba nového úseku cyklistickej komunikácie“ pre stavbu „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.07.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.08.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Územný plán zóny Košice – obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 13.07.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument: „Územný plán zóny Košice – obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
13.07.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
11.08.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Revitalizácia nádvoria, Poštová 14, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
13.07.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
11.08.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
Anotácia dokumentu:
zverejnenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia MK/A/2018/10113-14 zo dňa 06.06.2018 podľa zákona o EIA
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
13.07.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.08.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnut. majetok mesta
Anotácia dokumentu:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 27.07.2018 (vrátane) do 12:00 hod....