Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Rabčice
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Rabčice
Zverejnené do:
29.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Voľby do NR SR 2020 - oznámenie a informácie
Anotácia dokumentu:
Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia SR: ocu@rabcice.sk.   Informácia o podmienkach hlasovania poštou. [https://www.rabcice.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1609_4.pdf&original=Informácie o podmienkach hlasovania poštou.pdf]   Informácie pre voliča [https://www.rabcice.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1609_1.docx&original=voľby - info.docx]
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Sever
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Sever
Zverejnené do:
29.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o mieste uloženia zásielky
Anotácia dokumentu:
V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Tibor Dolyák, Košice – Sever.Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 15.11.2019 do 30.11.2019.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Horná Ves, okres Prievidza
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Horná Ves, okres Prievidza
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh na VZN č. 6/2019
Anotácia dokumentu:
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky na adresu obechornaves@atlas.sk, alebo ústne do zápisnice na Obec Horná Ves, Obecný úrad č. 191.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Horná Ves, okres Prievidza
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Horná Ves, okres Prievidza
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh na VZN č. 5/2019
Anotácia dokumentu:
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky na adresu obechornaves@atlas.sk, alebo ústne do zápisnice na Obec Horná Ves, Obecný úrad č. 191.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Horná Ves, okres Prievidza
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Horná Ves, okres Prievidza
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh na VZN č. 3/2019
Anotácia dokumentu:
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky na adresu obechornaves@atlas.sk, alebo ústne do zápisnice na Obec Horná Ves, Obecný úrad č. 191.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Horná Ves, okres Prievidza
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Horná Ves, okres Prievidza
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh na VZN č. 7/2019
Anotácia dokumentu:
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky na adresu obechornaves@atlas.sk, alebo ústne do zápisnice na Obec Horná Ves, Obecný úrad č. 191.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bystričany
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bystričany
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh Dodatku č. 3 k VZN 4/2016 o určení podrobností financovania materskej školy, školského klubu detí a zariadení školského stravovania na území obce Bystričany
Anotácia dokumentu:
Návrh Dodatku č.3 kVZN 4/2016
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bystričany
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bystričany
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN 5/2019 o miestnych daniach
Anotácia dokumentu:
Návrh VZN č.5/2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bystričany
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bystričany
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN 6/2019 o miestnom podplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Anotácia dokumentu:
Návrh VZN č.6/2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Bystričany
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Bystričany
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN 7/2019 o užívaní verejnej kanalácie a nakladaní s odpadovými vodami na území Obce Bystričany
Anotácia dokumentu:
Návrh VZN č.7/2019