Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 1415

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
11.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
26.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.2-13484-2023/106336
Názov dokumentu:
Oznámenie stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania na dodatočné povolenie stavby „Garáž“, na pozemku parc. č. CKN 196/4, 196/5 v k. ú. Hradec.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
11.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
26.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.1-12754-2023/105910
Názov dokumentu:
Začaté vodoprávne konanie č.: 2.4.1-12754-2023
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - uskutočnenie vodnej stavby - vŕtanej studne za účelom individuálneho zásobovania rekreačnej chaty pitnou a úžitkovou vodou - Pavol Močol a Ing. Daniela Močolová, Prievidza
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
11.12.2023
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
27.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.2-12488-2023/105893
Názov dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie - Rekračná chata, Jaroslav Frimmel, Prievidza
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
23.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh programu bodu „Rôzne“
Anotácia dokumentu:
Návrh programu bodu „Rôzne“ na MsZ konanom dňa 11. decembra 2023 Zverejnené na stránke mesta 7.12.2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
25.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.1/106146
Názov dokumentu:
zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
zrušenie TP
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2023
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
27.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-566-2023/106277
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 08.12.2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
23.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh programu MsZ 11.12.2023
Anotácia dokumentu:
Návrh programu MsZ Prievidza 11.12.2023 Zverejnené na stránke mesta 7.12.2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
08.12.2023
Registratúrna značka:
TX1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
23.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.2-1552-2023/106131
Názov dokumentu:
Oprava zrejmej chyby v písaní
Anotácia dokumentu:
Bytový dom na ulici L. Stančeka, Prievidza
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
05.01.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Doručené súťažné návrhy OVS 1
Anotácia dokumentu:
Mestu Prievidza boli doručené súťažné návrhy do obchodnej verejnej súťaže označenej ako „Súťaž C) nehnuteľnosti byt na Veľkonecpalskej ulici“, ktoré sú v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zverejnené mestom Prievidza po dobu minimálne 30 dní.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
05.01.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Doručené súťažné návrhy OVS 2
Anotácia dokumentu:
Mestu Prievidza boli doručené súťažné návrhy do obchodnej verejnej súťaže označenej ako „Súťaž C) nehnuteľnosti byt na Veľkonecpalskej ulici“, ktoré sú v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zverejnené mestom Prievidza po dobu minimálne 30 dní.