Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 108

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
31.08.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
2. Zmena rozpoctu
Anotácia dokumentu:
2. Zmena rozpočtu a pripomienkovanie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
01.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020
Anotácia dokumentu:
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
01.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer predaja pozemkov - Majerčák
Anotácia dokumentu:
ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Predaj geometrickým plánom č. 13/2021 novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 9621/3 (zast. pl.) s výmerou 329 m2 z parciel parc. č. KN-E 7827, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ľubomíra Majerčáka a manž. Jany Majerčákovej, Pod Tepličkou 5903/28, 052 01 Spišská Nová Ves, SR. Ide po pozemok, ktorý tvorí prístup a dvor rodinného domu v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
01.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
zámer zámeny pozemkov -Hudáková
Anotácia dokumentu:
ZVEREJNENIE ZÁMERU ZÁMENY ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Zámena pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves takto: - do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, geometrickým plánom č. 27/2021 novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 7897/54 (TTP) s výmerou 22 m2, z pozemku parc. č. KN-C 7897/17, zapísaného v LV 5471, k. ú. Spišská Nová Ves, - do výlučného vlastníctva MUDr. Renáty Hudákovej, Považská 3362/11A, 052 01 Spišská Nová Ves, geometrickým plánom č. 27/2021 novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 7897/55 (TTP) s výmerou 22 m2, z pozemku parc. č. KN-E 55690, zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves. Touto zámenou získa mesto do vlastníctva pozemok funkčne spojený s miestnou komunikáciou vo svojom vlastníctve.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
01.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer predaja pozemkov - Jalč
Anotácia dokumentu:
ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Predaj geometrickým plánom č. 101/2020 novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8418/2 (záhrada) s výmerou 356 m2 z parciel parc. č. KN-E 55824/2 a KN-E 55823, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Rastislava Jalča a manž. Zuzany Jalčovej, Horská 9332/3, 053 31 Spišská Nová Ves, SR. Ide o pozemok, ktorý žiadatelia dlhoročne udržiavajú a využívajú ako dvor a záhradu pri stavbách vo svojom vlastníctve.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
01.07.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
zámer zámeny pozemkov - Kráľ
Anotácia dokumentu:
ZVEREJNENIE ZÁMERU ZÁMENY ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Zámena pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves takto: - do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, parc. č. KN-C 1502/2 (ost. pl.) s výmerou 146 m2, zapísaná v LV 497, kat. územie Spišská Nová Ves, - do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Kráľa a manž. Terézie Kráľovej, Duklianska 1335/39, 052 01 Spišská Nová Ves, SR, geometrickým plánom č. 14/2021 novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1492/24 (ost. pl.) s výmerou 255 m2 z parcely parc. č. KN-C 1492/13, zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves. Touto zámenou mesto Spišská Nová Ves získa do vlastníctva pozemok, na ktorom sa nachádza chodník pre peších a pás udržiavanej mestskej zelene.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
29.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
52476
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky P. Puškár (2003)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
29.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
52475
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky K. Faithová (1986)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
29.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh plánu kontr. činnosti HK na II. polrok 2021
Anotácia dokumentu:
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na 2.polrok 2021.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
15.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
15.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020
Anotácia dokumentu:
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach