Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 40

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
20.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
TEHO – Modernizácia SVR okruhu OST 1709
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
17.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Otvor v nosnej stene a stavebné úpravy bytu č. 30 na 2. poschodí bytového domu na ul. Viedenská 27 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
17.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Logistické haly Pereš, Košice - stavebný objekt (SO): SO 21 rozvádzač VN
Anotácia dokumentu:
Povolenie užívania časti stavby v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
17.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Významná obnova bytového domu Aténska 22, 23, 24 Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
17.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
15.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
INS FTTH KE Košice – Juh Rázusova
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39, § 39a stavebného zákona v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Humenská 17, 19, 21, Košice
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu s názvom "Obnova bytového domu Humenská 17, 19, 21, Košice"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri DJ Jesenná 12, Košice
Anotácia dokumentu:
Predmet zákazky: „ Nákup potravín pre školskú jedáleň : Chlieb, pečivo“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 17.01.2020 do 12:00 hod Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/jesenna12/nastenka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznam o výberovom konaní na pracovné miesto odborného pracovníka KC
Anotácia dokumentu:
Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Mesto Košice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na pracovné miesto odborného pracovníka KC
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obytná skupina GROT IV Košice, I. etapa, 309 b.j., k.ú. Terasa, Bytový dom „F“ - výzva na doplnenie
Anotácia dokumentu:
Predĺženie lehoty na doplnenie návrhu a výzva na predloženie podkladov pre vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného s povolením zmeny stavby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
16.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
13.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Retail R04“ - stavba obchodu a služieb, v lokalite Obytný súbor Nová Terasa – Bytové domy
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie pre stavbu „Retail R04“ - stavba obchodu a služieb, na pozemkoch KN-C parc. č. 3/559, 3/68, 3/709 k.ú. Terasa, ktorá tvorí súčasť stavby „Obytný súbor Nová Terasa – Bytové domy“
«1234»