Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 81

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
27.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
27.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Petícia za urýchlené a bezodkladné riešenie havarijného stavu objektu Zauhľovne
Anotácia dokumentu:
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
27.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
27.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Clementisova 7, 8, 9, Košice
Anotácia dokumentu:
oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
27.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
27.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Kpt. Jaroša 10, Košice
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
27.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
27.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Chata pre individuálnu rekreáciu, Čermeľ
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
27.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
27.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Petícia proti návrhu urbanistickej štúdie Košice - Pereš v lokalite Krásnohorská ulica
Anotácia dokumentu:
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
24.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
24.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dočasné prepojenie Hanojskej ul. s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice
Anotácia dokumentu:
rozhodnutie o umiestnení stavby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
24.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
24.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rekonštrukcia priestorov bytového domu
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
24.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
23.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozšírenie a úprava NN el. distribučnej siete VSD
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
24.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
23.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 8227 k. ú. Severné Mesto
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks listnatých drevín na parcele č.: 8227 k. ú. Severné Mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené od:
24.09.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
22.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
POLYFUNKČNÉ CENTRUM MAGNEZITÁRSKA
Anotácia dokumentu:
Žiadosť o vyvesenie verejnej vyhlášky "POLYFUNKČNÉ CENTRUM MAGNEZITÁRSKA" pre SO 02 Spevnené plochy a parkoviská