Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
30.05.2020
Registratúrna značka:
PUSR-2020/5114-5/36745/JAN
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
13.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené od:
30.05.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zverejnené do:
13.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
06788/2020/SV/42209
Názov dokumentu:
Upovedomenie účastníkov konania o predĺžení lehoty
Anotácia dokumentu:
Upovedomenie účastníkov konania o predĺžení lehoty pre rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2019/11201/KVJ zo dňa 01. 10. 2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
30.05.2020
Registratúrna značka:
KPUTT-2020/9449-5/38606/Grz
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
13.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
30.05.2020
Registratúrna značka:
KPUNR-2020/9982-3/35231/PAT
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
13.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
«1»