Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 1497

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
23.05.2022
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
23.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.1-9977-2022/62446
Názov dokumentu:
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9977-2022
Anotácia dokumentu:
Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 94901 Nitra, podala dňa 16. 05. 2022 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks javora (obvod kmeňa 180 cm) a 1 ks brestovca západného (obvod kmeňa 154 cm), ktoré rastú na pozemku C-KN parc. č. 2132/2 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvo-rie) z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín, ktoré posúdila odborne spôsobila osoba. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
23.05.2022
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
23.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.1-9832-2022/63170
Názov dokumentu:
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-9832-2022
Anotácia dokumentu:
Bc. Peter Píš, Bottova ulica 93/37, 971 01 Prievidza, podal dňa 17. 05. 2022 na or-gán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks duba zimné-ho (obvody kmeňov 155, 90 cm), 3 ks duba letného (obvody kmeňov 154, 72, 124 cm), 2 ks jaseňa štíhleho (obvody kmeňov 127, 85 cm), 1 ks borovice lesnej (obvod kmeňa 110 cm), 11 ks brezy previsnutej (obvody kmeňov 108, 62, 75, 87, 89, 98, 73, 86, 97, 65, 88 cm), 5 ks javora horského (obvody kmeňov 74, 70, 90, 86, 45 cm) a 2 ks lipy malolistej (obvody kmeňov 90, 81 cm), ktoré rastú na pozemku C-KN parc. č. 5400/91, (druh pozemku Ostatná plocha) z dôvodu plánovanej výstavby rodinného domu. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
23.05.2022
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
10.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-142-2022/65064
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 23.05.2022
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 23.05.2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
23.05.2022
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica
Zverejnené do:
07.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-534-2022/64465
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti - Andrea Haragová
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
20.05.2022
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
07.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-142-2022/64565
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 20.05.2022
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 20.05.2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
19.05.2022
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
06.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-142-2022/64410
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 19.05.2022
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 19.05.2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
19.05.2022
Registratúrna značka:
VQ1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
02.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.1-173-2022/64040
Názov dokumentu:
zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
zrušenie TP
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
19.05.2022
Registratúrna značka:
VQ1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
02.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.1-173-2022/64039
Názov dokumentu:
zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
zrušenie TP
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
18.05.2022
Registratúrna značka:
MA32
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
18.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
1.2-7310-2022/63480
Názov dokumentu:
Oznámenie o vyhodnotení OVS B) byt na Šumperskej ulici
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o výsledku OVS predmetom ktorej bol prevod bytu č. 3, nachádzajúci sa na prízemí, vo vchode č.19 bytového domu súpisné číslo 10041 na Šumperskej ulici v Prievidzi, v celosti, postavenom na pozemku parcela registra C KN č. 2058, vrátane spoluvlastníckeho podielu 48/2216 –in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné číslo 10041, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu 48/2216-in k celku na pozemku parcela registra C KN č. 2058, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 657 m2 , vedenom na liste vlastníctva č. 6891, na ktorom je bytový dom súpisné číslo 10041 postavený. s účelom prevodu bývanie.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
18.05.2022
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
05.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-142-2022/63606
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 18.05.2022
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 18.05.2022