Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 6

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
04.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
19.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
01.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
15.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2022 - názvy ulíc
Anotácia dokumentu:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Poltár
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
30.06.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
14.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN č.1/2022 - vylepovanie volebných plagátov
Anotácia dokumentu:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA POLTÁR č. 1/2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
24.06.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
08.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh plánu kontrolnej činn. HK na 2. polrok 2022
Anotácia dokumentu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
23.06.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
07.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
České Brezovo - prívodné potrubie z HLF
Anotácia dokumentu:
Predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „České Brezovo – prívodné potrubie z HLF“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
21.01.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návr programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Anotácia dokumentu:
Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva zvolaného na 28.01.2022
«1»