Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 1

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené od:
22.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
28.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-LC-OSZP-2021/001377-003
Názov dokumentu:
CUET-00002/2021/OULC
Anotácia dokumentu:
«1»