Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 143

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova rodinného domu, Mäsiarska 53, Košice
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu č. 24, 4. poschodie, Jelšová 18, Košice
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu - rozšírenie dverného otvoru v nosnej stene, Exnárová 2, Peter Čižmár
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie - rozhodnutie - verejná vyhláška
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 – RS Šebastovce
Anotácia dokumentu:
Oprava chyby v písaní v zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákazky pre ZŠ Abovská 36, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Projektová dokumentácia elektroinštalačných prác ZŠ Abovská 36, Košice“ Dňa 14.11.2019 bola vyhlásená zákazka „Projektová dokumentácia elektroinštalačných prác ZŠ Abovská 36, Košice“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 21.11.2019 do 08:00 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Lidické námestie 18, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: VO-1/2019 „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Mäso, Mäsové výrobky“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 20.11.2019 do 12,00 hod. Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/lidickenam/nastenka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Jenisejská 24, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Chlieb, pekársky tovar“ Svoju ponuku prosím zasielajte do  20.11.2019 do 12.00 hodiny. Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/jenisejska24/nastenka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bytový dom, Thurzova, Košice
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bytový dom s polyfunkciou – LAGO, Elektronická komunikačná sieť, Košice
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 39, § 39a stavebného zákona v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o., ul. Žižkova, Jánošíkova, Košice
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39, § 39a stavebného zákona v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov