Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Mesto Žilina
Published from:
15.10.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Žilina
Published to:
30.11.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o celomestskej deratizácií - od 21.10.2019 do 30.11.2019
Document abstract:
(4013) Oznámenie o celomestskej deratizácií - od 21.10.2019 do 30.11.2019
Published on official board:
Mesto Zvolen
Published from:
15.10.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Zvolen
Published to:
15.11.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o odstávke elektrickej energie
Document abstract:
Oznámenie o odstávke elektrickej energie v termíne od: 14.11.2019 07:30 do: 14.11.2019 15:30
Published on official board:
Mesto Moldava nad Bodvou
Published from:
15.10.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Moldava nad Bodvou
Published to:
15.11.2019
Registry case:
Name of official document:
Prerokovanie zadania pre spracovanie návrhu ÚP
Document abstract:
Mesto Moldava nad Bodvou ako oznamuje, že prerokovanie ZADANIA pre spracovanie návrhu územného plánu zóny "Nová ulica, Regulačný plán, Moldava nad Bodvou" sa uskutoční v čase od 14.10.2019 do 15.11.2019.
Published on official board:
Mesto Martin
Published from:
15.10.2019
Registry symbol:
Documents author:
Útvar hlavného architekta mesta Martin
Published to:
14.11.2019
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Útvar hlavného architekta mesta Martin, zastupujúci dotknutú obec Martin, zverejňuje Správu o hodnotení v zmysle zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Zariadenie na spracovanie starých vozidiel – prevádzka Martin“.
Published on official board:
Obec Tvrdošovce
Published from:
15.10.2019
Registry symbol:
Documents author:
Obec Tvrdošovce
Published to:
13.11.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky
Document abstract:
V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené: „ Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “ Ján Šimko- od Všeobecná zdravotná poisťovňa, pod.č.UC259835306Sk do 22.10.2019 Pavel Slaný- od Všeobecná zdravotná poisťovňa, pod.č.UC259835460Sk do 25.10.2019 Ivan Vanya- od Všeobecná zdravotná poisťovňa, pod.č.UC259835898Sk do 25.10.2019 Ladislav Svetko- od Exekútorský úrad, pod.č.OA035865974Sk do 29.10.2019 Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.
Published on official board:
Obec Tvrdošovce
Published from:
15.10.2019
Registry symbol:
Documents author:
Obec Tvrdošovce
Published to:
13.11.2019
Registry case:
Name of official document:
OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA 586/2019-05
Document abstract:
Číslo: 586/2019-05 OZNÁMENIEO ZAČATÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA Ing. Tomáš Tóth a Veronika Tóthová, obaja bytom T. Vansovej 28, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len "stavebník"), v zastúpení spoločnosťou SAFI, s.r.o., Nitrianska 1541/95, 927 05 Šaľa, 17.5.2019 podali žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní na stavbu: "Rodinný dom" miesto stavby: Tvrdošovce, Ovocná ulica (ďalej len „stavba“) na pozemku registra "C" parc. č. 3233/31 v katastrálnom území Tvrdošovce. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. Členenie stavby: vlastná stavba, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka a žumpa Účel stavby: bývanie Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný... Detailnejšie informácie nájdete na: https://tvrdosovce.esmao.sk/edem/noticeboard/notice/49825
Published on official board:
Obec Kováčová, okres Zvolen
Published from:
15.10.2019
Registry symbol:
Documents author:
Obec Kováčová, okres Zvolen
Published to:
13.11.2019
Registry case:
Name of official document:
Zmluva o budúcej zmluve
Document abstract:
Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Published from:
15.10.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Published to:
13.11.2019
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Document abstract:
Adresát písomnosti: Soňa Stančíková, 841 02 Bratislava - Dúbravka Písomnosť číslo: UE-K0/2019/27/27165/otr zo dňa 02.04.2019Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt alebo sídlo adresáta, v zmysle § 35 zákona č . 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Trenčín doručuje písomnosť Verejnou vyhláškou.Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín , na prízemí v kancelárii ekonomického útvaru, číslo dverí 22.Toto oznámenie musí byť vyvesené na verejnej tabuli mesta 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
Published on official board:
Mesto Michalovce
Published from:
15.10.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Michalovce
Published to:
13.11.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - BOM-EX MI, s.r.o.
Document abstract:
Daňový úrad Košice zverejňuje oznámenie o mieste uloženia písomnosti -BOM-EX MI, s.r.o.. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.
Published on official board:
Mesto Michalovce
Published from:
15.10.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Michalovce
Published to:
13.11.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - CK BOMEX, s.r.o.
Document abstract:
Daňový úrad Košice zverejňuje oznámenie o mieste uloženia písomnosti -CK BOMEX, s.r.o.. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.