Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 59

Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
19.01.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
16.02.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o prerokovaní Zadania pre Územný plán zóny Košice - Šebastovce
Document abstract:
Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade § 20 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení verejné prerokovanie návrhu „Zadania Územného plánu zóny Košice – Šebastovce“.
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
19.01.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
16.02.2019
Registry case:
Name of official document:
Obnova bytového domu Cottbuská 5,7, Košice - stavebné povolenie
Document abstract:
Stavebné povolenie pre stavbu „Obnova bytového domu Cottbuská 5,7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 1367 na pozemkoch parc. č. 3755/95 a 3755/513, kat. úz. Grunt, Cottbuská ulica č. 5 a 7 v Košiciach, spočívajúca v stavebných úpravách
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
19.01.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
16.02.2019
Registry case:
Name of official document:
Rekonštrukcia plynovodov Košice, KVP, Húskova - Rozšírenie - Stavebné povolenie
Document abstract:
Stavebné povolenie pre stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Košice, KVP, Húskova - Rozšírenie“, formou zmeny líniovej stavby, v rozsahu výmeny oceľového potrubia za nové PE potrubie vrátane prípojok
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
19.01.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
17.02.2019
Registry case:
Name of official document:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: KN E č.: 782/501, 781/3, 781/2, 781/1 a 780/501 k. ú. Košická Nová Ves
Document abstract:
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 6 ks drevín rastúcich na parcelách č.: KN E č.: 782/501, 781/3, 781/2, 781/1 a 780/501 k. ú. Košická Nová Ves
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
19.01.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
16.02.2019
Registry case:
Name of official document:
Zmena časti dokončenej stavby – stavebné úpravy v byte č. 21 v bytovom dome Wuppertálska 3, v MČ Košice - KVP
Document abstract:
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
19.01.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
16.02.2019
Registry case:
Name of official document:
BYTOVÝ DOM s polyfunkciou Idanská ulica
Document abstract:
Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OVBP2-219/006370 zo dňa 10.01.2019 vo veci odvolania voči rozhodnutiu Mesta Košice, pracoviska Košice Západ č. MK/A/2018/11334-14/II/GAZ zo dňa 26.09.2018 o umiestnení stavby „BYTOVÝ DOM s polyfunkciou“, v katastrálnom území Terasa, na pozemkoch KN-C č. 2597/1, s prípojkami na ďalších pozemkoch 2597/2, 2598/1, 2598/2, 2447/165, 2447/118, 2447/126, 2447/1, 2598/9 a 2447/88, ul. Idanská
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
19.01.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
15.02.2019
Registry case:
Name of official document:
Návrh na zmenu VZN č. 157 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Document abstract:
Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete posielať do 27.01.2019
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
19.01.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
16.02.2019
Registry case:
Name of official document:
Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 – RS Šebastovce
Document abstract:
Oznámenie o pokračovaní územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
19.01.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
15.02.2019
Registry case:
Name of official document:
Strategický park Haniska
Document abstract:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.01.2019 bol Mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ navrhovanej činnosti: „Strategický park Haniska“
Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
16.01.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
14.02.2019
Registry case:
Name of official document:
Komplexná obnova bytového domu, Juhoslovanská 1, Košice
Document abstract:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania.
«123456»