Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Mesto Trnava
Published from:
03.08.2021
Registry symbol:
TS1
Documents author:
Mesto Trnava
Published to:
31.12.2050
Registry case:
OSaŽP/259-87242/2021/Kch
Name of official document:
Mesto Trnava 87242/2021
Document abstract:
Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na stavbu Komerčno -podnikateľská zóna Trnava, Mikovíniho-Zelenečská ulica, SO 01.4 Hlavný stavebný objekt- Administratíva so skladovou halou a SO 01.5 Reklamné totemy , parc. č. 10548/119, k.ú. Trnava. Podrobnosti v texte.
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
03.08.2021
Registry symbol:
2.4.1-10050-2021/74755
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
03.08.2023
Registry case:
EB2
Name of official document:
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-10050-2021
Document abstract:
OD PRIOR STRED, a. s., Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen, podalo dňa 29. 07. 2021 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice čiernej (obvod kmeňa 180 cm), ktorá rastie na pozemku C-KN parc. č. 2123/1 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie) z dôvodu ohrozenia bezpečnosti na parkovisku a poškodenia majetku, zdravotný stav – suchý, starý, labilný. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
03.08.2021
Registry symbol:
1.2-7993-2021/75207
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
03.08.2023
Registry case:
MA32
Name of official document:
Zverejnenie zámeru - Ing. Dávod Pavlák a manž.,
Document abstract:
Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľností v k. ú. Prievidza na Súkenníckej ulici, pozemok parcela registra C KN č. 528/7, diel 1, záhrada s výmerou 33 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 3226/5, ostatná plocha s výmerou 65 m2, vedený na liste vlastníctva č. 10652 a pozemok parcela registra C KN č. 528/789, diel 2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 37 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 528/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1779 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, oba pozemky zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 52433927-137/2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, úradne overeným Ing. Zuzanou Fašánekovou dňa 11. 06. 2021 pod č. 554/21, pozemky spolu s výmerou 70 m2, pre Ing. Dávida Pavláka a manželku Mgr. Natáliu Pavlákovú spoločne trvalý pobyt Klampiarska ulica 289/9, 971 01 Prievidza do BSM, za cenu 20,00 €/m2, na účel majetkovoprávneho vysp
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
03.08.2021
Registry symbol:
1.2-7992-2021/75490
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
03.08.2023
Registry case:
MA32
Name of official document:
zverejnenie zámeru formou zámeny, osobitný zreteľ - Marek Danihel
Document abstract:
Predmetom zámeny je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza na Bazovej ulici, pozemok parcela registra C KN č. 7066/85, orná pôda, s výmerou 1 440 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 7066/1, orná pôda s výmerou 6 483 m2 Geometrickým plánom č. 52433927-132/2021, vyhotovený spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 27. 05. 2021, úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 02. 06. 2021 pod č. 507/2021, vedený na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve mesta Prievidza ako zamieňajúceho 1, na účel výstavby rodinného domu a zveľadenia pozemku pre zamieňajúceho 2, za nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza pozemky parcely registra C KN č. 562/31, ostatná plocha s výmerou 859 m2 a C KN č. 562/38, ostatná plocha s výmerou 99 m2 , vedené na liste vlastníctva č. 11585, v celosti spolu s výmerou 958 m2 vo vlastníctve Mareka Danihela, trvalý pobyt Riečna 365/19, 971 01 Prievidza ako zamieňajúceho 2 nachádzajúce sa v mestsko
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
03.08.2021
Registry symbol:
1.2-5940-2021/19292
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
03.08.2023
Registry case:
MA3
Name of official document:
Franmtišek Hartmann
Document abstract:
Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Veľká Lehôtka, časť pozemku parcela registra C KN č. 858/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 120 m2, parcela registra C KN č. 879/7, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2 a parcela registra C KN č. 880/4, záhrada vo výmere 16 m2 zamerané a odčlenené Geometrickým plánom č. 52433927-09/2021, vyhotoveným Patriciusom Sovom – GEOSKTEAM, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 05.02.2021, z pozemkov parcela registra E KN č. 1364/1, ostatná plocha s výmerou 3455 m2, parcela registra E KN č. 1807, ostatná plocha s výmerou 2531 m2, zapísaných na LV č. 1599 vedených Okresným úradom v Prievidzi, katastrálnym odborom, pre Františka Hartmanna, trvalý pobyt Podhorská č. 30, 971 01 Prievidza, za cenu 10, 00 €/m2, na záhradkárske účely a vjazd na pozemok, s povinnosťou kupujúceho ako povinného z vecného bremena zriadiť právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré spočíva v práve mesta Prievidza vybudovať vo verejnom záujme na novovytvorenýc
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
03.08.2021
Registry symbol:
1.2-5731-2021/52904
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
03.08.2023
Registry case:
MA3
Name of official document:
Mgr. Katarína Vidová
Document abstract:
Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemku parcela registra CKN č. 6652/21 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 m2, vedený na LV č. 1 a pozemku parcela registra CKN č. 6652/241 záhrada s výmerou 19 m2, odčleneného geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou GEOMETRA – Ing. Danou Gašparovičovou, pod č. 44/20, úradne overeného Ing. Beatou Petriskovou pod č. 748/2020 zo dňa 6.7.2020 z pozemku parcela registra CKN č. 6652/23, oba vedené na LV č. 1, pre Mgr. Katarínu Vidovú, trvalý pobyt Cigeľ 270, za cenu 20,00 €/m2, na účel scelenia pozemku.
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
03.08.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
02.08.2023
Registry case:
2.0 -2021
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Verejná vyhláška OU PD - Rozhodnutie 019398 - 031
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
03.08.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
02.08.2023
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielok
Document abstract:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza zo dňa 2.8.2021
Published on official board:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published from:
03.08.2021
Registry symbol:
Documents author:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published to:
02.10.2021
Registry case:
Name of official document:
ÚJD SR 2714-2021
Document abstract:
Správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou projektu zmeny - zverejnenie začatia SpK a žiadosti žiadateľa.
Published on official board:
Mesto Topoľčany (OVM)
Published from:
03.08.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Topoľčany (OVM)
Published to:
02.10.2021
Registry case:
Name of official document:
Výzva na odstránenie vraku
Document abstract: