Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev

Počet nájdených dokumentov: 81

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.05.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
22.06.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Košice – Lichardova, Riznerova, Kukučínová, Rázusová, Skladná – úprava NN siete
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.05.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
23.06.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice-Lorinčík, 2018
Anotácia dokumentu:
V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) na základe podnetov zo strany Mestskej časti (ďalej MČ) Košice – Lorinčík MČ a Útvaru hlavného architekta mesta Košice (ďalej ÚHA) začalo s obstarávaním Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice - Lorinčík, 2018 (ďalej ZaD ÚPN-Z).
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.05.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
21.06.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmena stavby pred dokončením bytového domu Wuppertálska 2, Košice
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred dokončením bytového domu Wuppertálska 2, Košice, ktorá bola povolená rozhodnutím tunajšieho úradu č. MK/A/2017/07368-03/II/BER zo dňa 17.02.2017
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.05.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
23.06.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Košice – zokruhovanie vodovodov, ul. Tomášikova, ul. Palkovičova
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.05.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
22.06.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.05.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
22.06.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
V629 – Košice, Heringeš – zriadenie optického vedenia smer vysielač
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.05.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
21.06.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rezidencia Albelli, ul. Bellova a Alvinczyho v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.05.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Rezidencia Albelli, ul. Bellova a Alvinczyho v Košiciach“ MČ Košice – Staré Mesto, k.ú. Letná
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.05.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
22.06.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu č. 26, 5. poschodie, Pekinská 16, Košice
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
22.05.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
17.06.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy v byte na Meteorovej ulici č. 5 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustení od ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
22.05.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
16.06.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prístavba skladu na Jarnočnej ulici v Košiciach
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania