Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 1

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Klubina
Zverejnené od:
29.06.2020
Registratúrna značka:
Výst. č. 132/2020/Ka
Autor dokumentov:
Obec Klubina
Zverejnené do:
14.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Obec Klubina ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokovala žiadosť navrhovateľa: ,,Jana Kuricová, bytom Klubina č. 111, 023 04 Stará Bystrica“ zo dňa 18. 05. 2020 na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom“ na pozemkoch č. p. KN-C 629, 630/1 a 631 v kat. území Klubina podľa § 37, § 39a, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodla takto: Stavba „Rodinný dom“ na pozemkoch č. p. KN-C 629, 630/1 a 631 v k.ú. Klubina sa podľa § 39a a § 66 stavebného zákona P O V O Ľ U J E.
«1»