Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 83

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
21.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
21.10.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk – Materiálno-technické vybavenie pre OR HaZZ v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Názov predmetu zákazky: „Materiálno-technické vybavenie pre OR HaZZ v Košiciach“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 26.9.2018 do 10:00 hod.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
21.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.10.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Inžinierskej 7, Košice
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
21.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
21.10.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rekonštrukcia plynovodov UO02787 Košice Barca, STL2 - RS Nižné Kapustníky, katastrálne územie Jazero v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie podľa ust. § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
21.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.10.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Slobody 29, 31, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
21.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.10.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Nová telekomunikačná stavba s oporným bodom VTS 1148KO Košice Pereš Vodáreň
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
21.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
21.10.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Košice, Vrabčia KE-VRA - líniová telekomunikačná stavba
Anotácia dokumentu:
OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
20.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.10.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zelené Grunty - BD A až D, Klimkovičova ulica v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie podľa ust. § 66 stavebného zákona a v súlade s ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
20.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.10.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 3755/593 k. ú. Grunt
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny bližšie neurčeného druhu na parcele č.: 3755/593 k. ú. Grunt
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
20.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.10.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zubná ambulancia na Rastislavovej ulici č. 3 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní časti stavby v súlade s ust. § 85 ods. 1 stavebného zákona, § 23 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust.§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších právnych predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
20.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
19.10.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby Košická futbalová aréna