Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Published from:
16.10.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Published to:
15.11.2018
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Document abstract:
Obsah sa pripravuje...
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Published from:
16.10.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Published to:
15.11.2018
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Document abstract:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým pobytom mestská časť Bratislava–Dúbravka: Ľudovít Nagy -2x, Zuzana Wänkeová, Peter, Bubla, Vilma Bednářová, Zuzana Jankulíková, Miroslav Cibula, Marek Bobál, Richard Bernadič, Jozef Németh, Diana Koszeghyová, Stanislav Kavulič, Pavol Lámoš že mu bola doručená písomnosť a zároveň ho vyzýva osobne si prevziať listovú zásielku, na hospodárskej správe Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Dúbravka, Žatevná č. 2 v úradných hodinách v lehote od 16. 10. 2018 do 2.11. 2018.
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Published from:
16.10.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Published to:
15.11.2018
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Document abstract:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (289 kB)
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.10.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
15.11.2018
Registry case:
Name of official document:
Predajňa potravín LIDL, Herlianska , Košice
Document abstract:
Stavebné povolenie
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.10.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
15.11.2018
Registry case:
Name of official document:
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Juhoslovanská 4 v Košiciach
Document abstract:
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Juhoslovanská 4, 040 17 Košice. Termín podania prihlášky: 6.11.2018
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.10.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
15.11.2018
Registry case:
Name of official document:
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Havanská 13, Košice
Document abstract:
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania.
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.10.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
15.11.2018
Registry case:
Name of official document:
Pereš, ul. Vranovská – zriadenie trafostanice, VN prípojky a úprava NN siete
Document abstract:
Kolaudačné rozhodnutie
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.10.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
14.11.2018
Registry case:
Name of official document:
Komplexná obnova BD Jasuschova 14, 16, Košice
Document abstract:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.10.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
14.11.2018
Registry case:
Name of official document:
Rekonštrukcia plynovodov Košice, KVP, Húskova, UO01698_2020
Document abstract:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.10.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
14.11.2018
Registry case:
Name of official document:
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO
Document abstract:
„Bytový dom s polyfunkciou - LAGO“ v skladbe stavebného objektu 1. časť SO 03 – Spevnené plochy a komunikácie - vnútroareálové
«1234»