Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Mesto Prešov
Published from:
08.04.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Prešov
Published to:
07.05.2020
Registry case:
Name of official document:
Informácia o zastavení konania
Document abstract:
Informácia o zastavení konania vo veci žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín vo verejnej zeleni pre žiadateľa Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov. Predmetné dreviny sa nachádzajú vo verejnej zeleni v meste Prešov v lokalite ulica Svätoplukova, Kmeťovo stromoradie, Záhrada umenia.
Published on official board:
Mesto Prešov
Published from:
08.04.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Prešov
Published to:
23.04.2020
Registry case:
Name of official document:
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti
Document abstract:
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 14115/3 o výmere 30 m2, trvalý trávny porast, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania vjazdu na súkromný pozemok na ul. Kúty v Prešove.
Published on official board:
Mesto Prešov
Published from:
08.04.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Prešov
Published to:
23.04.2020
Registry case:
Name of official document:
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti
Document abstract:
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 14445/1 o výmere 15m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod stánkom na ul. Justičná v Prešove.
Published on official board:
Mesto Prešov
Published from:
08.04.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Prešov
Published to:
23.04.2020
Registry case:
Name of official document:
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti
Document abstract:
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 97 41 o výmere 11 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania parkovacieho miesta v lokalite ul. Vajanského v Prešove do doby zavedenia regulácie statickej dopravy.
Published on official board:
Okresný úrad Čadca
Published from:
08.04.2020
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Čadca
Published to:
22.04.2020
Registry case:
OU-CA-PLO1-2020/000106-026
Name of official document:
CUET-00014/2020/OUCA
Document abstract:
«1»