Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 1

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené od:
22.09.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Zverejnené do:
06.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-VT-OSZP-2023/009405-005
Názov dokumentu:
CUET-00027/2023/OUVT
Anotácia dokumentu:
«1»