Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 141

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
14.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/68-134/MBea
Názov dokumentu:
Výberové konanie
Anotácia dokumentu:
Mesto Liptovský Mikuláýš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa /riaditeľky rozpočtovej organizácie mesta Liptovský Mikuláš M ú z e u m J a n k a K r á ľ a
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
24.04.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
09.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/68-133/MBea
Názov dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre: Vladimír Matz (1965)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
08.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/140-12/MBea
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Žiadosť o vyvesenie verejnej vyhlášky o ozn. miesta uloženia písomnosti - Ján Gehry, hlás. trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
14.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/68-132/MBea
Názov dokumentu:
Výberové konanie
Anotácia dokumentu:
Mesto Liptovský Mikuláš hI‘adá vhodných kandidátov a kandidátky na obsadenie 3 pracovných miest — príslušník Mestskej policie Liptovský Mikuláš.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
07.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/84-3/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Neotvorená obálka (C65) - 2x na doručenie pre: Nasťa Bartošová a Ján Obert, obaja hlás. trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
30.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/68-131/MBea
Názov dokumentu:
Výrubové konanie
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - žiadosť Pozemkového spoločenstva Ploštín zo dňa 19.04.2024 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc.č. KN-E 53/1 v k.ú.Ploštín.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
07.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/166-2/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Neotvorená obálka (C65) - na doručenie pre: Dávid Koky, hlás. trvalý pobyt na mesto
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
06.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/68-127/MBea
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doplnení záväzného stanoviska „Liptovský Mikuláš – Bodice – TS Jelšie“ - líniová stavba na pozemkoch k.ú. Bodice. Navrhovateľa: Ing. Martina Bellušová – SADY LIPTOV LM
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
07.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/68-128/MBea
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania „Rozšírenie verejného vodovodu - Andice“, líniová stavba v k. ú. Benice Navrhovateľ: Ing.Ján Vyšný
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
VG
Autor dokumentov:
Mesto Liptovský Mikuláš (OVM)
Zverejnené do:
10.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
MsÚ/ORG/2024/147-25/MBea
Názov dokumentu:
Uložené zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie Slovenskej pošty Lipt. Mikuláš 1 o uložení zásielky pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš pre:Dávid Koky.