Published document „Plán využívania ložiska štrkopieskov Sučany -Veľké Diely na roky 2020-(2027)-2030“ Zverejnenie informácií v zmysle ust. §35 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov