Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 1517

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
06.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.1-10904-2022/73478
Názov dokumentu:
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-10904-2022
Anotácia dokumentu:
Peter Žamboky, Ulica Š. Baniča 777/2, 971 01 Prievidza, podal dňa 06. 07. 2022 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks ihličnatej dreviny (obvod kmeňa 130 cm), ktorý rastie na pozemku C-KN parc. č. 5788 (druh pozemku Zastavaná plcha a nádvorie), z dôvodu, že drevina ohrozuje majetok, je nebezpečná a vysoká. Pozemok je v spoluvlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
24.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-142-2022/73619
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 06.07.2022
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 06.07.2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o utvorení volebných obvodov
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29.októbra 2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o rozsahu výkonu primátora mesta
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o rozsahu výkonu primátora mesta pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
05.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
27.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž - pozemok Riečna ul.
Anotácia dokumentu:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zapísané na LV č. 1, nachádzajúce sa na konci Riečnej ulice a to: - pozemok parcela registra C KN č. 8122/21, orná pôda vo výmere 5403 m2 - pozemok parcela registra C KN č. 8122/1, orná pôda vo výmere 169896 m2 pozn. na fizyckej ÚT zverejnené 29.6.2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
04.07.2022
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
22.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-142-2022/73365
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 04.07.2022
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 04.07.2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
04.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
19.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Bytový komplex – RIVERSIDE Prievidza - SO-04 Areálová dažďová kanalizácia a prípojky, SO-05 Areálová splašková kanalizácia a prípojky, SO-06 Rozšírenie verejného vodovodu, SO-07 Vodovodné prípojky - oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
01.07.2022
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
19.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-142-2022/73120
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 01.07.2022
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 01.07.2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
01.07.2022
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
16.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.2-9383-2022/72915
Názov dokumentu:
Rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením - JUDr. Ing. Pietrik