Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 108

Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
31.08.2021
Registry case:
Name of official document:
2. Zmena rozpoctu
Document abstract:
2. Zmena rozpočtu a pripomienkovanie
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
01.07.2021
Registry case:
Name of official document:
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020
Document abstract:
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
01.07.2021
Registry case:
Name of official document:
Zámer predaja pozemkov - Majerčák
Document abstract:
ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Predaj geometrickým plánom č. 13/2021 novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 9621/3 (zast. pl.) s výmerou 329 m2 z parciel parc. č. KN-E 7827, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ľubomíra Majerčáka a manž. Jany Majerčákovej, Pod Tepličkou 5903/28, 052 01 Spišská Nová Ves, SR. Ide po pozemok, ktorý tvorí prístup a dvor rodinného domu v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov.
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
01.07.2021
Registry case:
Name of official document:
zámer zámeny pozemkov -Hudáková
Document abstract:
ZVEREJNENIE ZÁMERU ZÁMENY ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Zámena pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves takto: - do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, geometrickým plánom č. 27/2021 novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 7897/54 (TTP) s výmerou 22 m2, z pozemku parc. č. KN-C 7897/17, zapísaného v LV 5471, k. ú. Spišská Nová Ves, - do výlučného vlastníctva MUDr. Renáty Hudákovej, Považská 3362/11A, 052 01 Spišská Nová Ves, geometrickým plánom č. 27/2021 novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 7897/55 (TTP) s výmerou 22 m2, z pozemku parc. č. KN-E 55690, zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves. Touto zámenou získa mesto do vlastníctva pozemok funkčne spojený s miestnou komunikáciou vo svojom vlastníctve.
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
01.07.2021
Registry case:
Name of official document:
Zámer predaja pozemkov - Jalč
Document abstract:
ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Predaj geometrickým plánom č. 101/2020 novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8418/2 (záhrada) s výmerou 356 m2 z parciel parc. č. KN-E 55824/2 a KN-E 55823, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Rastislava Jalča a manž. Zuzany Jalčovej, Horská 9332/3, 053 31 Spišská Nová Ves, SR. Ide o pozemok, ktorý žiadatelia dlhoročne udržiavajú a využívajú ako dvor a záhradu pri stavbách vo svojom vlastníctve.
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
01.07.2021
Registry case:
Name of official document:
zámer zámeny pozemkov - Kráľ
Document abstract:
ZVEREJNENIE ZÁMERU ZÁMENY ČASTI MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Zámena pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves takto: - do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, parc. č. KN-C 1502/2 (ost. pl.) s výmerou 146 m2, zapísaná v LV 497, kat. územie Spišská Nová Ves, - do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Kráľa a manž. Terézie Kráľovej, Duklianska 1335/39, 052 01 Spišská Nová Ves, SR, geometrickým plánom č. 14/2021 novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1492/24 (ost. pl.) s výmerou 255 m2 z parcely parc. č. KN-C 1492/13, zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves. Touto zámenou mesto Spišská Nová Ves získa do vlastníctva pozemok, na ktorom sa nachádza chodník pre peších a pás udržiavanej mestskej zelene.
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
VN
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
29.06.2021
Registry case:
52476
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielky
Document abstract:
Oznámenie o uložení zásielky P. Puškár (2003)
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
VN
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
29.06.2021
Registry case:
52475
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielky
Document abstract:
Oznámenie o uložení zásielky K. Faithová (1986)
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
29.06.2021
Registry case:
Name of official document:
Návrh plánu kontr. činnosti HK na II. polrok 2021
Document abstract:
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na 2.polrok 2021.
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
15.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
15.06.2021
Registry case:
Name of official document:
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020
Document abstract:
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach