Zverejnený dokument Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
11.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
10.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Anotácia dokumentu:
„FTTH_KE_KBV_Panoráma V“ v kat. území Nižná Úvrať a Košická Nová Ves v Košiciach
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
rozhodnutie.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 301,38 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.