Zverejnený dokument Obnova bytového domu na Mikovíniho 22 v Košiciach

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
11.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
09.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu na Mikovíniho 22 v Košiciach
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - VBaNP Mikovíniho 22, Košice.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 218,12 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.