Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 87

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Byt č. 5 na 2. poschodí Vodná 6, Košice, rekonštrukcia UK
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Novostavba rodinného domu na pozemku KN-C číslo 293/1, k.ú. Myslava
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre novostavbu rodinného domu na pozemku KN-C číslo 293/1, k.ú. Myslava, so zásobovaním el. energiou novozriadenou elektrickou prípojkou, zásobovaním vodou existujúcou vodovodnou prípojkou a odvedením splaškov novozriadenou kanalizačnou prípojkou na pozemku KN-C číslo 292/1, k.ú. Myslava.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
INS_FTTH_KE_ZELR_00_Šaca
Anotácia dokumentu:
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Turgenevova 38, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň – ,,Mlieko, mliečne výrobky, mrazené ryby, hydina a rôzne potravinárske výrobky“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 18.9.2019 do 9,00 hod. Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/turgenevova38/nastenka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
11.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ZS a RR bod Košice Sokolovská KE SOK
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Miškovecká 20, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň – ,,Mlieko, mliečne výrobky, mrazené ryby, hydina a rôzne potravinárske výrobky“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 18.9.2019 do 9,00 hod. Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/miskovecka20/nastenka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmena dokončenej stavby bytového domu Kežmarská č.1 Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Kežmarská č.1 Košice, súpisné číslo 308, na pozemku parcela registra „C“ číslo 912 katastrálne územie Terasa, a to vyhotovenie nových loggií k bytovému domu na pozemkoch KN-C číslo 929/39,929/40,929/41,929/42, v Košiciach, Mestská časť Košice - Západ.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dielňa, karosáreň, prípravňa, Ťahanovce
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rekonštrukcia plynovodov UO2788 Košice Barca – Sever, Hraničná v Košiciach
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bytový dom - nadstavba a zobytnenie podkrovia, Bajzova 1, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania