Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 99

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
11.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
09.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Cyklistická cestička Cvičná skala – Alpinka
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
11.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
09.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: 5002 a 5001/2 k. ú. Severné Mesto
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín na parc č. 5002 a 5001/2 k. ú. Severné Mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
11.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
09.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Čordákova 17, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Chlieb a pekárenské výrobky“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 18.05.2021 do 10,00 hod. Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/cordakova17/nastenka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
11.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
09.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu číslo 10 na 5. poschodí bytového domu Humenská 1,3 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Dodatočné povolenie zmeny časti stavby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
11.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
09.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmena dokončenej stavby bytového domu ul. Zombova 43 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
11.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
09.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Skladovacia hala v Barci
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
11.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
09.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova strechy bytového domu Južná trieda 32, Košice
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
11.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
09.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Modernizácia Výrobne asfaltových zmesí Veľká Ida, Skanska SK a.s. - nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.05.2021 mu bola ako dotknutej obci doručená informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Modernizácia Výrobne asfaltových zmesí Veľká Ida, Skanska SK a.s.“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
11.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
09.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
FO pripojenie OLT Telekom Ludvíka Svobodu, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
11.05.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
09.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Húskova 45, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Chlieb a pekárenské výrobky“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 18.05.2021  do 10,00 hod. Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/huskova45/nastenka