Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Today published documents

Published on official board:
Mesto Partizánske (OVM)
Published from:
01.12.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Partizánske (OVM)
Published to:
01.12.2039
Registry case:
Name of official document:
Úplné znenie VZN č. 1/2020
Document abstract:
Úplné znenie VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Partizánske
Published on official board:
Mesto Považská Bystrica (OVM)
Published from:
01.12.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Považská Bystrica (OVM)
Published to:
17.12.2020
Registry case:
Name of official document:
zamer_priameho_prenajmu_nehnutelneho_majetku_mesta
Document abstract:
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica formou priameho nájmu, a to časti pozemku C KN parc. č. 772/1 zastavaná plocha a nádvorie zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica vrátane spevnenej plochy nachádzajúcej sa na tomto pozemku – parkovacie miesta č. 1., 19. a 20..
Published on official board:
Mesto Považská Bystrica (OVM)
Published from:
01.12.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Považská Bystrica (OVM)
Published to:
16.12.2020
Registry case:
Name of official document:
Zamer priameho prenajmu_Zemiansky Kvašov
Document abstract:
Zámer priameho prenájmu_Zemiansky Kvašov
Published on official board:
Mesto Humenné (OVM)
Published from:
01.12.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Humenné (OVM)
Published to:
15.12.2020
Registry case:
Name of official document:
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné
Document abstract:
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné
Published on official board:
Mesto Prešov (OVM)
Published from:
01.12.2020
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mesto Prešov (OVM)
Published to:
08.12.2020
Registry case:
OVS/93/145515/2020
Name of official document:
Informácia ozačatí konania
Document abstract:
Informácia ozačatí konania: parc. č. KNC 2535/2vk. ú. Solivar.
Published on official board:
Mesto Prešov (OVM)
Published from:
01.12.2020
Registry symbol:
AL1
Documents author:
Mesto Prešov (OVM)
Published to:
08.12.2020
Registry case:
OVS/93/145515/2020
Name of official document:
Informácia ozačatí konania
Document abstract:
Informácia ozačatí konania: parc. č. KNC 3060/3vk. ú. Solivar.
«1»