Zverejnený dokument HALA CASSOSPORT – modernizácia a dostavba

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
08.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
30.01.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
HALA CASSOSPORT – modernizácia a dostavba
Anotácia dokumentu:
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.12.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „HALA CASSOSPORT – modernizácia a dostavba“
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu