Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Mesto Trnava
Published from:
29.09.2022
Registry symbol:
EH3
Documents author:
Mesto Trnava
Published to:
19.10.2022
Registry case:
OÚRaK/42065-105479/2022/Švá
Name of official document:
105479_22_Švá
Document abstract:
Mesto Trnava, MÚ v Trnave oznamuje verejnosti, že od 29.9.2022 do 19.10.2022 je možné v súlade s § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oboznámiť sa so zámerom navrhovanej činnosti: Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ - obce Trstín - Bíňovce - Horná Krupá - Dolná Krupá - Trnava, ktoré predložil navrhovateľ Združenie obcí EKO KARPATY, Obecný úrad, 919 65 Horná Krupá 186, IČO:37845438 v zastúpení Ľubicou Markovou, J. Kráľa 605/22, 922 42 Madunice, IČO:54344514. Do posudzovaného zámeru možno nahliadnuť na MÚ v Trnave, OÚRaK, č. 248, Trhová ulica 3, 917 71 Trnava. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti na adresu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava, najneskôr do 21 dní od zverejnenia.
Published on official board:
Okresný úrad Rimavská Sobota
Published from:
29.09.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Rimavská Sobota
Published to:
18.10.2022
Registry case:
Name of official document:
CUET-00098/2022/OURS
Document abstract:
Oznam o plánovanom konaní pozemkových úprav_Kružno
Published on official board:
Okresný úrad Košice
Published from:
29.09.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Košice
Published to:
15.10.2022
Registry case:
Name of official document:
CUET-00319/2022/OUKE
Document abstract:
Published on official board:
Okresný úrad Košice
Published from:
29.09.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Košice
Published to:
15.10.2022
Registry case:
Name of official document:
CUET-00321/2022/OUKE
Document abstract:
Published on official board:
Okresný úrad Košice
Published from:
29.09.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Košice
Published to:
15.10.2022
Registry case:
Name of official document:
CUET-00320/2022/OUKE
Document abstract:
Published on official board:
Okresný úrad Košice
Published from:
29.09.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Košice
Published to:
15.10.2022
Registry case:
Name of official document:
CUET-00318/2022/OUKE
Document abstract:
Published on official board:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Published from:
29.09.2022
Registry symbol:
KPUNR-2022/17142-5/79896/PAT
Documents author:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Published to:
14.10.2022
Registry case:
Name of official document:
Úľany nad Žitavou, líniová stavba
Document abstract:
Published on official board:
Okresný súd Bratislava I
Published from:
29.09.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný súd Bratislava I
Published to:
06.10.2022
Registry case:
Name of official document:
11C/47/2021 - oznámenie o VVR - podpísané pečaťou
Document abstract:
«1»