Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 134

Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
24.05.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
23.06.2019
Registry case:
Name of official document:
Výzva na predkladanie ponúk na práce na MŠ Zuzkin park 2 Košice
Document abstract:
Predmet zákazky: Výmena okien na chodbe materskej školy“ Dňa 24.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien na chodbe materskej školy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 04.06.2019 do 09:00 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
24.05.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
23.06.2019
Registry case:
Name of official document:
Výzva na predkladanie ponúk na práce na ZŠ Užhorodská 39, Košice
Document abstract:
Predmet zákazky: Výmena okien vo veľkej a malej telocvični“ Dňa 23.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien vo veľkej a malej telocvični“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 30.05.2019 do 12:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
24.05.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
23.06.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o zadávaní zákaziek pre Školskú jedáleň Kežmarská 28, Košice
Document abstract:
Predmet zákazky: "Nákup potravín pre školskú jedáleň - Hydina" Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 30.5.2019 do 15,00 hod. Viacej informácií nájdete na odkaze ŠJ: http://sjke.sk/kezmarska/info/obstaravanie
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
24.05.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
22.06.2019
Registry case:
Name of official document:
Stavebné úpravy v byte č. 10 na 5. poschodí, vo vchode č.6 bytového domu Jasuschova 6, 8 Košice
Document abstract:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu časti dokončenej stavby – stavebné úpravy v byte č. 10 na 5. poschodí, vo vchode č.6 bytového domu Jasuschova 6,8, v Mestskej časti Košice - KVP.
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
24.05.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
23.06.2019
Registry case:
Name of official document:
V596 – Pereš, Haburská, Bystrická - zriadenie TS, VN, NN
Document abstract:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „V596 – Pereš, Haburská, Bystrická - zriadenie TS, VN, NN“, na pozemkoch registra KN-C parc. č. 778/15, 1028, 777/1, 1027/1, 212/3, 1026 a pozemkoch registra KN-E 238/43 (KN-C p.č. 1035), 238/44 (KN-C p.č. 1035) a 237/49 (KN-C p.č.1036), kat. úz. Pereš
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
24.05.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
23.06.2019
Registry case:
Name of official document:
Zmena dokončenej stavby bytového domu Pokroku 12,14,16, Košice
Document abstract:
Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Pokroku 12,14,16, Košice, súpisné číslo 187, na pozemkoch registra C, parcelné číslo 158,159,160, katastrálne územie Terasa,
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
24.05.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
23.06.2019
Registry case:
Name of official document:
Obnova bytového domu Krakovská č. 12, Košice
Document abstract:
Kolaudačné rozhodnutie podľa ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
23.05.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
21.06.2019
Registry case:
Name of official document:
Výzva na predkladanie ponúk na práce na ZŠ Fábryho 44, Košice
Document abstract:
Predmet zákazky: „Realizácia vysprávok a malieb stien, chodieb, schodiska a vstupného vestibulu“ Dňa 22.05.2019 bola vyhlásená zákazka „„Realizácia vysprávok a malieb stien, chodieb, schodiska a vstupného vestibulu““ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 29.5.2019 do 12:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
23.05.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
21.06.2019
Registry case:
Name of official document:
Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odb. učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice
Document abstract:
Lehota na predkladanie ponúk je do 05.06.2019 do 10:00 hod.
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
23.05.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
22.06.2019
Registry case:
Name of official document:
Výzva na predkladanie ponúk - Materiálno – technické zabezpečenie športového podujatia "THE RUN 2019"
Document abstract:
Lehota na predkladanie ponúk je do 30.5.2019 do12.00hod.