Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 68

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
06.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
02.05.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Príkaz primátora mesta č. 10/2020 na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice vzhľadom na mimoriadnu situáciu zverejňuje Príkaz primátora mesta č. 10/2020 na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
06.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
02.05.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu č. 13 na 5. poschodí bytového domu Bernolákova 33 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
06.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
02.05.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova uličnej fasády bytového domu, Zimná 2, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
06.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
02.05.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prístavba objektu + rekonštrukcia na parc. KN-C č. 2800/15, kat. územie Južné Mesto, ul. Južná trieda 44, Košice.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania, rozhodujúc podľa ust. § 88a stavebného zákona, v súlade s ust. § 61 stavebného zákona a ust. § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
06.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
01.05.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Znižovanie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach, Palackého 14, Košice
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
06.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
01.05.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Petícia za schválenie UPN HSA č. 16/2019 lokalita Tlačiarne
Anotácia dokumentu:
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom: Petícia za schválenie UPN HSA č. 16/2019 lokalita Tlačiarne
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
06.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
01.05.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín a krov : na parc. č. 504/2, 504/3, 504/4, 504/116, 504/117, 504/119, 504/121, 504/122, 504/129, 504/131, 504/132, 504/133, 504/146, 504/151, 504/153, 504/157, 504/160, 504/161, 504/162 Moldavská ul., kat. územ
Anotácia dokumentu:
504/117, 504/119, 504/121, 504/122, 504/129, 504/131, 504/132, 504/133, 504/146, 504/151, 504/153, 504/157, 504/160, 504/161, 504/162 Moldavská v MČ Košice – Juh. https://www.kosice.sk/clanok/ziadost-o-vydanie-rozhodnutia-vyrub-drevin-a-krov-na-parc-c-504-2-504-3-504-4-504-116-504-117-504-119-504-121-504-122-504-129-504-131-504-132-504-133-504-146-504-151-504-153-504-157-504-160-504-161-504-162-moldavska-ul-kat-uzemie-juzne-mesto-
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
02.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
29.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
INS FTTH KE Košice – Juh Rázusova
Anotácia dokumentu:
Predloženie spisového materiálu v zmysle § 57 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
02.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
29.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UBYTOVNE pre krátkodobé ubytovanie, ubytovňa (UB.)-A a ubytovňa (UB.)-B, Medická ulica, Košice
Anotácia dokumentu:
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "UBYTOVNE pre krátkodobé ubytovanie, ubytovňa (UB.)-A a ubytovňa (UB.)-B", na pozemkoch parc. KN - C č. 1871/46, 1871/23, 1871/9, 1873/3, 1856/8, 1873/1, 1872/2, 1871/65, 1871/66 a 1871/20, kat. územie Terasa, v Košiciach, na ul. Medickej
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
02.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
29.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu na ulici Trieda SNP 46, 48 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu súp.č. 207 na pozemkoch parc. č. 269, 270 kat. úz. Terasa, ulica Trieda SNP č.46, 48 v Košiciach, s názvom "Obnova bytového domu na ulici Trieda SNP 46, 48 v Košiciach"