Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 13

Published on official board:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published from:
10.07.2024
Registry symbol:
Documents author:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published to:
25.07.2024
Registry case:
Name of official document:
UJD SR 2355-2024
Document abstract:
Zverejnenie informácií k správnemu konaniu číslo UJD SR 2355-2024
Published on official board:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published from:
09.07.2024
Registry symbol:
Documents author:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published to:
24.07.2024
Registry case:
Name of official document:
UJD SR 2736-2024
Document abstract:
zaslanie listu s upozornením na neúplnosť predloženej žiadosti (04.07.2024) a zaslanie listu so žiadosťou o zaslanie záväzného stanoviska k ekonomickej časti Plánu V. etapy vyraďovania JE A1 (08.07.2024)
Published on official board:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published from:
04.07.2024
Registry symbol:
Documents author:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published to:
19.07.2024
Registry case:
Name of official document:
UJD SR 2844-2024
Document abstract:
rozhodnutie o prerušení správneho konania
Published on official board:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published from:
03.07.2024
Registry symbol:
Documents author:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published to:
18.07.2024
Registry case:
Name of official document:
UJD SR 2360-2024
Document abstract:
zverejnenie rozhodnutia č. 288/2024
Published on official board:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published from:
03.07.2024
Registry symbol:
Documents author:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published to:
18.07.2024
Registry case:
Name of official document:
UJD SR 2936-2024
Document abstract:
oznámenie o začiatku správneho konania
Published on official board:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published from:
03.07.2024
Registry symbol:
Documents author:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published to:
18.07.2024
Registry case:
Name of official document:
UJD SR 2844-2024
Document abstract:
upovedomenie o začiatku správneho konania
Published on official board:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published from:
02.07.2024
Registry symbol:
Documents author:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published to:
17.07.2024
Registry case:
Name of official document:
UJD SR 1335-2024
Document abstract:
upovedomenie o návrhu rozhodnutia
Published on official board:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published from:
07.04.2020
Registry symbol:
Documents author:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Retícia proti spracovávaniu rádioaktívneho odpadu
Document abstract:
Úradu jadrového dozoru SR bola dňa 14.01.2020 listom Ministerstva životného prostredia SR postúpená na vybavenie 1. a 3. časť petície "Petícia proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR", zaevidovaná ako č. záznamu 343/2020.
Published on official board:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published from:
27.02.2020
Registry symbol:
Documents author:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Výsledok vybavenia petície
Document abstract:
Petícia proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR.
Published on official board:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published from:
12.06.2019
Registry symbol:
Documents author:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Published to:
Registry case:
UJD SR 2211-2019
Name of official document:
Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality
Document abstract:
Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívanie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre prechodové skrinky LOCA BTII v rozsahu prílohy č. 3 PNM34405860 rev. 01 a požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ pre 3. a 4. blok MO34
«12»