Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 7

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
VV2023/137
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
10.01.2025
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Štatistika rodinných účtov 2024
Anotácia dokumentu:
Informácia o štatistickom zisťovaní údajov pre štatistiku rodinných účtov v roku 2024, ktoré sa uskutoční v období od 1. decembra 2023 do 10. januára 2025.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
06.12.2023
Registratúrna značka:
VV2023/136
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
23.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenia o doručení písomnosti
Anotácia dokumentu:
Oznámenia o doručení písomnosti pre p. Petra Dibdiaka, trvale bytom Nesluša.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2023
Registratúrna značka:
OZ2306
Autor dokumentov:
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené do:
08.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na 6. riadne zasadnutie OZ 2023
Anotácia dokumentu:
Pozvánka s programom na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 08. 12. 2023 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Nesluši.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
30.11.2023
Registratúrna značka:
VV2023/135
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žilina
Zverejnené do:
14.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OÚ-ZA-PLO2-2023/069312/Ďur
Názov dokumentu:
Výzva na zabezpečenie odborného lesného hospodára
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor - Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch a podanie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a) zákona o lesoch a oznámenie o začatí konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
28.11.2023
Registratúrna značka:
VV2023/134
Autor dokumentov:
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto
Zverejnené do:
12.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-KM-OSZP-2023/000170-003
Názov dokumentu:
Oznámenie vodoprávneho konania
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška – Oznámenie vodoprávneho konania vo veci určenia ochranných pásiem vodného zdroja – Nesluša – úprava vody z povrchového odberu Mestský potok do VDJ Dúbravy.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
27.11.2023
Registratúrna značka:
VV2023/133
Autor dokumentov:
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto
Zverejnené do:
11.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-KM-OSZP-2023/000211-006
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s vodoprávnym konaním – Nesluša – úprava vody z povrchového odberu Mestský potok do VDJ Dúbravy.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nesluša (OVM)
Zverejnené od:
27.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto
Zverejnené do:
11.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-2023/1117
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s
Anotácia dokumentu:
«1»