Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 17

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
01.03.2024
Registratúrna značka:
VV2024/28
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
15.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Miroslava Bobka, trvale bytom Nesluša.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
01.03.2024
Registratúrna značka:
VV2024/27
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
15.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-S2024/00177/927-1
Názov dokumentu:
Oznámenie - vydanie súhlasu na výrub drevín
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 20 ks drevín, z toho 8 ks jaseň, 3 ks vŕba, 5 ks jabloň, 3 ks čerešňa a 1 ks orech, na základe žiadosti pána Petra Ondruška, bytom Jašíkova 2469, 022 01 Čadca.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
29.02.2024
Registratúrna značka:
VV2024/24
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
14.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Informovanie o úrovni triedenia odpadov
Anotácia dokumentu:
Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2023 v obci Nesluša predstavuje podiel 38,15 % z celkového množstva odpadov.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
29.02.2024
Registratúrna značka:
VV2024/26
Autor dokumentov:
Okresný súd Žilina
Zverejnené do:
28.02.2025
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška v konaní o vyhlásenie za mŕtveho
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška Okresného súdu Žilina v konaní o vyhlásenie za mŕtveho - Agáta Balošáková, rod. Škvrndová (Agatha Skvrnda), nar. 22. 03. 1881, naposledy bytom Nesluša.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
29.02.2024
Registratúrna značka:
VV2024/25
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
31.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výkaz o komunálnom odpade
Anotácia dokumentu:
Výkaz o komunálnom odpade z obce Nesluša za rok 2023.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
28.02.2024
Registratúrna značka:
EON2024
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
13.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Ekonomicky oprávnené náklady pre rok 2024
Anotácia dokumentu:
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. pre rok 2024.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
27.02.2024
Registratúrna značka:
VV2024/22
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
28.02.2025
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Evidencia štandardov kvality - voda 2023
Anotácia dokumentu:
Evidencia štandardov kvality za oblasť voda pitná za rok 2023.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
27.02.2024
Registratúrna značka:
VV2024/23
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
12.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenia o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Štefana Štrkáča, trvale bytom Nesluša a p. Martina Vlčka, trvale bytom Nesluša.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
27.02.2024
Registratúrna značka:
VV2024/21
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
27.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Anotácia dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nesluša na roky 2023 - 2032.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
23.02.2024
Registratúrna značka:
VZN
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
08.03.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN zrušujúceho VZN o financovaní škôl
Anotácia dokumentu:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.
«12»