Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 11

Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
23.02.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
10.03.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielky I. Klučiar
Document abstract:
Oznámenie o uložení zásielky I. Klučiar
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
22.02.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
08.03.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o začatí konania a dod. povolení stavby
Document abstract:
Vec : Rodinný dom, Chorvátsky Grob, PANÓNSKY HÁJ 3 Stavebník : Zlatica Švábyová, Soblahovska 61, 911 01 Trenčín a Milan Šváby, Soblahovska 61, 911 01 Trenčín, Pozemky : register "C" parc. č. 1656/528, 1656/529 v katastrálnom území Chorvátsky Grob.
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
21.02.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
08.03.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Document abstract:
Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania Stavba: „2x Rodinný dom ARD DUO – každý s dvomi bytovými jednotkami „ Stavebník: Kamil Száz Miesto stavby: Chorvátska ulica, k.ú. Chorvátsky Grob
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
20.02.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
06.03.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Document abstract:
Stavebník : Sliačska s.r.o., IČO : 44515791, Drieňová 14, 821 04 Bratislava Pozemky : register "C" parc. č. 1658/9, 1658/13, 1658/19, 1658/20,1667/1 , v katastrálnom území Chorvátsky Grob
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
12.02.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
26.02.2024
Registry case:
Name of official document:
Voľby do EP na území SR Informácie pre voliča
Document abstract:
Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
12.02.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
26.02.2024
Registry case:
Name of official document:
Elections to the EP in the territory of the SR
Document abstract:
Information for the voter Date and time of elections, Right to vote, Right to be elected, Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters in the Slovak republic, Voter certificate, Voting procedure
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
09.02.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
26.02.2024
Registry case:
Name of official document:
Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 26.02.2024
Document abstract:
Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 26.02.2024
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
06.08.2021
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Rozhodnutie – zastavenie konania Stavba: VN napájač pre projekt Triblavina – kostrová infraštruktúra Stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s. Lokalita: Bernolákovo Miesto stavby k.ú. Bernolákovo
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
18.06.2021
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Document abstract:
Stavebník : MCST, a.s., Vajnorská 136, 832 61 Bratislava Lokalita : PROMCEN Parc. č. : register "C" parc. č. 1647/1, 1647/2, 1647/107, 1647/134, 1647/145, 1647/182, 1647/190, 1647/191, 1647/195, 1647/197, 1647/208, 1647/209, 1647/210, 1647/212, 1647/213, 1647/214, 1647/215, 1647/221, 1647/222, 1647/224, 1647/225, 1647/227, 1647/228, 1651, 1656/30, 1656/578, 1656/628, 1656/629, 1656/828, 1656/829, 1656/830, 1656/831, 1656/832, 1656/833, 1656/834, 1656/835, 1656/836, 1656/837, 1656/838, 1656/841, 1656/843, 1656/844, 1656/846, 1656/849, 1656/852, 1656/853, 1656/882, 1656/895, 1656/896, 1656/897, 1656/898, 1656/899, 1658/123, 1668 v katastrálnom území Chorvátsky Grob.
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
16.04.2021
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Uznesenia a nariadenia z OcZ dňa 13.04.2021
Document abstract:
«12»