Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 17

Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
22.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
07.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Zrušenie trvalého pobytu M. Raček
Document abstract:
Zrušenie trvalého pobytu M. Raček
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
19.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
03.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 24.04.2024
Document abstract:
Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 24.04.2024
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
19.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
03.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Uznesenia OcZ
Document abstract:
UZNESENIA č. 43 - 53/2024 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob konaného dňa 15.4.2024
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
18.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
06.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného
Document abstract:
Stavba: „Chorvátsky Grob, TRIANGEL – areál rodinných domov – Čierna Voda,I. etapa – infraštruktúra „ Stavebník: Obec Chorvátsky Grob Miesto stavby: v katastrálnom území Chorvátsky Grob na parcelách číslo: 1559/1; 1560; 1565; 1566/1; 1567; 1568/1; 1568/2 – register „E“, 1569; 1569/53; 1569/2; 1569/6; 1569/179; 1569/180; 1569/181; 1569/182; 1569/1; 1569/187; 1569/247; 1569/886; 1569/887; 1569/866; 1586 - register „C“
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
16.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
30.04.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
Document abstract:
Navrhovateľ : Sliačska s.r.o., IČO : 44515791, Drieňová 14, 821 04 Bratislava Stavba : JUHÁSOV DVOR – objekt SO 010 Verejný vodovod, SO 011 Verejná kanalizácia ( splašková, dažďová ), SO 011A Verejná kanalizácia – splašková, SO 011B Splašková kanalizácia na parc .č. : 1658/9, 1658/13, 1658/19, 1658/20, 1667/1, 1587/5, v katastrálnom území Chorvátsky Grob
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
15.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
29.04.2024
Registry case:
Name of official document:
Uznesenia OcZ
Document abstract:
Uznesenia zo zasadnutia OcZ konaného dňa 12.04.2024
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
15.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
23.04.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o začatí konania o súhlase na výrub drev
Document abstract:
Vec: Chorvátsky Grob – oznámenie o začatí konania o súhlase na výrub dreviny – 2x smrek strieborný Žiadateľ: Katarína Danielová a Lukáš Daniel, Antona Bernoláka 705/2, 900 25 Chorvátsky Grob Miesto stavby: Ulica Antona Bernoláka, pozemok reg. C KN p.č. 2350/17, k.ú. Chorvátsky Grob
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
09.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
09.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Zverejnenie správy o hodnotení činnosti
Document abstract:
Zverejnenie správy o hodnotení činnosti
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
09.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
09.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Verejné prerokovanie EIA
Document abstract:
"IBV Chorvátsky Grob, lokalita Výhon-etapy I.-IV."
Published on official board:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published from:
08.04.2024
Registry symbol:
Documents author:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Published to:
30.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Dražobná vyhláška
Document abstract:
Dražobná vyhláška
«12»