Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 152

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
21.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/40-429/MBea
Názov dokumentu:
Stavebné úpravy
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie - "Stavebné úpravy bytu č.16 ,ul.Jilemnického č.736/18-16 parc.č. KN-C 344/3 v k.ú. Liptovský Mikuláš , stavebník Peter Petráš a Jana Petrášová bytom Jilemnického 736/18 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
07.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
22.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/MBea
Názov dokumentu:
Žiadost o doručenie zásielky
Anotácia dokumentu:
Žiadosť o doručenie zásielky pre pov .Richterová Petra (1988), hlásený trvalý pobyt na mesto - k č. 120EX 824/2022-7
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
21.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/40-431/MBea
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška -Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania - " Prístavba a stavebné úpravy obchodného domu so súp.č. 1968 na polyfunkčný bytový dom" parc.č. KN-C 287/1,2 6 a KN-C 302/8 v k.ú. Li
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
21.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/40-428/MBea
Názov dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi Zlata Truchlá (1973), Ing.Patrícia Strelecká (1993)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
21.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/40-427/MBea
Názov dokumentu:
Daňová exekučná výzva
Anotácia dokumentu:
Oznámenie - "Daňová exekučná výzva -Ing.Arpád Kerekes"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
15.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/40-426/MBea
Názov dokumentu:
Výberové konanie
Anotácia dokumentu:
Výberové konanie, vedúci oddelenia prípravy a realizácie stavieb, odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsÚ Liptovský Mikuláš
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
12.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/JKa
Názov dokumentu:
Pozvánka na MsZ 12.12.2022
Anotácia dokumentu:
Pozvánka na MsZ 12.12.2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/40-430/MBea
Názov dokumentu:
Zverejnenie žiadosti
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie žiadosti - " Prístavba a stavebné úpravy obchodného domu so súp.č. 1968 na polyfunkčný bytový dom" parc.č. KN-C 287/1,2 6 a KN-C 302/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš , stavebník: Obchodné domy PRIOR STRED a.s. Zvolen
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2022
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/40-425/MBea
Názov dokumentu:
S P R Á V A
Anotácia dokumentu:
S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši -VZN č. ..... /2022 ,o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2019/VZN
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2022/MBea
Názov dokumentu:
S P R Á V A
Anotácia dokumentu:
S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši - Návrh VZN č. ..... /2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2019/VZN o miestnych daniach