Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 58

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
28.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
28.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
„Obchodné centrum Merkury Market Košice – preložka kanalizácie, ul. Pri prachárni, Košice“
Anotácia dokumentu:
Zastavenie územného konania v zmysle § 35 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stavebného zákona a v súlade s § 30 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
28.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
25.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Bernolákova 16, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Projektová dokumentácia – prístavby k budove základnej školy vrátane inžinierskej činnosti“ https://www.kosice.sk/clanky/skupina/verejne-obstaravanie-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-v-zriadovatelskej-posobnosti-mesta-kosice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
26.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
26.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
FTTH_KE_IBV Na hore - Stará sečovská
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - optická sieť
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
25.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
25.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice - rozhodnutie zo zisťovacieho konania o podnete
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.09.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice“ k.ú. Košice – Skladná , MČ Košice – Staré Mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
25.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
25.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 2495/13 k. ú. Skladná
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks listnatej dreviny druhu pagaštan konský rastúcej na parcele č.: 2495/13 k. ú. Skladná
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
24.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
24.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny mesač. nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
Anotácia dokumentu:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny mesač. nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 08.10.2020 (vrátane) do 15:00 hod.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
23.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
23.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Efektivizácia procesu úpravy odpadov mobilným zariadením
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.09.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Efektivizácia procesu úpravy odpadov mobilným zariadením“ Areál strediska Divízie zhodnocovania odpadov spol. KOSIT a.s.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
23.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
22.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020
Anotácia dokumentu:
V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) začalo s obstarávaním Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č.17/2020.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
23.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
22.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zelené Grunty – BD A až D, Klimkovičova ulica - zmena časti stavby pred dokončením
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o povolení zmeny časti stavby pred dokončením „Zelené Grunty“ – BD A až D, Klimkovičova ulica v Košiciach, v rozsahu stavebných objektov : SO 800-1 Horúcovodná prípojka, SO 801-01 Rozšírenie CZT – TEHO – Horúcovodná prípojka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
22.09.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
22.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Nižná Kamenica
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 18.09.2020 ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Nižná Kamenica“
«123456»