Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev

Počet nájdených dokumentov: 1

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Klubina
Zverejnené od:
07.05.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Klubina
Zverejnené do:
05.06.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
15/2018, 166/2018/ ZS
Názov dokumentu:
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Anotácia dokumentu:
OBEC KLUBINA podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA Základnej školy s materskou školou, Klubina 157 s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2018
«1»