Zverejnený dokument oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Považská Bystrica
Zverejnené od:
12.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Považská Bystrica
Zverejnené do:
26.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Mesto Považská Bystrica oznamuje začatie dodatočného stavebného konania na stavbu "Účelová komunikácia v katastrálnom území Milochov, pre stavebníkov Dušana Gašpárka a Andreu Gašpárkovú, obaja bytom Milochov 123, 017 06 Považská Bystrica, Juraja Gašpáka, bytom Milochov 123, 017 06 Považská Bystrica a Veroniku Gašpárkoú, bytom Pružina 1039/19, 01822 Pružina, všetci v zastúpení Ing. Katarínou Macháčkovou, Zakvášov 2753/197, 017 01 Považská Bystrica.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_84535d74-2d6d-448a-ba60-641e61053d15.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 149,12 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.