Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 88

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
30.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bytový dom Tr. SNP 61/B, BYTY – 13 bytových jednotiek a nebytové priestory – 2 apartmány
Anotácia dokumentu:
O z n á m e n i e o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby pre zmena dokončenej časti stavby bytového domu súpisné číslo II. 2336, na pozemku KN-C č. 2927, katastrálne územie Terasa, Tr. SNP 61/B, v Košiciach (bývalý KOSIL), spočívajúcu v stavebných úpravách Nebytových priestorov č.1, č.2 a č.3, na 2.NP (1. poschodie) bytového domu, so zmenou účelu na: BYTY – 13 bytových jednotiek a nebytové priestory – 2 apartmány.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
27.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: 3923/1, 3923/25, 3995/1 a 4000/1 k. ú. Nové Ťahanovce
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 12 ks drevín druhu: 6 ks topoľ čierny obvody od 207 cm do 445 cm, 4 ks vŕba biela kultivar od 220 cm do 356 cm, 1 ks smrekovec opadavý 151 cm a 1 ks borovica čierna 78 cm rastúcich na parcelách č.: č.: 3923/1, 3923/25, 3995/1 a 4000/1 k. ú. Nové Ťahanovce https://www.kosice.sk/clanok/ziadost-o-vydanie-rozhodnutia-vyrub-drevin-na-parcelach-c-3923-1-3923-25-3995-1-a-4000-1-k-u-nove-tahanovce-2
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
27.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmena a doplnok č. 5/2020 – Územný plán obce Valaliky
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 25.11.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Zmena a doplnok č. 5/2020 – Územný plán obce Valaliky“ https://www.kosice.sk/clanok/zmena-a-doplnok-c-5-2020-uzemny-plan-obce-valaliky
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
26.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obytný súbor NT3
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania časti stavby spojeného s konaním o zmene stavby - Obytný súbor NT3, pre časť stavebného objektu SO 02 Vnútroareálové komunikácie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
25.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy bytu číslo 12 na 4. poschodí v bytovom dome na ulici Titogradská 3 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
25.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obytný súbor NT3 : SO 18 Sadové úpravy SO 19 Objekty vonkajšej architektúry – ucelená časť,
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie ucelenej časti stavby : "Obytný súbor NT3“ v rozsahu stavebných objektov : SO 18 Sadové úpravy, SO 19 Objekty vonkajšej architektúry – ucelená časť, na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3/64, 3/256, 3/257, 3/778, 3/780, 3/783, 3/785, 3/786, 3/787, 3/788, 3/949, 3/950, 3/951, 3/952 katastrálne územie Terasa,
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
25.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Inžinierska 20, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
25.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Inžinierska 18, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
25.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmena dokončenej stavby bytového domu Slobody 11,13,15 Košice, súpisné číslo 234, na pozemkoch KN – C číslo 353,354,355, katastrálne územie Terasa,
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Slobody 11,13,15 Košice, súpisné číslo 234, na pozemkoch KN – C číslo 353,354,355, katastrálne územie Terasa, MČ Košice - Západ
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
25.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Inžinierska 22, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania