Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 97

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
18.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
16.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bytový dom na ul. Bajzova 1 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Oprava chyby v písaní v písomnostiach spisu č. MK/A/2019/05423-/I/BUN
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
18.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
16.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákazky ŠJ pri MŠ Kalinovská 9, 040 22 Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň –Mrazené výrobky“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 23.07.2019 do 9.00 hod. Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/kalinovska9/nastenka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu č. 9, 5. poschodie, Varšavská 20, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákazky ŠJ pri MŠ Kalinovská 9, 040 22 Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň –Chlieb a pekárenské výrobky“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 22.07.2019 do 9.00 hod. Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/kalinovska9/nastenka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
11.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prístavba lodžií k bytovému domu na Uherovej ul. č. 2, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesač.) nájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
Anotácia dokumentu:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 15.07.2019 (vrátane) do 16:00 hod.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov - zmena posudzovanej činnosti
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 08.07.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákaziek ŠJ pri MŠ Kalinovská 9, 040 22 Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákaziek: „Nákup potravín pre školskú jedáleň –Mäso a mäsové výrobky“ „Nákup potravín pre školskú jedáleň –Ovocia, zeleniny a zemiakov“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 21.07.2019 do 9.00 hod. Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/kalinovska9/nastenka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu, Pajorova 5, Košice
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri ZŠ Maurerova 21, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákaziek: "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Mäso, mäsové výrobky" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Mlieko, mliečne výrobky" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Hrubé potraviny" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Hydina a vajíčka" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Ryby" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - zemiaky" "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Ovocie a zelenina" Dňa 12.7.2019 boli vyhlásené zákazky na nákup potravín pre školskú jedáleň pri ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice. Lehota na predkladanie ponúk je do 31.7.2019 do 15:00 hod. Viacej informácií nájdete na odkaze školy: https://www.zsfullu.sk/index.php/verejne-obstaravanie