Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 11

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
10.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky I. Klučiar
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky I. Klučiar
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
22.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
08.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania a dod. povolení stavby
Anotácia dokumentu:
Vec : Rodinný dom, Chorvátsky Grob, PANÓNSKY HÁJ 3 Stavebník : Zlatica Švábyová, Soblahovska 61, 911 01 Trenčín a Milan Šváby, Soblahovska 61, 911 01 Trenčín, Pozemky : register "C" parc. č. 1656/528, 1656/529 v katastrálnom území Chorvátsky Grob.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
21.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
08.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania Stavba: „2x Rodinný dom ARD DUO – každý s dvomi bytovými jednotkami „ Stavebník: Kamil Száz Miesto stavby: Chorvátska ulica, k.ú. Chorvátsky Grob
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
20.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
06.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Stavebník : Sliačska s.r.o., IČO : 44515791, Drieňová 14, 821 04 Bratislava Pozemky : register "C" parc. č. 1658/9, 1658/13, 1658/19, 1658/20,1667/1 , v katastrálnom území Chorvátsky Grob
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
12.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
26.02.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Voľby do EP na území SR Informácie pre voliča
Anotácia dokumentu:
Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
12.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
26.02.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Elections to the EP in the territory of the SR
Anotácia dokumentu:
Information for the voter Date and time of elections, Right to vote, Right to be elected, Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters in the Slovak republic, Voter certificate, Voting procedure
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
09.02.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
26.02.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 26.02.2024
Anotácia dokumentu:
Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 26.02.2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
06.08.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie – zastavenie konania Stavba: VN napájač pre projekt Triblavina – kostrová infraštruktúra Stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s. Lokalita: Bernolákovo Miesto stavby k.ú. Bernolákovo
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
18.06.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Anotácia dokumentu:
Stavebník : MCST, a.s., Vajnorská 136, 832 61 Bratislava Lokalita : PROMCEN Parc. č. : register "C" parc. č. 1647/1, 1647/2, 1647/107, 1647/134, 1647/145, 1647/182, 1647/190, 1647/191, 1647/195, 1647/197, 1647/208, 1647/209, 1647/210, 1647/212, 1647/213, 1647/214, 1647/215, 1647/221, 1647/222, 1647/224, 1647/225, 1647/227, 1647/228, 1651, 1656/30, 1656/578, 1656/628, 1656/629, 1656/828, 1656/829, 1656/830, 1656/831, 1656/832, 1656/833, 1656/834, 1656/835, 1656/836, 1656/837, 1656/838, 1656/841, 1656/843, 1656/844, 1656/846, 1656/849, 1656/852, 1656/853, 1656/882, 1656/895, 1656/896, 1656/897, 1656/898, 1656/899, 1658/123, 1668 v katastrálnom území Chorvátsky Grob.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
16.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Uznesenia a nariadenia z OcZ dňa 13.04.2021
Anotácia dokumentu:
«12»