Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 105

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
15.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Hala opráv MOTOR-CAR Košice, Rekonštrukcia OEZ, Dopravná 5, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
14.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Ipeľská 10, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Zelenina, ovocie a zemiaky“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 18.06.2021 Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/ipelska10/nastenka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
14.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Odlučovač tukov“ Dňa 14.6.2021 bola vyhlásená zákazka „Odlučovač tukov“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 24.6.2021 do 08:00 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
14.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Ubytovne pre krátkodobé ubytovanie UB.obj. A a UB. - obj B, SO 201-01 Komunikácia a spevnené plochy
Anotácia dokumentu:
Žiadosť o stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
14.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Optická prípojka – Obytný súbor Budimír
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
14.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rodinný dom - novostavba na Kameničnej ulici - územné rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Rodinný dom - novostavba“ na Kameničnej ulici na pozemku KN-C parcelné číslo č. 921/2 v katastrálnom území Poľov v Košiciach s napojením na verejné inžinierske siete novozriadenými prípojkami vody, kanalizácie a el.energie,
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
14.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice
Anotácia dokumentu:
v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
14.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Znižovanie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach, Palackého 14, Košice
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
14.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Za priekopou 57, Košice - Myslava
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Zelenina, ovocie a zemiaky“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 18.06.2021 Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/zapriekopou57/nastenka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
14.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh na nové VZN o zriadení Centra voľného času, Fábryho 44, Košice
Anotácia dokumentu:
Vaše pripomienky k navrhovanému zneniu VZN je možné zasielať do 24.06.2021 na email beata.lopusniakova@kosice.sk