Zverejnený dokument IBV - PRAŠNÁ

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
08.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
20.01.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
IBV - PRAŠNÁ
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon), podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
ibv_prasna_liniova_stavba_kosice.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 296,78 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.