Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 102

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
22.03.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.04.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obytný súbor Panoráma 5 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie stavebného povolenia, ktorému predchádzalo konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
22.03.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.04.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
INS_FTTH_KE_ Košice_Golianova
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
22.03.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
21.04.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Polyfunkčný objekt Klas na Bukoveckej ulici v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie Okresného úradu Košice podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
22.03.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.04.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Petícia za nepovolenie výstavby vjazdu a výjazdu na pozemok "Polyfunkčný objekt Ipeľská, Košice" z Popradskej ulice
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
22.03.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
18.04.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu na ul. Čingovská 10, Košice
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon), v platnom znení, rozhodujúc podľa ust. § 68 stavebného zákona, po prerokovaní žiadosti podľa ust. § 68 ods. 2 stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
22.03.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
18.04.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Námestie kozmonautov č. 10
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v platnom znení, konajúc podľa ust. § 62 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
22.03.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.04.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : na parc. č. 5866/9, Čermeľská cesta 68, kat. územie Severné Mesto
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 5866/9, Čermeľská cesta 68, v MČ Košice - Sever
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
22.03.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.04.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o., ul. Alejová, Rozvojová, Košice
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
22.03.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.04.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Petícia za vysťahovanie rodiny Masárčových z Vodárenskej 14
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície nájomníkov bytového domu z Vodárenskej 14 v Košiciach
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
22.03.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
18.04.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obytný súbor - OS Panoráma 5
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie