Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 17

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
22.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
07.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu M. Raček
Anotácia dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu M. Raček
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
19.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
03.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 24.04.2024
Anotácia dokumentu:
Pozvánka na zasadnutie OcZ dňa 24.04.2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
19.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
03.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Uznesenia OcZ
Anotácia dokumentu:
UZNESENIA č. 43 - 53/2024 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob konaného dňa 15.4.2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
18.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
06.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného
Anotácia dokumentu:
Stavba: „Chorvátsky Grob, TRIANGEL – areál rodinných domov – Čierna Voda,I. etapa – infraštruktúra „ Stavebník: Obec Chorvátsky Grob Miesto stavby: v katastrálnom území Chorvátsky Grob na parcelách číslo: 1559/1; 1560; 1565; 1566/1; 1567; 1568/1; 1568/2 – register „E“, 1569; 1569/53; 1569/2; 1569/6; 1569/179; 1569/180; 1569/181; 1569/182; 1569/1; 1569/187; 1569/247; 1569/886; 1569/887; 1569/866; 1586 - register „C“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
16.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
30.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
Anotácia dokumentu:
Navrhovateľ : Sliačska s.r.o., IČO : 44515791, Drieňová 14, 821 04 Bratislava Stavba : JUHÁSOV DVOR – objekt SO 010 Verejný vodovod, SO 011 Verejná kanalizácia ( splašková, dažďová ), SO 011A Verejná kanalizácia – splašková, SO 011B Splašková kanalizácia na parc .č. : 1658/9, 1658/13, 1658/19, 1658/20, 1667/1, 1587/5, v katastrálnom území Chorvátsky Grob
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
15.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
23.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania o súhlase na výrub drev
Anotácia dokumentu:
Vec: Chorvátsky Grob – oznámenie o začatí konania o súhlase na výrub dreviny – 2x smrek strieborný Žiadateľ: Katarína Danielová a Lukáš Daniel, Antona Bernoláka 705/2, 900 25 Chorvátsky Grob Miesto stavby: Ulica Antona Bernoláka, pozemok reg. C KN p.č. 2350/17, k.ú. Chorvátsky Grob
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
15.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
29.04.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Uznesenia OcZ
Anotácia dokumentu:
Uznesenia zo zasadnutia OcZ konaného dňa 12.04.2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
09.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
09.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejné prerokovanie EIA
Anotácia dokumentu:
"IBV Chorvátsky Grob, lokalita Výhon-etapy I.-IV."
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
09.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
09.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zverejnenie správy o hodnotení činnosti
Anotácia dokumentu:
Zverejnenie správy o hodnotení činnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené od:
08.04.2024
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Chorvátsky Grob (OVM)
Zverejnené do:
30.05.2024
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dražobná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Dražobná vyhláška
«12»