Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 93

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
09.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
07.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Starozagorská 8, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Vybavenie a nábytok do odborných učební“ Dňa 08.07.2020 bola vyhlásená zákazka „Vybavenie a nábytok do odborných učební“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 20.07.2020 do 08:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
09.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
07.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
INS_FTTH_KE_Kosice_Dzungla
Anotácia dokumentu:
Upovedomenie o podaní odvolania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
09.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
06.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmena v užívaní časť spoločných nebytových priestorov bytového domu súpisné číslo 1509, parc. CKN číslo 1689/50 v katastrálnom území Skladná, Jantárová ulica č. 10 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie - zmena v užívaní , v súlade s ust. § 85 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
09.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
06.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Herbik s.r.o. – Výroba želatínových cukríkov - neposudzovanie
Anotácia dokumentu:
M E S T O K O Š I C E O Z N Á M E N I E Košice, 08.07.2020 MK/A/2020/13559 Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.07.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná zmena činnosti: „Herbik s.r.o. – Výroba želatínových cukríkov“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
09.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
06.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Business Centre Košice III
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie spojené so zmenou stavby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
09.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
05.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Tomášikova 31, KE
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Stavebné úpravy v školskej jedálni“ Dňa 07.07.2020 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy v školskej jedálni“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 15.07.2020 do 09:00 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
09.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
05.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk pre MŠ Budapeštianska 1, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Oprava hygienických zariadení“ Dňa 7.7.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava hygienických zariadení“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 14.7.2020 do 10:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
09.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
04.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bytový dom – nadstavba polyfunkčnej budovy, Narcisová 6, Košice, dopravné stavby
Anotácia dokumentu:
zverejnenie verejnej vyhlášky - rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny stavby a kolaudačné rozhodnutie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
07.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
05.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ZMENA PODMIENOK STAVEBNÉHO POVOLENIA
Anotácia dokumentu:
ZMENA PODMIENOK STAVEBNÉHO POVOLENIA
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
07.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
05.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva na predkladanie ponúk pre práce na ZŠ Park Angelinum 8, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Stavebné úpravy polytechnickej učebne" Dňa 07.07.2020 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy polytechnickej učebne“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 16.07.2020 do 08:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.