Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 21

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
19.01.2022
Registratúrna značka:
20-3264-3/2021-Bg
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
03.02.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
20-3264-3/2021-Bg
Názov dokumentu:
Oznámenie o vydaní kolaudačného rozhodnutia
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu s názvom "Úprava plynofikácie bytu - zmena spôsobu vykurovania v byte č. 27 na ulici Gaštanovej č. 1 v Spišskej Novej Vsi"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
18.01.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
31.05.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž – Dom služieb
Anotácia dokumentu:
Predaj nehnuteľností – H1 Mesto Spišská Nová Ves na základe ust. § 281 až 288 obchodného zákonníka v platnom znení týmto oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves, a to: - stavba súpis. č. 470, postavená na pozemku par. č. KN-C 3275/61, - pozemok par. č. KN-C 3275/61 (zast. pl.) s výmerou 2110 m2.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
18.01.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
17.02.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž – pozemok
Anotácia dokumentu:
Predaj nehnuteľného majetku – pozemok Novoveská Huta Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to pozemku parc. č. KN-C 8751 (orná pôda), s výmerou 520 m2, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
18.01.2022
Registratúrna značka:
20-3089-3/2021-Bg
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
02.02.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
20-3089-3/2021-Bg
Názov dokumentu:
Oznámenie o vydaní kolaudačného rozhodnutia
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Obnova bytového domu Slovenská 22, 24, Spišská Nová Ves"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
18.01.2022
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
01.02.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
838
Názov dokumentu:
Zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
Zrušenie TP Zuzana Pavlíková 1981
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
18.01.2022
Registratúrna značka:
VN
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
01.02.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
1102
Názov dokumentu:
Oznámenie o zásielke
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o zásielke Katarína Krempaská 1975
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
17.01.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
01.02.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Mičuda Lukáš
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
14.01.2022
Registratúrna značka:
20-3075-5/2021-JS
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
01.02.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
20-3075-5/2021-JS
Názov dokumentu:
Oznámenie rozhodnutia o povolení stavby
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie na dopravnú stavbu "Prístupová komunikácia k rodinnému domu" v Spišskej Novej Vsi
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
14.01.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
31.01.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh zmluvy - BRANTIA, s.r.o.
Anotácia dokumentu:
Návrh - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: Súkromná materská škola Brantia, Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené od:
14.01.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Zverejnené do:
31.01.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh zmluvy - Rímskokat. cirkev Biskup. Sp. Podhr
Anotácia dokumentu:
Návrh - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: a) Cirkevná materská škola, Markušovská cesta 8,05201 Spišská Nová Ves, b) Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves, c) Školská jedáleň pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves.
«123»