Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 93

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
20.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Priemyselný park Airport Košice – 1. etapa, SO 01.A – Prístavba výrobnej haly SO 01
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie stavebného povolenia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
20.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 4699/241 k. ú. Terasa
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks ihličnatej dreviny druhu smrek pichľavý rastúceho na parcele č.: 4699/241 k. ú. Terasa https://www.kosice.sk/clanok/ziadost-o-vydanie-rozhodnutia-vyrub-dreviny-na-parcele-c-4699-241-k-u-terasa
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
20.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Wurmova 2, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Obnova bytového domu Wurmova 2, Košice“ - zmena dokončenej stavby bytového domu, súp. č. 1130 na pozemku registra KN–C parc. č. 3608, kat. úz. Grunt, Wurmová ulica č. 2 v Košiciach.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie stavby Betonáreň IS Košice
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie pre stavbu Betonáreň IS Košice Magnezitárska 9.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
19.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 830 k. ú. Severné Mesto
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny druhu orech kráľovský rastúceho na parcele č.: 830 k. ú. Severné Mesto https://www.kosice.sk/clanok/ziadost-o-vydanie-rozhodnutia-vyrub-dreviny-na-parcele-c-830-k-u-severne-mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
18.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
18.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmena stavby bytového domu, Slovenského 20, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
18.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
18.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Košice – Svätoplukova, Thurzova, Kmeťova, Jiskrova, Alvinczyho, Masarykova - úprava NN siete
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
18.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
18.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
INS FTTH KE Košice – Juh Rázusova
Anotácia dokumentu:
Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu č. MK/A/2020/07363-01/ IV/ KON zo dňa 16.01.2020, v zmysle § 56 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
18.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
18.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Košice – Národná trieda, Cimborková, Alešovo nábrežie, - úprava NN siete
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
18.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
18.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zverejnení návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby "Obytný súbor NT3"
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu s názvom : „Obytný súbor NT3“ na pozemkoch parc. č. 3/89, 3/299, 3/68, 3/252, 3/91, 3/70, 3/1, 3/256, 3/257, 3/64 KN-C kat. územie Terasa, v MČ Košice – Západ, ktorej účelom je zabezpečiť bývanie menej aj viacpočetných rodín v 1,5 - izbových, 2 - izbových, 3 – izbových a 4 – izbových bytoch.