Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 264

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
17.05.2024
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
01.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OSaŽP/40981-81980/2024/Šm
Názov dokumentu:
Obec Zavar č. 81980/2024
Anotácia dokumentu:
Mesto Trnava zverejňuje rozhodnutie Obce Zavar o predĺžení platnosti územného rozhodnutia verejnou vyhláškou na stavbu Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky - s cyklotrasou Bohdanovce-Špačince, v k.ú.Trnava. Podrobnosti sú v texte.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
17.05.2024
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
31.12.2050
Číslo registratúrneho záznamu:
OSaŽP/717-81251/2024/Kbš
Názov dokumentu:
Mesto Trnava záznam č. 81251
Anotácia dokumentu:
Mesto Trnava zverejňuje stavebné povolenie na stavbu: Polyfunkčný areál Trnava PATT stavba č. 3.Stavebný objekt Prevádzková budova SO-01 pre stavebníka Daisy development, s.r.o., Pavla Mudroňa 7436/9, 917 01 Trnava, IČO: 53694716, na parcele č. 10555/98, 10555/82, Logistická ulica, Trnava. Viac podrobností v texte rozhodnutia.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
17.05.2024
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
01.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OSaŽP/41055-82142/2024/DD
Názov dokumentu:
Mesto Trnava
Anotácia dokumentu:
Mesto Trnava zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby s. č. 5719 Bytový dom- obnova bytového domu- výmena 4 ks výťahov, Ulica Tehelná 23, 24, 25, 26, Trnava. Podrobnosti ďalej v texte verejnej vyhlášky.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
17.05.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
03.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS/361-82506/2024/Stč
Názov dokumentu:
82506_2024
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky 17.5.2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
16.05.2024
Registratúrna značka:
TA3
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
16.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OÚRaK/4737-82294/2024/Kčm
Názov dokumentu:
82294_VZN 632- pamätihodnosti mesta Trnava
Anotácia dokumentu:
VZN sa mení a dopĺňa nasledovne: - Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností mesta Trnava sa nahrádza novým zoznamom, ktorý tvorí prílohu tohto VZN.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
16.05.2024
Registratúrna značka:
EH3
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
11.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OÚRaK/570-82351/2024/Švá
Názov dokumentu:
82351_24_šva
Anotácia dokumentu:
Mesto Trnava, MsÚ Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava ako dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom, v súlade s §34 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pozýva verejnosť na verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti: Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov, Veľký Dvor, Trnava, ktorú predložil navrhovateľ Separon s.r.o., 919 05 Trstín 578, IČO: 51 700 557, zastúpený spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica. Verejné prerokovanie sa uskutoční v pondelok 10.06.2024 o 14.00 hod. na Mestskom úrade v Trnave, Trhová ulica 3, 917 71 Trnava v miestnosti č. 142.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
16.05.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
02.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS/361-82408/2024/Stč
Názov dokumentu:
82408_2024
Anotácia dokumentu:
Oznámenieo uložení zásielky z dňa 16.5.2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
16.05.2024
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
31.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS/106-82442/2024/Wgá
Názov dokumentu:
82442_2024
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o odvolaní ( Verejná vyhláška)
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
16.05.2024
Registratúrna značka:
VR5
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
31.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OOaVS/124-82314/2024/Se
Názov dokumentu:
Zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
Miroslav Čahoj
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Trnava
Zverejnené od:
15.05.2024
Registratúrna značka:
EH3
Autor dokumentov:
Mesto Trnava
Zverejnené do:
14.06.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
OÚRaK/570-81911/2024/Švá
Názov dokumentu:
81911_24_šva
Anotácia dokumentu:
Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že od 16.05.2024 do 14.06.2024 je možné v súlade s §34 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa so správou o hodnotení navrhovanej činnosti: Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov, Veľký Dvor, Trnava, ktorú predložil navrhovateľ Separon s.r.o., 919 05 Trstín 578, IČO: 51 700 557, zastúpený spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica.