Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Mesto Rimavská Sobota
Published from:
03.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Rimavská Sobota
Published to:
18.07.2020
Registry case:
Name of official document:
Zámer OVS Kolkáreň
Document abstract:
Zámer OVS Kolkáreň
Published on official board:
Mesto Rimavská Sobota
Published from:
03.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Rimavská Sobota
Published to:
10.07.2020
Registry case:
Name of official document:
Zámer na nájom pôdy OVD
Document abstract:
Nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
03.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
01.07.2020
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a mietsneho zisťovania
Document abstract:
Obnova bytového domu Fábryho č.16,18 v Košiciach
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
03.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
01.07.2020
Registry case:
Name of official document:
Zmena dokončenej stavby bytového domu Wuppertálska 2, v Košiciach - kolaudačné rozhodnutie
Document abstract:
Kolaudačné rozhodnutie zmeny dokončenej stavby bytového domu Wuppertálska 2, v Košiciach
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
03.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
01.07.2020
Registry case:
Name of official document:
Bytový dom Kurská 10,12 ,Košice
Document abstract:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Published on official board:
Mesto Zvolen
Published from:
03.06.2020
Registry symbol:
TS11
Documents author:
Mesto Zvolen
Published to:
19.06.2020
Registry case:
StU/1452/2020/74212/mcer2
Name of official document:
oznámenie o podanom odvolaní SÚ 1452/2020-Mi
Document abstract:
Mesto Zvolen ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon v znení neskorších predpisov (Ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti stavebníka, ktorú dňa 17.2.2020 podal Amarila s. r.o., IČO 50336541, Groslingova 4, 811 09 Bratislava, ktorú zastupuje ESTING, s. r. o. - Ing. arch. Pavel Mikleš, Námestie SNP 64/2, 960 01 Zvolen, vydal dňa 14.4.2020 pod č. sp.: SÚ 1452/2020-Mi územné rozhodnutie na stavbu BYTOV0 DOMY, KUB8NIHO ULICA, ZVOLEN
Published on official board:
Mesto Martin
Published from:
03.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Martin
Published to:
19.06.2020
Registry case:
Name of official document:
PONUKA NA NÁJOM
Document abstract:
PONUKA NA NÁJOM VYHRADENÝCH PARKOVACÍCH MIEST - STANOVIŠTIA TAXI VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 2/2020
Published on official board:
Obec Liptovská Teplička
Published from:
03.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Obec Liptovská Teplička
Published to:
18.06.2020
Registry case:
Name of official document:
Záverečný účet obce
Document abstract:
Programový rozpočet
Published on official board:
Obec Babín
Published from:
03.06.2020
Registry symbol:
40/20-ut
Documents author:
Obec Babín
Published to:
18.06.2020
Registry case:
Name of official document:
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška
Document abstract:
final_opatrenie_ruska_02_06.pdf (110.17 kB) [https://www.babin.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah187_2.pdf&original=final_opatrenie_ruska_02_06.pdf]
Published on official board:
Obec Babín
Published from:
03.06.2020
Registry symbol:
39/20-ut
Documents author:
Obec Babín
Published to:
18.06.2020
Registry case:
Name of official document:
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4 fáza
Document abstract:
final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf (162.03 kB) [https://www.babin.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah186_2.pdf&original=final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf]
«12»