Zverejnený dokument Stavebné povolenie

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Zborov nad Bystricou
Zverejnené od:
10.09.2019
Registratúrna značka:
TO21
Autor dokumentov:
Obec Zborov nad Bystricou
Zverejnené do:
25.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
945/508/2019
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Typ dokumentu:
Elektronický úradný dokument
Anotácia dokumentu:
Lukáš Sýkora, bytom A. Bernoláka 2611/24, 022 01 Čadca a Lenka Sýkorová, bytom Rieka 2246, 022 01 Čadca - stavebné povolenie na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemkoch parc. č. CKN 474/1 a 474/3 v kat. území Zborov nad Bystricou
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
Názov prílohy:
Lukáš Sýkora - Novostavba rodinného domu.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 325,75 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.