Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 134

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
23.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk na práce na MŠ Zuzkin park 2 Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: Výmena okien na chodbe materskej školy“ Dňa 24.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien na chodbe materskej školy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 04.06.2019 do 09:00 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
23.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk na práce na ZŠ Užhorodská 39, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: Výmena okien vo veľkej a malej telocvični“ Dňa 23.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien vo veľkej a malej telocvični“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 30.05.2019 do 12:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
23.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákaziek pre Školskú jedáleň Kežmarská 28, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Hydina" Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 30.5.2019 do 15,00 hod. Viacej informácií nájdete na odkaze ŠJ: http://sjke.sk/kezmarska/info/obstaravanie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
22.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy v byte č. 10 na 5. poschodí, vo vchode č.6 bytového domu Jasuschova 6, 8 Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu časti dokončenej stavby – stavebné úpravy v byte č. 10 na 5. poschodí, vo vchode č.6 bytového domu Jasuschova 6,8, v Mestskej časti Košice - KVP.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
23.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
V596 – Pereš, Haburská, Bystrická - zriadenie TS, VN, NN
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „V596 – Pereš, Haburská, Bystrická - zriadenie TS, VN, NN“, na pozemkoch registra KN-C parc. č. 778/15, 1028, 777/1, 1027/1, 212/3, 1026 a pozemkoch registra KN-E 238/43 (KN-C p.č. 1035), 238/44 (KN-C p.č. 1035) a 237/49 (KN-C p.č.1036), kat. úz. Pereš
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
23.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmena dokončenej stavby bytového domu Pokroku 12,14,16, Košice
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Pokroku 12,14,16, Košice, súpisné číslo 187, na pozemkoch registra C, parcelné číslo 158,159,160, katastrálne územie Terasa,
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
23.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Krakovská č. 12, Košice
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie podľa ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
23.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
21.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk na práce na ZŠ Fábryho 44, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Realizácia vysprávok a malieb stien, chodieb, schodiska a vstupného vestibulu“ Dňa 22.05.2019 bola vyhlásená zákazka „„Realizácia vysprávok a malieb stien, chodieb, schodiska a vstupného vestibulu““ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 29.5.2019 do 12:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
23.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
21.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odb. učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice
Anotácia dokumentu:
Lehota na predkladanie ponúk je do 05.06.2019 do 10:00 hod.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
23.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
22.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk - Materiálno – technické zabezpečenie športového podujatia "THE RUN 2019"
Anotácia dokumentu:
Lehota na predkladanie ponúk je do 30.5.2019 do12.00hod.