Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals

Today published documents

Published on official board:
JUDr. Michal Brožina, exekútor
Published from:
18.06.2018
Registry symbol:
12EX 38/18
Documents author:
JUDr. Michal Brožina, exekútor
Published to:
23.07.2018
Registry case:
Name of official document:
Dražobná vyhláška
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
18.06.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
15.07.2018
Registry case:
Name of official document:
Košice – Juh – úprava NN siete
Document abstract:
OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
18.06.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
14.07.2018
Registry case:
Name of official document:
Priemyselný park AIRPORT Košice - I. etapa - SO 01.A - Prístavba výrobnej haly SO 01
Document abstract:
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
18.06.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
12.07.2018
Registry case:
Name of official document:
INS FTTH KE Kosice Ukrajinska
Document abstract:
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Published on official board:
Mestská časť Košice - Juh
Published from:
18.06.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice - Juh
Published to:
10.07.2018
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie VSD o preušení distribúcie elektriny dňa 9.7.2018 na ul. Miškovecká 13, 14
Document abstract:
Published on official board:
Mestská časť Košice - Juh
Published from:
18.06.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice - Juh
Published to:
10.07.2018
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie VSD o prerušení distribúcie elektriny dňa 9.7.2018 na ul. Pasteurovo námestie č. 2
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Krásno nad Kysucou
Published from:
18.06.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Krásno nad Kysucou
Published to:
09.07.2018
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže: B
Document abstract:
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 9a zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o nájme alebo zmluva o predaji nebytových (komerčných) priestorov „Bývalá požiarna zbrojnica č. 1594“ za účelom prenájmu majetku vyhlasovateľa.
Published on official board:
Mesto Bojnice
Published from:
18.06.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Bojnice
Published to:
03.07.2018
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o začatí konania vedeného podľa ust. § 88 ods. 1 písm. b) a §-u 88a stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Jelšava
Published from:
18.06.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Jelšava
Published to:
02.07.2018
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení s
Document abstract:
Published on official board:
Mesto Detva
Published from:
18.06.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Banská Bystrica
Published to:
02.07.2018
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška M&J HOLDING s. r. o. Detva
Document abstract:
«12»