Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 1517

Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
EB2
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
06.07.2024
Registry case:
2.4.1-10904-2022/73478
Name of official document:
Začaté správne konanie č.: 2.4.1-10904-2022
Document abstract:
Peter Žamboky, Ulica Š. Baniča 777/2, 971 01 Prievidza, podal dňa 06. 07. 2022 na orgán ochrany prírody a krajiny žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks ihličnatej dreviny (obvod kmeňa 130 cm), ktorý rastie na pozemku C-KN parc. č. 5788 (druh pozemku Zastavaná plcha a nádvorie), z dôvodu, že drevina ohrozuje majetok, je nebezpečná a vysoká. Pozemok je v spoluvlastníctve žiadateľa, v k. ú. Prievidza, v zastavanom území obce.
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
AG2
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
24.07.2022
Registry case:
2.0-142-2022/73619
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 06.07.2022
Document abstract:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 06.07.2022
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o utvorení volebných obvodov
Document abstract:
Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29.októbra 2022
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o rozsahu výkonu primátora mesta
Document abstract:
Oznámenie o rozsahu výkonu primátora mesta pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby
Document abstract:
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
05.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
27.06.2024
Registry case:
Name of official document:
Obchodná verejná súťaž - pozemok Riečna ul.
Document abstract:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, zapísané na LV č. 1, nachádzajúce sa na konci Riečnej ulice a to: - pozemok parcela registra C KN č. 8122/21, orná pôda vo výmere 5403 m2 - pozemok parcela registra C KN č. 8122/1, orná pôda vo výmere 169896 m2 pozn. na fizyckej ÚT zverejnené 29.6.2022
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
04.07.2022
Registry symbol:
AG2
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
22.07.2022
Registry case:
2.0-142-2022/73365
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 04.07.2022
Document abstract:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 04.07.2022
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
04.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
19.07.2022
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania
Document abstract:
Bytový komplex – RIVERSIDE Prievidza - SO-04 Areálová dažďová kanalizácia a prípojky, SO-05 Areálová splašková kanalizácia a prípojky, SO-06 Rozšírenie verejného vodovodu, SO-07 Vodovodné prípojky - oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
01.07.2022
Registry symbol:
AG2
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
19.07.2022
Registry case:
2.0-142-2022/73120
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 01.07.2022
Document abstract:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 01.07.2022
Published on official board:
Mesto Prievidza (OVM)
Published from:
01.07.2022
Registry symbol:
TS1
Documents author:
Mesto Prievidza (OVM)
Published to:
16.07.2022
Registry case:
2.4.2-9383-2022/72915
Name of official document:
Rozhodnutie
Document abstract:
Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením - JUDr. Ing. Pietrik