Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 105

Published on official board:
Mesto Košice (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice (OVM)
Published to:
15.07.2021
Registry case:
Name of official document:
Hala opráv MOTOR-CAR Košice, Rekonštrukcia OEZ, Dopravná 5, Košice
Document abstract:
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania
Published on official board:
Mesto Košice (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice (OVM)
Published to:
14.07.2021
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Ipeľská 10, Košice
Document abstract:
Predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Zelenina, ovocie a zemiaky“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 18.06.2021 Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/ipelska10/nastenka
Published on official board:
Mesto Košice (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice (OVM)
Published to:
14.07.2021
Registry case:
Name of official document:
Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Document abstract:
Predmet zákazky: „Odlučovač tukov“ Dňa 14.6.2021 bola vyhlásená zákazka „Odlučovač tukov“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 24.6.2021 do 08:00 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/
Published on official board:
Mesto Košice (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice (OVM)
Published to:
14.07.2021
Registry case:
Name of official document:
Ubytovne pre krátkodobé ubytovanie UB.obj. A a UB. - obj B, SO 201-01 Komunikácia a spevnené plochy
Document abstract:
Žiadosť o stavebné povolenie
Published on official board:
Mesto Košice (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice (OVM)
Published to:
14.07.2021
Registry case:
Name of official document:
Optická prípojka – Obytný súbor Budimír
Document abstract:
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Published on official board:
Mesto Košice (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice (OVM)
Published to:
14.07.2021
Registry case:
Name of official document:
Rodinný dom - novostavba na Kameničnej ulici - územné rozhodnutie
Document abstract:
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Rodinný dom - novostavba“ na Kameničnej ulici na pozemku KN-C parcelné číslo č. 921/2 v katastrálnom území Poľov v Košiciach s napojením na verejné inžinierske siete novozriadenými prípojkami vody, kanalizácie a el.energie,
Published on official board:
Mesto Košice (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice (OVM)
Published to:
14.07.2021
Registry case:
Name of official document:
Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice
Document abstract:
v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Published on official board:
Mesto Košice (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice (OVM)
Published to:
14.07.2021
Registry case:
Name of official document:
Znižovanie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach, Palackého 14, Košice
Document abstract:
Kolaudačné rozhodnutie
Published on official board:
Mesto Košice (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice (OVM)
Published to:
14.07.2021
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Za priekopou 57, Košice - Myslava
Document abstract:
Predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň – Zelenina, ovocie a zemiaky“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 18.06.2021 Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/zapriekopou57/nastenka
Published on official board:
Mesto Košice (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice (OVM)
Published to:
14.07.2021
Registry case:
Name of official document:
Návrh na nové VZN o zriadení Centra voľného času, Fábryho 44, Košice
Document abstract:
Vaše pripomienky k navrhovanému zneniu VZN je možné zasielať do 24.06.2021 na email beata.lopusniakova@kosice.sk