Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 59

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
16.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o prerokovaní Zadania pre Územný plán zóny Košice - Šebastovce
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade § 20 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení verejné prerokovanie návrhu „Zadania Územného plánu zóny Košice – Šebastovce“.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
16.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Cottbuská 5,7, Košice - stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie pre stavbu „Obnova bytového domu Cottbuská 5,7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 1367 na pozemkoch parc. č. 3755/95 a 3755/513, kat. úz. Grunt, Cottbuská ulica č. 5 a 7 v Košiciach, spočívajúca v stavebných úpravách
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
16.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rekonštrukcia plynovodov Košice, KVP, Húskova - Rozšírenie - Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie pre stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Košice, KVP, Húskova - Rozšírenie“, formou zmeny líniovej stavby, v rozsahu výmeny oceľového potrubia za nové PE potrubie vrátane prípojok
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
17.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: KN E č.: 782/501, 781/3, 781/2, 781/1 a 780/501 k. ú. Košická Nová Ves
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 6 ks drevín rastúcich na parcelách č.: KN E č.: 782/501, 781/3, 781/2, 781/1 a 780/501 k. ú. Košická Nová Ves
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
16.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmena časti dokončenej stavby – stavebné úpravy v byte č. 21 v bytovom dome Wuppertálska 3, v MČ Košice - KVP
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
16.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
BYTOVÝ DOM s polyfunkciou Idanská ulica
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OVBP2-219/006370 zo dňa 10.01.2019 vo veci odvolania voči rozhodnutiu Mesta Košice, pracoviska Košice Západ č. MK/A/2018/11334-14/II/GAZ zo dňa 26.09.2018 o umiestnení stavby „BYTOVÝ DOM s polyfunkciou“, v katastrálnom území Terasa, na pozemkoch KN-C č. 2597/1, s prípojkami na ďalších pozemkoch 2597/2, 2598/1, 2598/2, 2447/165, 2447/118, 2447/126, 2447/1, 2598/9 a 2447/88, ul. Idanská
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh na zmenu VZN č. 157 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Anotácia dokumentu:
Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete posielať do 27.01.2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
16.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 – RS Šebastovce
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o pokračovaní územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Strategický park Haniska
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.01.2019 bol Mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ navrhovanej činnosti: „Strategický park Haniska“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Komplexná obnova bytového domu, Juhoslovanská 1, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania.
«123456»