Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Obec Bolešov (OVM)
Published from:
26.09.2023
Registry symbol:
UK1
Documents author:
Obec Bolešov (OVM)
Published to:
26.09.2033
Registry case:
BOL-29/2023-2321/2023
Name of official document:
Zápisnica z rokovania OZ 12.09.2023
Document abstract:
Published on official board:
Obec Príslop
Published from:
26.09.2023
Registry symbol:
Documents author:
Obec Príslop
Published to:
29.09.2024
Registry case:
Name of official document:
Výročná správa obce Príslop za rok 2022
Document abstract:
Výročná správa obce Príslop za rok 2022,\r\nIndividuálna účtovná závierka k 31.12.2022,\r\nPoznámky k 31.12.2022 - text,\r\nSpráva audítora o overení riadnej účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2022 obce Príslop
Published on official board:
Obec Liešťany (OVM)
Published from:
26.09.2023
Registry symbol:
Documents author:
Obec Liešťany (OVM)
Published to:
26.09.2024
Registry case:
Name of official document:
Faktúry na zverejnenie 08/2023
Document abstract:
Published on official board:
Obec Liešťany (OVM)
Published from:
26.09.2023
Registry symbol:
Documents author:
Obec Liešťany (OVM)
Published to:
26.09.2024
Registry case:
Name of official document:
Faktúry na zverejnenie 07/2023
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Košice (OVM)
Published from:
26.09.2023
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice (OVM)
Published to:
01.01.2024
Registry case:
Name of official document:
Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. – rozšírenie, oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Document abstract:
<div>Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre využitie územia a umiestnenie stavby s názvom : „Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. – rozšírenie“, ktorej predmetom je rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu o teleso skládky V. etapy, v tesnej blízkosti skládky nebezpečného odpadu (I. až III. Etapy) <div />
Published on official board:
Mesto Žilina (OVM)
Published from:
26.09.2023
Registry symbol:
UU
Documents author:
Mesto Žilina (OVM)
Published to:
27.11.2023
Registry case:
11956/2021-156296/2021-OVOS-MKK
Name of official document:
Výzva na odstránenie mot.vozidla - Audi, bez EČV a
Document abstract:
(3348) Výzva na odstránenie mot.vozidla - Audi, bez EČV - ul. Pod Laščeky, P. Chlmec, Žilina
Published on official board:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Published from:
26.09.2023
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Published to:
24.11.2023
Registry case:
Name of official document:
Rozhodnutie o vykonaní povinnej deratizácie
Document abstract:
Oznámenie o začatí správneho konania a Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice o vykonaní povinnej deratizácie
Published on official board:
Košický samosprávny kraj
Published from:
26.09.2023
Registry symbol:
KA3
Documents author:
Košický samosprávny kraj
Published to:
23.11.2023
Registry case:
24669
Name of official document:
Žiadosť o stavebné povolenie
Document abstract:
Kópia žiadosti o stavebné povolenie Údaje o sprístupnení Rozhodnutia č: OU-KE-OSZP3-2020/029029 zo dňa 09.10.2020 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kosice-pri-hati
Published on official board:
Mesto Holíč (OVM)
Published from:
26.09.2023
Registry symbol:
AA1
Documents author:
Mesto Holíč (OVM)
Published to:
21.11.2023
Registry case:
1244/360
Name of official document:
Oznámenie o doručení písomnosti
Document abstract:
Oznámenie o doručení písomnosti p. Róbert Hommer - poštový poukaz na výplatu
Published on official board:
Obec Vydrník
Published from:
26.09.2023
Registry symbol:
OcÚ-Vyd-2023/00365
Documents author:
Obec Vydrník
Published to:
12.11.2023
Registry case:
Name of official document:
Oznam o vyhlásení VK
Document abstract:
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Vydrník 2023-2026