Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 17

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
21.06.2024
Registratúrna značka:
VV2024/87
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
08.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Štefana Štrkáča, trvale bytom Nesluša.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
20.06.2024
Registratúrna značka:
VV2024/86
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
04.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Viliama Haluzu, trvale bytom Nesluša.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
14.06.2024
Registratúrna značka:
VV2024/84
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
01.07.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Miroslava Bobka, trvale bytom Nesluša a p. Radoslava Malíka, trvale bytom Nesluša.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
14.06.2024
Registratúrna značka:
VV2024/85
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
28.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - izolovaný rodinný dom, prípojky inžinierskych sietí na parcelách KN-C 5331/37 a 5331/35 (KN-E 10514/2).
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
12.06.2024
Registratúrna značka:
VV2024/83
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
26.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-S2024/00326/3395
Názov dokumentu:
Oznámenie - vydanie súhlasu na výrub drevín
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny - 1 ks jedľa na základe žiadosti Rudolfa Ďuranu, Nesluša 1011, 023 41 Nesluša.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
11.06.2024
Registratúrna značka:
VV2024/79
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
28.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Vladimíra Harvančáka, trvale byom Nesluša, p. Mariannu Jedinákovú, trvale bytom Nesluša a p. Miroslava Svrčka, trvale bytom Nesluša.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
11.06.2024
Registratúrna značka:
VV2024/81
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
25.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Č.k.: 347/2023-03
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie – Novostavba rodinného domu, elektrická a kanalizačná prípojka, oporný múr na pozemkoch parc. č. KN-C 4850/5, 4849/2, 5252 a 5251.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
11.06.2024
Registratúrna značka:
VV2024/80
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
25.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Č.k.: 345/2023-03
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
Stavebné povolenie – Novostavba rodinného domu, elektrická a kanalizačná prípojka, oporný múr na pozemkoch parc. č. KN-C 4849/3, 4849/1 a 5252.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
11.06.2024
Registratúrna značka:
VV2024/78
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
25.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Miroslava Svrčka, trvale bytom Nesluša.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
07.06.2024
Registratúrna značka:
VV2024/75
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
28.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer obce na prenájom nehnuteľného majetku
Anotácia dokumentu:
Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 2 a § 9aa ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
«12»