Zverejnený dokument Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - úprava nájomného