Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 21

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
22.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok
Anotácia dokumentu:
Predmetom tejto Zmluvy je v súlade s ustanovením § 6 ods. 12 písm. b) a k) zákona č. 596/2003 Z.z. poskytnutie finančných prostriedkov Zriaďovateľovi z rozpočtu obce na mzdy a prevádzku na dieťa súkromnej materskej školy zriadenej na území obce Chorvátsky Grob súkromným Zriaďovateľom: IMPULS IDEA FAMILY, s.r.o., Čerešňová 32, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 45 477 922 Názov a sídlo materskej školy: Súkromná materská škola Impuls Idea Family „Brmbolec“, Čerešňová 32, 900 25 Chorvátsky Grob, zaradenej do siete škôl a školských zariadení Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 2 / 3 Slovenskej republiky č. 2014-5674/25238:4-100B zo dňa 19.08.2014.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
22.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok
Anotácia dokumentu:
Predmetom tejto Zmluvy je v súlade s ustanovením § 6 ods. 12 písm. b) a k) zákona č. 596/2003 Z.z. poskytnutie finančných prostriedkov Zriaďovateľovi z rozpočtu obce na mzdy a prevádzku na dieťa súkromnej materskej školy zriadenej na území obce Chorvátsky Grob súkromným Zriaďovateľom: MAKRO spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, P.O.BOX č. 1, 820 17 Bratislava, IČO: 31 326 447 Názov a sídlo školského zariadenia: Súkromná materská škola, Suché miesto 2/A, 900 25 Chorvátsky Grob („Dúhová škôlka“), zaradená do siete škôl a školských zariadení Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2012-4660/28022:4-916 zo dňa 01.09.2012.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
29.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
14.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania, stavba: Rodin
Anotácia dokumentu:
Vec: Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí územného konania, Stavba: Rodinné domy 9x2, Poľná ulica, Chorvátsky Grob na pozemkoch: a) Register KN "C" parc. č. 2333/3, 2333/97, 2333/98, 2333/99, 2333/100, 2333/101, 2333/102, 2333/104, 2333/105, 2333/106, 2272/4, 2272/5, 2272/6, 2272/1, b) register KN "E" parc. č. 4652/2 v katastrálnom území Chorvátsky Grob. Navrhovateľ: LT1-CHG, s.r.o., IČO : 54162751, Dunajská 15A, 811 08 Bratislava, V zastúpení: PRO-INŽINIERING s.r.o., Severná 12, 900 25 Chorvátsky Grob
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
28.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
14.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania - stavba: „M
Anotácia dokumentu:
Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania Stavba: „Multifunkčná hala„ Stavebník: Obec Bernolákovo Miesto stavby: Poštová ul., Dukelská ul., Školská ul., pozemky reg. C KN p.č. 2746/2, 2746/4, k.ú. Bernolákovo Vyvesené: 28.11.2023 Zvesené: 14.12.2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
24.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
12.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
24.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
12.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN , ktorým sa mení VZN č.16/2019 o príspev
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
24.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
12.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 6/2020 o opatrova
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
24.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
12.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN , ktorým sa mení VZN č. 14/2019 o príspe
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
24.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
12.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
24.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
12.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN , ktorým sa mení VZN č. 103/2019 o miest
Anotácia dokumentu:
«123»