Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 108

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie Obchodné centrum SHOPBOX, Herlianska ul. Košice SO 205 Autobusová zastávka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákazky na ZŠ Požiarnická 3, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa Súťažné podklady, ktoré sú súčasťou prílohy 1a) a 1b) si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti do 18.10.2019 do 15:00 hod na adrese: Elektronicky: zspoziarek@gmail.com Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese: Základná škola Požiarnická 3, Košice Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 21.10.2019 do 23,00 hod.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 – RS Šebastovce
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie v zmysle § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bytový dom s polyfunkciou – LAGO, Elektronická komunikačná sieť, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie stavby „Obchodné centrum SHOPBOX, Herlianska ul. Košice“ SO 204 Areálové spevnené plochy
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu č. 53, 10. poschodie, Užhorodská 6, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Miestnosť na občasné nanášanie laku, Ťahnovce
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
12.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu č. 24, 4. poschodie, Jelšová 18, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk na ZŠ Požiarnická 3, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: Škola v prírode pre žiakov l. stupňa Súťažné podklady, ktoré sú súčasťou prílohy 1a) a 1b) si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti do 18.10.2019 do 15:00 hod na adrese: Elektronicky: zspoziarek@gmail.com Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese: Základná škola Požiarnická 3, Košice Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 21.10.2019 do 24,00 hod.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Územný plán zóny Košice - Šaca, IBV Kaštieľ
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 14.10.2019 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny Košice - Šaca, IBV Kaštieľ“