Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bačkovík
Zverejnené od:
18.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bačkovík
Zverejnené do:
01.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva
Anotácia dokumentu:
Obec Bačkovík zverejňuje Pozvánku na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Bačkovík zvolanú na 24. 5. 2022 o 18:00 hod. na Obecný úrad.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bačkovík
Zverejnené od:
18.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bačkovík
Zverejnené do:
01.06.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh dodatku č. 1
Anotácia dokumentu:
Obec Bačkovík zverejňuje návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce BAČKOVÍK č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bačkovík
Zverejnené od:
18.05.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bačkovík
Zverejnené do:
27.05.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh rokovacieho poriadku zastupiteľstva obce
Anotácia dokumentu:
Obec Bačkovík zverejňuje návrh rokovacieho poriadku zastupiteľstva obce Bačkovík.
«1»