Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 73

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
25.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
26.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice
Anotácia dokumentu:
v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí https://www.kosice.sk/clanok/zamer-priameho-prenajmu-nehnutelneho-majetku-mesta-kosice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
25.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
25.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Budapeštianska 3, 040 13 Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákaziek: „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Zelenina,ovocie,zemiaky“ „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Chlieb,Pečivo“ https://www.kosice.sk/clanok/oznamenie-o-zadavani-zakaziek-pre-sj-pri-ms-budapestianska-3-040-13-kosice-4
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
25.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
25.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Požiarnická 3, KE
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: Čerstvé ovocie a zelenina https://www.kosice.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ponuk-pre-zs-poziarnicka-3-ke-3
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
25.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
25.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Požiarnická 3, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: Maliarske a natieračské práce https://www.kosice.sk/clanok/vyzva-na-predkladanie-ponuk-pre-zs-poziarnicka-3-kosice-12
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
25.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
25.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice v skladbe stavebného objektu SO 11 – Komunikácie, parkoviská a chodníky
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice“ v skladbe stavebného objektu SO 11 – Komunikácie, parkoviská a chodníky
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
25.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
25.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.02.2021 mu bola ako dotknutej obci doručená „Správa o hodnotení“ navrhovanej činnosti: „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ MČ Košice – Sídlisko KVP https://www.kosice.sk/clanok/bytovy-komplex-s-polyfunkciou-andromeda-3
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
25.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
25.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
: „Rezidencia Baštová II, Košice“ v skladbe stavebného objektu SO 201 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania stavby „Rezidencia Baštová II, Košice“ v skladbe stavebného objektu SO 201 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
25.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
25.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Čínska 24, 040 13 Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákaziek: „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Chlieb,Pečivo“ „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Zelenina,ovocie,zemiaky“ https://www.kosice.sk/clanok/oznamenie-o-zadavani-zakaziek-pre-sj-pri-ms-cinska-24-040-13-kosice-4
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
24.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
25.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Turgenevova 1, 3, 5, Košice
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
22.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
21.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavba "Obytný súbor - Panoráma 5" v skladbe stavebných objektov SO 201-05 Okružná križovatka a SO 202-05 Komunikácie a spevnené plochy
Anotácia dokumentu:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného s konaním o povolení zmeny stavby "Obytný súbor - Panoráma 5" v skladbe stavebných objektov SO 201-05 Okružná križovatka a SO 202-05 Komunikácie a spevnené plochy