Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Dnes zverejnené dokumenty

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prešov
Zverejnené od:
08.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prešov
Zverejnené do:
07.05.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Informácia o zastavení konania
Anotácia dokumentu:
Informácia o zastavení konania vo veci žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín vo verejnej zeleni pre žiadateľa Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov. Predmetné dreviny sa nachádzajú vo verejnej zeleni v meste Prešov v lokalite ulica Svätoplukova, Kmeťovo stromoradie, Záhrada umenia.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prešov
Zverejnené od:
08.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prešov
Zverejnené do:
23.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti
Anotácia dokumentu:
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 14115/3 o výmere 30 m2, trvalý trávny porast, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania vjazdu na súkromný pozemok na ul. Kúty v Prešove.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prešov
Zverejnené od:
08.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prešov
Zverejnené do:
23.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti
Anotácia dokumentu:
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 14445/1 o výmere 15m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod stánkom na ul. Justičná v Prešove.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prešov
Zverejnené od:
08.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Prešov
Zverejnené do:
23.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti
Anotácia dokumentu:
Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 97 41 o výmere 11 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania parkovacieho miesta v lokalite ul. Vajanského v Prešove do doby zavedenia regulácie statickej dopravy.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Čadca
Zverejnené od:
08.04.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Čadca
Zverejnené do:
22.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-CA-PLO1-2020/000106-026
Názov dokumentu:
CUET-00014/2020/OUCA
Anotácia dokumentu:
«1»