Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 23

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
02.04.2020
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
16.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
13361
Názov dokumentu:
Oznámenieo zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zásielke Dagmar Bigasová 1982
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
24.03.2020
Registratúrna značka:
OU-KE-OVBP2-2020/019094
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
09.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-KE-OVBP2-2020/019094
Názov dokumentu:
Zamietnutie odvolania
Anotácia dokumentu:
Zamietnutie odvolania voči rozhodnutiu o povolení stavby s názvom "Obnova bytového domu s.č. 2750 E.M. Šoltésovej 23,25 v Spišskej Novej Vsi"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
16.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
16.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OVS - Hnilec
Anotácia dokumentu:
Prenájom nehnuteľného majetku - pozemky Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Hnilec, a to pozemkov parc. č. KN-E 8671 (TTP) s výmerou 1292 m2, parc. č. KN-E 8674 (TTP) s výmerou 1967 m2, parc. č. KN-E 8675 (TTP) s výmerou 8466 m2, zapísaných v LV 141.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
13.03.2020
Registratúrna značka:
10619
Autor dokumentov:
JUDr. Mária Hlaváčová, exekútor
Zverejnené do:
16.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
10619
Názov dokumentu:
Dražobná vyhláška
Anotácia dokumentu:
LV č. 6893, okres SNV, obec Spišská Nová Ves, k.ú. Spišská Nová Ves, Parcela registra ,,E´´, Pozemok
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
13.03.2020
Registratúrna značka:
20-2874-3/2019-Ľo
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
08.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
20-2874-3/2019-Ľo
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania
Anotácia dokumentu:
Územné konanie k stavbe s názvom „INS FTTH SN Spišská Nová Ves Šoltésovej“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
02.03.2020
Registratúrna značka:
20-923/2020
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
30.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
20-923/2020
Názov dokumentu:
Informácie o začatých správnych konaniach
Anotácia dokumentu:
Informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
28.02.2020
Registratúrna značka:
20-899/2020-IK
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
31.05.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
20-899/2020-IK
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatých správnych konaniach
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
26.02.2020
Registratúrna značka:
20-840/2020-TŠ
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
30.05.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
20-840/2020-TŠ
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí obstarávania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov 2020 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
25.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
30.04.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019
Anotácia dokumentu:
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 v zmysle zákona 448/2008 Z.z. § 72 ods. 20 b) : nocľaháreň, zariadenie pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, jedáleň, opatrovateľská služby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
25.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
25.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž – Dom služieb
Anotácia dokumentu:
Mesto Spišská Nová Ves, vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy na umiestnenie a realizáciu investície na nehnuteľnostiach mesta Spišská Nová Ves nachádzajúcich sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to: • stavby súpis. č. 2987, • pozemkov KN-C 2156/1 (zast. pl.) o výmere 2610 m2, KN-C 2156/3 (zast. pl.) s výmerou 166 m2, KN-C 2156/4 (zast. pl.) o výmere 114 m2, KN-C 2160/3 (zast. pl.) s výmerou 22 m2, KN-C 2157/4 (zast. pl.) s výmerou 530 m2 a KN-C 2157/5 (zast. pl.) s výmerou 100 m2.
«123»