Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 1378

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
09.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-11564-2021/87398
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza zo dňa 22.10.2021
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza zo dňa 22.10.2021
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
25.10.2021
Registratúrna značka:
VQ1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
08.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
2.1-234-2021/87441
Názov dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu - Mazáčeková Nina
Anotácia dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu - Mazáčeková Nina
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
22.10.2021
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
22.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.1-11560-2021/86882
Názov dokumentu:
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11560-2021
Anotácia dokumentu:
Mária Čulagová, Gorazdovo nábrežie 404/5, 971 01 Prievidza, podala dňa 20. 10. 2021 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks listnatých drevín (obvody kmeňov cca 50 cm) a 50 m2 krovitého porastu, ktoré rastú na pozemku C-KN parc. č. 1309/26, (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu, že stromy sú v nevyhovujúcom zdravotnom stave, ohrozujú bezpečnosť. Kríky sú v bezprostrednej blízkosti komunikácie čo spôsobuje neprehľadnú situáciu pre vychádzajúce a vchádzajúce vozidlá. Firma plánuje uvedený pozemok vyčistiť od nevyhovujúceho porastu, nanoseného plastového odpadu, zabezpečí náhradnú výsadbu na uvedenej parcele, ktorá bude spĺňať kritéria bezpečnosti, vplyvu na životné prostredie. V budúcnosti firma na uvedenej parcele plánuje zrealizovať parkovisko, nakoľko na vedľajšej parcele č. 1309/27 existujúce parkovisko už v súčasnosti je pre firmu nepostačujúce, čím je ohrozená existencia firmy. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza,
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
22.10.2021
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
22.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.1-11556-2021/85663
Názov dokumentu:
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11556-2021
Anotácia dokumentu:
Skanska SK a. s., Krajná 29, 82104 Bratislava pobočka Skanska SK a. s. Košovská cesta 16, 971 01 Prievidza, podala dňa 13. 10. 2021 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka (obvod kmeňa 155 cm), ktorý rastie na pozemku C-KN parc. č. 1309/21, (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu, že smrek je starý, v zlom zdravotnom stave s preschnutou korunou. Korene stromu narúšajú základy garáži. Môže ohroziť majetok a zaparkované motorové vozidlá. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
22.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
08.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-2021
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok obyvateľov s TP mesto Prievidza zo dňa 21.10.2021
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
21.10.2021
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
21.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.1-11532-2021/86512
Názov dokumentu:
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-11532-2021
Anotácia dokumentu:
Ing. Ján Petráš, Poľná ulica 186/76, 97101 Prievidza, podal dňa 19. 10. 2021 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha (obvod kmeňa 150 cm), ktorý rastie na pozemku C-KN parc. č. 6451/2, (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu, že orech sa nachádza tesne pri bráne na Veľkonecpalskej ceste medzi dvoma domami č. 30 a 32, presahuje na ulicu a zasahuje do el. vedenia. Pozemok je v spoluvlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
21.10.2021
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
05.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.2-11505-2021/86816
Názov dokumentu:
Oprava chyby v písaní
Anotácia dokumentu:
Oprava chyby v písaní - oprava stavebných objektov povolených v stavebnom povolení č. 2.4.2-07-11223-2019, stavba: Polyfunkčný objekt, stavebník: Katarína Géczyová, Tulská , 527/Banská Bystrica
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
21.10.2021
Registratúrna značka:
2.0/2021
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
05.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška - Rozhodnutie OU PD - DKP SLOVAKIA, s.r.o.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
21.10.2021
Registratúrna značka:
2.0/2021
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
05.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška - DU TN Stanislav Bielik
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
21.10.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
25.10.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-2021
Názov dokumentu:
Návrh programu rokovania MsZ
Anotácia dokumentu:
Návrh programu rokovania MsZ na deň 25.10.2021