Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 17

Published on official board:
Obec Nesluša (OVM)
Published from:
01.03.2024
Registry symbol:
VV2024/28
Documents author:
Obec Nesluša (OVM)
Published to:
15.03.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o doručení písomnosti
Document abstract:
Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Miroslava Bobka, trvale bytom Nesluša.
Published on official board:
Obec Nesluša (OVM)
Published from:
01.03.2024
Registry symbol:
VV2024/27
Documents author:
Obec Nesluša (OVM)
Published to:
15.03.2024
Registry case:
OU-S2024/00177/927-1
Name of official document:
Oznámenie - vydanie súhlasu na výrub drevín
Document abstract:
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 20 ks drevín, z toho 8 ks jaseň, 3 ks vŕba, 5 ks jabloň, 3 ks čerešňa a 1 ks orech, na základe žiadosti pána Petra Ondruška, bytom Jašíkova 2469, 022 01 Čadca.
Published on official board:
Obec Nesluša (OVM)
Published from:
29.02.2024
Registry symbol:
VV2024/26
Documents author:
Okresný súd Žilina
Published to:
28.02.2025
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška v konaní o vyhlásenie za mŕtveho
Document abstract:
Verejná vyhláška Okresného súdu Žilina v konaní o vyhlásenie za mŕtveho - Agáta Balošáková, rod. Škvrndová (Agatha Skvrnda), nar. 22. 03. 1881, naposledy bytom Nesluša.
Published on official board:
Obec Nesluša (OVM)
Published from:
29.02.2024
Registry symbol:
VV2024/25
Documents author:
Obec Nesluša (OVM)
Published to:
31.05.2024
Registry case:
Name of official document:
Výkaz o komunálnom odpade
Document abstract:
Výkaz o komunálnom odpade z obce Nesluša za rok 2023.
Published on official board:
Obec Nesluša (OVM)
Published from:
29.02.2024
Registry symbol:
VV2024/24
Documents author:
Obec Nesluša (OVM)
Published to:
14.03.2024
Registry case:
Name of official document:
Informovanie o úrovni triedenia odpadov
Document abstract:
Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2023 v obci Nesluša predstavuje podiel 38,15 % z celkového množstva odpadov.
Published on official board:
Obec Nesluša (OVM)
Published from:
28.02.2024
Registry symbol:
EON2024
Documents author:
Obec Nesluša (OVM)
Published to:
13.03.2024
Registry case:
Name of official document:
Ekonomicky oprávnené náklady pre rok 2024
Document abstract:
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. pre rok 2024.
Published on official board:
Obec Nesluša (OVM)
Published from:
27.02.2024
Registry symbol:
VV2024/23
Documents author:
Obec Nesluša (OVM)
Published to:
12.03.2024
Registry case:
Name of official document:
Oznámenia o doručení písomnosti
Document abstract:
Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Štefana Štrkáča, trvale bytom Nesluša a p. Martina Vlčka, trvale bytom Nesluša.
Published on official board:
Obec Nesluša (OVM)
Published from:
27.02.2024
Registry symbol:
VV2024/21
Documents author:
Obec Nesluša (OVM)
Published to:
27.03.2024
Registry case:
Name of official document:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Document abstract:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nesluša na roky 2023 - 2032.
Published on official board:
Obec Nesluša (OVM)
Published from:
27.02.2024
Registry symbol:
VV2024/22
Documents author:
Obec Nesluša (OVM)
Published to:
28.02.2025
Registry case:
Name of official document:
Evidencia štandardov kvality - voda 2023
Document abstract:
Evidencia štandardov kvality za oblasť voda pitná za rok 2023.
Published on official board:
Obec Nesluša (OVM)
Published from:
23.02.2024
Registry symbol:
VZN
Documents author:
Obec Nesluša (OVM)
Published to:
08.03.2024
Registry case:
Name of official document:
Návrh VZN o miestnych daniach
Document abstract:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje.
«12»