Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 8

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec České Brezovo
Zverejnené do:
20.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Územné rozhodnutie - Rozšírenie cintorína
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
16.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN mesta Poltár - miestne dane a poplatky
Anotácia dokumentu:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Poltár
Zverejnené do:
14.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie - ul. Kanadská, rozšírenie vodovodu
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
14.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN mesta Poltár - žiaci
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
14.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh rozpočtu mesta Poltár na roky 2022-2023-2024
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
14.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN - dotácie
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
25.10.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Poltár
Zverejnené do:
31.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prehodnotenie povolení na odber podzemných vôd
Anotácia dokumentu:
Prehodnotenie povolení na odber podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
21.01.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návr programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Anotácia dokumentu:
Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva zvolaného na 28.01.2022
«1»