Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 28

Published on official board:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Published from:
28.08.2023
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Published to:
26.09.2023
Registry case:
Name of official document:
Zverejnenie zámeru previesť ne
Document abstract:
Z v e r e j n e n i e z á m e r u previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Published on official board:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Published from:
08.04.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z roz
Document abstract:
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa zo dňa 27. 04. 2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa.
Published on official board:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Published from:
27.05.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie ná
Document abstract:
Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy
Published on official board:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Published from:
19.05.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na náj
Document abstract:
obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely, reštauračné účely alebo poskytovanie služieb
Published on official board:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Published from:
19.05.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Nová Baňa (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Návrh: Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2020
Document abstract:
Návrh: Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2020
Published on official board:
Mesto Nová Baňa
Published from:
25.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Nová Baňa
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Mesto Nová Baňa obchodnú verejnú súťaž na prevod v
Document abstract:
Mesto Nová Baňa obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku
Published on official board:
Mesto Nová Baňa
Published from:
25.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Nová Baňa
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž n
Document abstract:
Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy
Published on official board:
Mesto Nová Baňa
Published from:
30.04.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Nová Baňa
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/
Document abstract:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2020 zo dňa 19.02.2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa.
Published on official board:
Mesto Nová Baňa
Published from:
28.03.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Nová Baňa
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o dražbe
Document abstract:
Oznámenie o dražbe
Published on official board:
Mesto Nová Baňa
Published from:
25.03.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Nová Baňa
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška – výzva na odstránenie a okliesne
Document abstract:
Verejná vyhláška – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov podľa obsahu v prílohe (VN 456 NN)
«123»