Published document VV- Upovedomenie o pokračovaní správneho konania