Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 51

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.11.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk – Zabezpečenie antivírusovej ochrany a centrálnej správy pracovných staníc a mobilných zariadení
Anotácia dokumentu:
Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie antivírusovej ochrany a centrálnej správy pracovných staníc a mobilných zariadení". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 21.11.2018 do 9:00 hod.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.11.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž o o najvhodnejší návrh podnájmu na neh. majetok mesta Košice v správe BPMK, s
Anotácia dokumentu:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach, – nebytové priestory o výmere 911,55 m2. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 05.12.2018 (vrátane) do 15:30 hod.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.11.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Kábelové NN vedenia, optická sieť a verejné osvetlenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.11.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Sklad náhradných dielov prečerpávacej stanice
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie podľa ust. § 88 ods. 1 písm. b/ a ust. § 88a stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
14.11.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu na Námestí kozmonautov 11 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
14.11.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bytový dom na Wuppertálskej 41 v Košiciach - stavebné úpravy bytu č. 16
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu na Wuppertálskej 41 v Košiciach, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu nového dverného otvoru v nosnej stene o rozmeroch 1200 x 2020 mm, podľa predloženej dokumentácie.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
14.11.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Húskova 73, 75, 77, 79, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
14.11.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Dénešova č. 33, 35, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
14.11.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu, Humenská ulica č. 5A, 5B, 7A, 7B, Košice
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
14.11.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.12.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Územný plán obce Belža
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.11.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené „Záverečné stanovisko“ z posúdenia strategického dokumentu: „Územný plán obce Belža“
«123456»