Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 87

Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.09.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
15.10.2019
Registry case:
Name of official document:
Byt č. 5 na 2. poschodí Vodná 6, Košice, rekonštrukcia UK
Document abstract:
Stavebné povolenie
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.09.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
15.10.2019
Registry case:
Name of official document:
Novostavba rodinného domu na pozemku KN-C číslo 293/1, k.ú. Myslava
Document abstract:
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre novostavbu rodinného domu na pozemku KN-C číslo 293/1, k.ú. Myslava, so zásobovaním el. energiou novozriadenou elektrickou prípojkou, zásobovaním vodou existujúcou vodovodnou prípojkou a odvedením splaškov novozriadenou kanalizačnou prípojkou na pozemku KN-C číslo 292/1, k.ú. Myslava.
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.09.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
12.10.2019
Registry case:
Name of official document:
INS_FTTH_KE_ZELR_00_Šaca
Document abstract:
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.09.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
12.10.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Turgenevova 38, Košice
Document abstract:
Predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň – ,,Mlieko, mliečne výrobky, mrazené ryby, hydina a rôzne potravinárske výrobky“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 18.9.2019 do 9,00 hod. Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/turgenevova38/nastenka
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.09.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
11.10.2019
Registry case:
Name of official document:
ZS a RR bod Košice Sokolovská KE SOK
Document abstract:
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.09.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
12.10.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Miškovecká 20, Košice
Document abstract:
Predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň – ,,Mlieko, mliečne výrobky, mrazené ryby, hydina a rôzne potravinárske výrobky“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 18.9.2019 do 9,00 hod. Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/miskovecka20/nastenka
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.09.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
15.10.2019
Registry case:
Name of official document:
Zmena dokončenej stavby bytového domu Kežmarská č.1 Košice
Document abstract:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Kežmarská č.1 Košice, súpisné číslo 308, na pozemku parcela registra „C“ číslo 912 katastrálne územie Terasa, a to vyhotovenie nových loggií k bytovému domu na pozemkoch KN-C číslo 929/39,929/40,929/41,929/42, v Košiciach, Mestská časť Košice - Západ.
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.09.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
15.10.2019
Registry case:
Name of official document:
Dielňa, karosáreň, prípravňa, Ťahanovce
Document abstract:
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.09.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
15.10.2019
Registry case:
Name of official document:
Rekonštrukcia plynovodov UO2788 Košice Barca – Sever, Hraničná v Košiciach
Document abstract:
OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.09.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
15.10.2019
Registry case:
Name of official document:
Bytový dom - nadstavba a zobytnenie podkrovia, Bajzova 1, Košice
Document abstract:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania