Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 43

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Košice
Zverejnené do:
11.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o ustanovení znalca
Anotácia dokumentu:
Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor ustanovuje znalca Ing. Beátu Serbinovú a ukladá vyhotoviť znalecký posudok o stanovení všeob. hodnoty majetku projektu JPÚ Nové Ťahanovce.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
11.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce týmto upozorňuje občanov Milan Malatinský, Martin Parikrupa, Eva Horváthová, Bohuslava Helmeczy, ktorí majú hlásený trvalý pobyt na adrese mestskej časti, že im dňa 23. 2. 2024 bolo doručené Oznámenie o uložení zásielky. Oznámenie o uložení zásielky si menovaní môžu prevziať v úradných hodinách v informačnej kancelárii miestneho úradu.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
11.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto povoľuje užívanie stavby s názvom „Obnova bytového domu na ul. Hanojská č. 5 v Košiciach“ na pozemku KN-C parcelné číslo 3435 v katastrálnom území Nové Ťahanovce pre navrhovateľov: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hanojská 5, Košice.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
22.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
23.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Kandidáti pre voľby prezidenta SR 2024
Anotácia dokumentu:
Kandidáti pre voľby prezidenta SR 2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
22.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestský súd Košice
Zverejnené do:
10.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce týmto upozorňuje p. Dávida Hanušovského, ktorý má hlásený trvalý pobyt na adrese mestskej časti, že mu dňa 22. 2. 2024 bolo doručené Oznámenie o uložení zásielky odosielateľa Mestský súd Košice. Oznámenie o uložení zásielky si menovaný môže prevziať v úradných hodinách v informačnej kancelárii miestneho úradu.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
21.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
06.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Ohlasovňa pobytu zrušila trvalý pobyt občanovi Mikuláš Kotrady, dátum narodenia 23. 12. 1985, dňom 21. 02. 2024. Miestom nového trvalého pobytu je mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
21.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené do:
06.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
Ohlasovňa pobytu zrušila trvalý pobyt občianke Mária Kotradyová, dátum narodenia 18. 05. 1989, dňom 21. 02. 2024. Miestom nového trvalého pobytu je mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
19.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Košice
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Začatie vyvlastňovacieho konania pre stavbu
Anotácia dokumentu:
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení týmto oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pre stavbu „SSÚR Košice“ (František Tresa)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
19.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
06.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
MK/A/2024/08086-14/ I /BUN
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14.03.2024 o 09:30 hod. so stretnutím účastníkov na mieste stavby na stavebnom úrade, pracovisku Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice. č. dverí 70 (zasadačka – zadný trakt). Navrhovateľ - spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, zastúpená v konaní spoločnosťou M-TEL, s.ro., Južná trieda 68, Košice, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „FTTC 6061 KO 1 Smer Rožňava“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zverejnené od:
19.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice (OVM)
Zverejnené do:
06.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania VV
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14.03.2024 o 09:00 hod. so stretnutím účastníkov na mieste stavby na stavebnom úrade, pracovisku Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice. č. dverí 70 (zasadačka – zadný trakt). Navrhovateľ - spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, zastúpená v konaní spoločnosťou M-TEL, s.ro., Južná trieda 68, Košice, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „FTTC 6061 KO 2 Smer Prešov“
«12345»